• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 404
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin tarihsel süreçteki gelişimin çok boyutlu incelenmesidir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, 19.YY’dan günümüze Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, ikili sorunlar ve çözüm arayışları ile son dönem Türkiye-Yunanistan yakınlaşması farklı boyutları ile ele alınacaktır.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel gelişimi incelenir.

4,7,14

1,2,3

A

2) Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların ana nedenleri irdelenir.

4,7,14,15

1,2,3

A

3) Lozan Antlaşması’nın Türk-Yunan ilişkilerini nasıl şekillendirdiği anlaşılır.

4,14,15

1,2,3

A

4) Türk-Yunan ilişkilerinin gelişiminde Kıbrıs sorunu, Ege sorunları ve Azınlık sorunlarının etkileri kavranır.

4,7,13,14

1,2,3

A

5) AB’nin ikili ilişkiler üzerindeki rolü anlaşılır.

4,14,15

1,2,3

A

6) Türk ve Yunan milliyetçilik ve kimlik stratejilerinin ikili ilişkiler üzerindeki etkisi irdelenir.

4,13,14,15

1,2,3

A

     

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ: YUNANİSTAN’IN SİYASİ TARİHİ

 

2

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

 

3

19.YY DAN 1923’E KADAR TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ. LOZAN ANLAŞMASI VE İKİLİ İLİŞKİLERE ETKİSİ

 

4

1923’TEN 1960’A KADAR TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ: YAKINLAŞMA DÖNEMLERİ / KRİZLER / LİDERLER  

 

5

AZINLIK MESELESİ : BATI TRAKYA TÜRKLERİ – TÜRKİYE RUMLARI – 1 

 

6

PATRİKHANE VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

 

7

ARA SINAV

 

8

KIBRIS MESELESİ VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

 

9

EGE SORUNLARI VE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

 

10

UZLAŞMA ÇABALARI VE AB’NIN ROLÜ

 

11

1999 SONRASI SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER-1

 

12

1999 SONRASI SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER-2

 

13

1999 SONRASI İKİLİ İLİŞKİLERDE MEDYA VE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

 

14

İLİŞKİLERİN GELECEĞİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

 

15

GENEL KONU TEKRARI

 

16

FİNAL

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Aksu Fuat, Türk Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Ankara: SAEMK Yayınları, 2001.

Kılıç Hulusi (Ed.), Cumhuriyet Döneminde Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler, Ankara: Dışişleri Bakanlığı Yayınları, 2000.

Prevelakis Georges, Géopolitique de la Grèce, Paris : Editions Complexe, 2006.

Vaner Semih (Ed.), Le Différend Gréco-Turc, Paris : L’Harmattan, 1998.

Diğer Kaynaklar

 Aydın Mustafa & Ifantis Kostas (eds.), Turkish - Greek Relations: The Security Dilemma in The Aegean, London and New York: Routledge, 2004.

Belge Taciser Ulaş  (Ed.), Geleceğin sesi, Türk-Yunan Yurttaş Diyalogu, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004.

Demirtaş Coşkun Birgül, Türkiye - Yunanistan Eski Sorunlar, Yeni Arayışlar, Ankara : ASAM, 2002.

Gürel Şükrü Sina, Tarihsel Boyutu İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993), Ankara: Ümit yayınları, 1993.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

X

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4