• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 402
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Ortadoğu bölgesinin önemini, tarihten günümüze bölgede var olan sorunları ve Türkiye’nin Ortadoğu politikasının ana hatlarını açıklamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste Ortadoğu’nun siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişimi, bölgedeki temel sorunlar ve Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Ortadoğu’nun jeopolitik öneminin, tarihi ve siyasi boyutlarıyla incelenmesini sağlar.

4,7,13,15

1,2,3

A

2) Ortadoğu’daki yabancı etkisini örneklerle açıklar.

4,15

1,2,3

A

3) Ortadoğu’da Su ve Petrol konularında derinlemesine bilgi kazandırır.

4,13,15

1,2,3

A

4) Ortadoğu’da yaşanan kriz ve çatışmaların çok boyutlu irdelenmesini sağlar.

4,7,13,15

1,2,3

A

5) Ortadoğu’daki güncel sorunların ve Arap Baharı’nın uluslararası alana etkilerini ele alır.

4,15

1,2,3

A

6) Türkiye’nin farklı dönemlerde Ortadoğu siyasetini açıklar.

4,7,14

1,2,3

A

7) Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri ele alır ve gelecek ilişkiler konusunda bir perspektif kazandırır.

4,14

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: ORTADOĞU’NUN SİYASİ, EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİHİ -1

 

2

GİRİŞ: ORTADOĞU’NUN SİYASİ, EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİHİ -2

 

3

ORTADOĞU’DA SU SORUNU

 

4

ORTADOĞU VE PETROL

 

5

ORTADOĞU’DA YABANCI GÜÇLERİN ETKİLERİ

 

6

İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU

 

7

ARA SINAV

 

8

ORTADOĞU’DA TARİHİ VE GÜNCEL SORUNLAR-1

 

9

ORTADOĞU’DA TARİHİ VE GÜNCEL SORUNLAR-2

 

10

ARAP BAHARI

 

11

ORTADOĞU VE TÜRKİYE SİYASİ İLİŞKİLERİ-1

 

12

ORTADOĞU VE TÜRKİYE SİYASİ İLİŞKİLERİ-2

 

13

ORTADOĞU VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ-1

 

14

ORTADOĞU VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ-2

 

15

GENEL KONU TEKRARI

 

16

FİNAL

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Cloarec Vincent & Laurens Henry, Le Moyen-Orient au 20ème siècle, Paris : Armand Colin, 2003.

Diğer Kaynaklar

Lewis Bernard, La formation du Moyen-Orient moderne, Paris : Aubier Montaigne, 1993.

Şimşek Erdal, Türkiye’nin Ortadoğu Politikası, İstanbul : Kum Saati, 2005. 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

12

       12

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5