Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 420
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, çeşitli ülkelerde ve özellikle Türkiye'de seçmen davranışlarını, siyasi tutumları ve bunların siyasete olan etkilerini incelemektir.

Dersin İçeriği: 

Siyasi tutum, davranış ve fikirlerin genel bir tanımlaması, bireylerin siyasal sosyalleşme ve katılım konuları, siyasi tutum ve davranışların farklı teoriler ışığında bir incelemesi, Türk ve Fransız toplumlarında farklı sınıf ve jenerasyonların  seçim davranışlarına ve bu davranışları etkileyen ve belirleyen faktörlere değinilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Siyasal fikirleri, davranışları ve tutumları açıklar.

3,13,14,15

1,2,3

A

2) Siyasallaşma, Siyasal Katılım, Yönelme ve siyasal sosyalleşme konularını açıklar.

13,14,15

1,2,3

A

3) Toplumlarda görülen farklı siyasi katılım türlerini açıklar.

3,7,9,13

1,2,3

A

4) Toplumlarda çeşitli siyasal kimliklerin ve eğilimlerinin sebeplerini açıklar.

3,7,10,13

1,2,3

A

5) Seçim davranışlarını açıklar.

3,13,14

1,2,3

A

6) Sosyolojik kuramlar ışığında siyasi davranış ve tutumların özelliklerini açıklar.

3,7,11,13,14

1,2,3

A

7) Farklı toplumlarda seçim davranışlarının ve tercihlerinin sosyal ve kültürel nedenlerini açıklar.

1,3,7,9,13,14

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ : SİYASAL FİKİR, DAVRANIŞ VE TUTUMLARIN TANIMI

 

2

SİYASALLAŞTIRMA VE SİYASAL SOSYALLEŞME

 

3

SEÇİMLERE KATILIM SÜRECİ

 

4

ÇEKİMSER KALMA VEYA OY KULLANMAMA

 

5

DİĞER SİYASAL KATILIM ŞEKİLLERİ

 

6

PARTİZANLIK, MİLİTANLIK VE SOSYAL HAREKETLER

 

7

ARA SINAV

 

8

SEÇİM DAVRANIŞLARINI ANLAMAK

 

9

FARKLI EKOL VE SOSYOLOJİK KURAMLARIN SEÇİM DAVRANIŞLARINI TANIMLAMASI

 

10

SEÇİM DAVRANIŞLARININ SOSYAL VE KÜLTÜREL NEDENLERİ

 

11

FRANSA’DA SEÇİM DAVRANIŞLARI

 

12

TÜRKİYE’DE SEÇİM DAVRANIŞLARININ ÖZELLİKLERİ

 

13

FARKLI SOSYAL TABAKALARIN SEÇİM VE POLİTİK DAVRANIŞ VE TUTUMLARININ ÖZELLİKLERİ

 

14

SONUÇ : TÜRKİYE, FRANSA VE ABD’DE GENÇLERİNİN SİYASİ DAVRANIŞ VE TUTUMLARININ BİR SENTEZİ

 

15       

GENEL BİR SENTEZ

 

16        

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Philippe Bréchon, Comportements et attitudes politiques, PUG, Grenoble, 2006

Diğer Kaynaklar

Jean Baudouin, Introduction à la sociologie politique, Seuil, Paris, 1998

Pierre Bréchon, Les partis politiques, Montchrestien, coll. “Clefs”, Paris, 1999

Philippe Bréchon, Comportements et attitudes politiques, PUG, Grenoble, 2006

Philippe Braud, Le comportement électoral en France, PUF, Paris, 1973

Philippe Braud, Sociologie politique, L.G.D.J, 6ème Edition, Paris, 2002

Charles Debbasch et Jean-Marie Pontier, Introduction à la politique, Dalloz, Paris, 2000

Jean-Marie Denquin, Introduction à la science politique, Hachette, 2ème Edition, Paris, 2001

Phillipe Guillot, Introduction à la sociologie politique, Armand Colin, Paris, 1998.

Gülten, Kazgan,  Istanbul Gençligi, Gençlik Degerleri Araştırması 2004 (La jeunesse d’Istanbul, recherche sur les valeurs de la jeunesse 2004) , Istanbul Bilgi Üniversitesi, 2006.

Nonna Mayer et Pascal Perrineau, Les comportements politiques, Armand Colin, Paris, 1992

Yves Mény et Yves Surel, Politique Comparée, 8ème Edition, Montchrestien, Paris, 2009.

Guy Michelat et Michel Simon, Classe, Religion et comportement politique, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques et editions sociales, Paris, 1977

Anne Muxel, L’expérience politique des jeunes, Presses de Sciene po, Paris, 2001

Annick Percheron, La socialisation politique, Armand Colin, coll. “U”, Paris, 1993

Catherine Rouvier, Sociologie politique, Editions du Juris-Classeur, 3ème Edition, Paris, 2004

Stefanos Yerasimos, Günter Seufert, Nuray Mert, Gérard Groc, Harald Schüler, Kemal Can, Necmi Aydogan, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İletişim, İstanbul, 2001

Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Gülesin Nemutlu, Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

X

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

0

0

     0

Ödev

0

0

0

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

   110

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5