• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 470
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilere Türkiye ekonomisinin temel yapısını ve ana problemlerini tarihsel bir perspektif içerisinde açıklamayı amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste işlenecek konular arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri, Türkiye Ekonomisi’nin yeniden inşa ve toparlanma süreci, liberal politikalara yönelim, planlı ekonomi dönemi, ticari ve finansal serbestleşme politikaları, siyasi ve iktisadi belirsizlik, istikrarsızlık yılları, krizler, göreli istikrar dönemi, Türkiye Ekonomisi’nde güncel sorunlar, Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisi’nin geleceği bulunmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Ögrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkiye ekonomisinin işleyişine ilişkin temel kavramları öğrenir.   1,2,3 A,C
2) Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde gelişimini kavrar.   1,2,3 A,C
3) Türkiye ekonomisinin temel sorunlarını ve çözümünde kullanılan iktisat politikasının amaç ve uygulanacak araçların seçimini yapabilme ve hangi sorun için ne tür araçların kullanılacağını tanımlama kabiliyeti kazanır.   1,2,3 A,C
4) Türkiye ekonomisinin temel sorunlarıyla ilgili gelişmeleri takip etme becerisini kazanır ve çeşitli konularla ilgili analiz etme ve yorum yapma becerisine sahip olur.   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye ekonomisinin temel sorunlarına giriş  
2 Osmanlı’nın son dönemleri (1908-1922)  
3 Yeniden inşa ve ulusal toparlanma (1923-1930)  
4 Devletçi politikalara yöneliş (1930-1945)  
5 Liberal politikalara yönelme (1946-1960)  
6 Planlı ekonomi dönemi (1961-1979), Ticari ve finansal serbestleşme politikaları (1980-1989)  
7 ARA SINAV  
8 Siyasi ve iktisadi belirsizlik ve istikrarsızlık yılları (1990-2001)  
9 Finansal ve ekonomik krizler  
10 Göreli istikrar dönemli (2002 ve sonrası)  
11 İstikrarlı büyüme ve düşük enflasyon  
12 Yüksek işsizlik, yüksek dış açıklar, süregiden iktisadi istikrarsızlı  
13 Küresel kriz ve Türkiye ekonomisi  
14 Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi  
15 Sonuç  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Zeyyat HATİPOĞLU, A Short History and Structure of the The Turkish Economy, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul, 2001.

Yakup KEPENEK, Development and Structure of the Turkish Economy, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Ankara, 2011.

Korkut BORATAV, Türkiye İktisadı Tarihi 1908-2009, İmge Yayınevi, Ankara, 22. Baskı, 2016.

Zeyyat HATİPOĞLU, Economic Theory and the Turkish Experience, Literatür Yayıncılık, 1995.

William HALE, The Political and Economic Development of Modern  Turkey, London, Croom-Helm, 1982.

Diğer Kaynaklar Yakup KEPENEK-Nurhan YENTÜRK, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 25. Baskı, 2016.

Elif ÇEPNİ, The Economy of Turkey in Retrospect, Beta, İstanbul, 2003.

Rıdvan KARLUK, Türkiye Ekonomisi’nde Yapısal Dönüşüm, Beta, İstanbul, 2009.

Ziya ÖNİŞ ve Fikret ŞENSES (eds), Turkey and the Global Economy: The New Phase of NeoLiberal Restructuring and Integration in the PostCrisis Era, Routledge, Oxford and New York, September, 2009.

Deniz HAREZİ, Economic Crises of the Turkish Republic, Cinius Yayınları, 2016.

Arı A., Crises turques dans un monde globalisé, Éditions Universitaires Européennes, 2010.

Baltaci N., Baltaci S., L’évolution du secteur bancaire turc, Éditions Universitaires Européennes, 2017.

OECD, Études économiques de l’OCDE : Turquie, Éditions OCDE, 2017.

Figliuzzi A., L’économie Européenne, Bréal, 2009.

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Yayınları vb.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Konularla ilgili çeşitli makale paylaşımları
Ödevler  
Sınavlar Ders notları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.     X      
2 Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.     X      
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       X    
4 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir       X    
5 Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.            
6 Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.            
7 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir. X          
8 Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.            
9 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar. X          
10 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir. X          
11 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.     X      
12 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.     X      
13 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
14 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir         X  
15 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara-Sınav 1 8 8
Kısa Sınav      
Ödev 1    4 4
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     136
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.4
Dersin AKTS Kredisi     5