• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 434
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı siyasal kültürün temel kavramlarını, tarihsel gelişimini ve güncel siyasal kültür çalışmalarını öğrencilere aktarmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, siyasal kültürün genel bir çerçevesi verildikten sonra, farklı yazarların görüşleri ekseninde siyasal kültür incelenmekte ve güncel saha araştırmaları sonucunda elde edilen verilere yer verilmektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Siysal kulturun tanımlarını ve  kuramları açıklar. 3,7,9,13 1,2,3 A
2) 20 Ve 21. Yüzyılda farklı yazarlarınsiyasal kulture dair görüş ve teorilerini açıklar. 3,11,13 1,2,3 A
3) Sosyal ve siyasal konuları teorik bir çerçevede açıklar. 7,9,10,11,13 1,2,3 A
4) Toplum yapısını, işleyişini ve değerlerini açıklar. 3,7,9,10,11 1,2,3 A
5) Bireyin  toplum ve siyasate arası ilişkilerini açıklar. 3,7,9,10,11 1,2,3 A
6) Toplumu, toplumsal ve siyasal değerleri yorumlama ve eleştirme becerisi kazandırır. 1,3,7,9,10,11 1,2,3 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ : SİYASAL KÜLTÜR TANIMLARI  
2 SİYASAL KÜLTÜR TEORİLERİ I (Inglehart, Werlzel)  
3 SİYASAL KÜLTÜR TEORİLERİ II (Putnam, Huntington)  
4 MODERNLEŞME VE KÜLTÜR  
5 KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL KÜLTÜR  
6 DEMOKRASİ, VATANDAŞLIK VE KÜLTÜR  
7 ARA SINAV  
8 SİYASAL KÜLTÜRÜN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ I  
9 SİYASAL KÜLTÜRÜN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ II  
10 SİYASAL KÜLTÜR VE TOPLUMSALLAŞMA  
11 SİYASAL KÜLTÜR VE SEÇİMLER  
12 ÖĞRENCİ SUNUMLARI  
13 ÖĞRENCİ SUNUMLARI  
14 SONUÇ  
15 SORU-CEVAP  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar  Norris, Pippa. 2008. ‘The Globalization of Comparative Public Opinion
Research.’ For the Sage Handbook of Comparative Politics Eds. Neil Robinson and Todd Landman. London: Sage Publications.                                                                                                            Welzel, Christopher, Ronald Inglehart and Hans‐Dieter Klingemann. 2003. ‘The theory of human development: A cross‐cultural analysis.’ European Journal of
Political Research 42(3): 341‐379. DOI: 10.1111/1475‐6765.00086                                                       Huntington, Samuel P. 1993. ‘The Clash of Civilizations?’ Foreign Affairs. 72(3):22‐49.                                                                                                                                                                         Ilter Turan, "The Evolution of Political Culture in Turkey," in Ahmet Evin, Modern Turkey: Continuity and Change, (Berlin: Leske Verlag and Budrich, 1984): 84-112
Frederick W. Frey, "Patterns of Elite Politics in Turkey," in G. Lenczowski (ed.) Political Elites in the Middle East, (Washington D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975) pp. 41-82.
Ersin Kalaycioglu, "Political Culture and Regime Stability: The Case of Turkey," Bogazici University, Journal of Economic and Administraitve Studies, vol. 2, no. 2, (Summer 1988): pp. 149-79.
Ustun Erguder, Yilmaz Esmer, and Ersin Kalaycioglu, Turk Toplumunun Degerleri (Istanbul, TUSIAD, 1991): passim.
Yilmaz Esmer, Devrim, Evrim, Statuko: Turkiye de Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Degerler, (Istanbul: TESEV, 1999), passim.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Okumalar  fotokopiden teslim alınacaktır
Ödevler Sunumlar
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.      x    
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve isleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.        x  
3 Alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.          x
4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için çalışmalarını yönlendirebilir.          x
5 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterir.         x
6 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayarak yorumlayacak düzeyde karşılaştırır.         x
7 Uluslararası kurumsal boyutta, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterirler. Ayrıca Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini de geliştirebilirler.          x
8 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.          x
9 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj ve bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma bilinç ve becerilerini geliştirir.          x
10 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.          x
11 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılmasının gerekliliğini anladığını gösterebilir.          x
12 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. Bu sayede niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.         x
13 Analitik ve eleştirel bir bakış̧ açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          x
14 Sosyal bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.         x
15 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.          x
16 Akademik ve profesyonel ortamlarda, Fransızca ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         x
17 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde Fransızca yazma, konuşma ve okuduğunu anlama bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.          x
18 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       x  
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.      x    
20 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış̧ açısı ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.          x
21 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         x
22 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir.          x
23 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış̧ modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir.       x  
24 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.         x
25 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.         x
26 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına uyar.         x

AKTS İş Yükü Tablosu

 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 15 15
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   1 10 10
Ödev   0 0 0
Final   1 15 15
Toplam İş Yükü       130
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5
Dersin AKTS Kredisi       5