• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, lisans tezi yazımını ve sosyal bilimlerde metot ve araştırma yöntemlerini ele almaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste ele alınacak konular arasında sosyal olgu, çalışma hedefi, temel araştırma sorusu, sorunsallar, hipotezler, seçim teoremi, araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri bulunmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program learning outcomes

Ölçme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

1) Öğrenciler, akademik araştırma için gerekli olan analiz araçlarına sahip olacaklardır.

 

1,8

1,2,3,9,12

A,C

2) Öğrenciler, araştırma modeli ve araştırma türleri hakkında bilgi edinirler.

 

 

1,8

1,2,3,9,12

A,C

3) Öğrenciler, bu konuları Fransızca dilinde öğrenerek mesleki becerilerini geliştireceklerdir.

 

5

1,2,3,9,12

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Metot ve araştırma yöntemlerine giriş

 

2

Sosyal bilimlerde metot

 

3

Tez konusu ve tez yazımının aşamaları

 

4

Tez planı

 

5

Teorik çerçevenin oluşturulması

 

6

Kaynak araştırması

 

7

ARA SINAV

 

8

Tez yazımı

 

9

Alıntılar ve Referanslar

 

10

İçerik ve veri analizi

 

11

Nitel araştırma yöntemleri-1

 

12

Nitel araştırma yöntemleri-2

 

13

Nitel araştırma yöntemleri-3

 

14

Değerlendirme ve sonuç

 

15

Değerlendirme ve sonuç

 

16

FİNAL SINAVI

 

 
 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES

Textbook

BEAUD M., (2006), L'art de la thèse - Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à ère du Net, La Découverte.

 

KALIKA M., (2005), Le mémoire de master – Comment réussir votre projet d’étude, Dunod.

 

LANI-BAYLE M., (2002), Écrire une recherche : mémoire ou thèse, Chronique Sociale.

Additional Resources

BACHELARD G., (1992), Le nouvel esprit scientifique, PUF "Quadrige" n° 47, (première édition 1934).

 

BACHELARD G., (1965), La formation de l’esprit scientifique, librairie scientifique Jean Vrin, Paris.

 

BEAUD S., WEBER F., (1997), Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris, La Découverte (Repères).

 

BEAUD M., (1988), L'art de la thèse - Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, La Découverte (première édition 1985).

 

BECKER H., (2002), Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris, La Découverte (Repères).

 

BOUDON R., (1966), Le vocabulaire des sciences sociales, concepts et indices, Mouton.

 

BOUDON, R., LAZARSFELD, P., (1969), L’analyse empirique de la causalité, édition Mouton.

 

CEFAÏ D., (2003), L’enquête de terrain, Paris, La Découverte (Recherches).

 

CHAZEL F.,, (1970), L’analyse des processus sociaux, édition mouton.

 

CIBOIS Ph., (1984) L’analyse des données en sociologie, PUF, Collection le Sociologue.

 

DANCAN M., (1976), The social function of social science, Edition New Haven and London York University Press.

 

DE LAGARDE J., (1983), Initiation à l’analyse des données, Paris, Dunod.

 

DURKHEIM E., (1983), Les règles de la méthode sociologique, quadrige, PUF.

 

FRAGNIERE J. P., (1986), Comment réussir un mémoire, Paris, Dunod.

 

GOFFMAN E., (1968), Asiles, étude sur la condition sociale des malades mentaux, Edition de Minuit, Paris.

 

N’DA P., (2006), Méthodologie de la recherche, 3e édition, Abidjan, EDUCI.

 

PAILLE P., MUCCHIELLI A., (2003), L’analyse qualitative en sciences humaines et sociale, Paris, Armand Colin (U).

 

PIAGET J., (1970), Epistémologie des sciences de l’homme, édition Gallimard, Collections Idées.

 

QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L., (1988), Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 46.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Guide méthodologique : mémoire de fin d’études, Département Francophone de Sciences Politiques et des Relations Internationales, Université Yeditepe, 2013.

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Ödev

0

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

x

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

x

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

x

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

30

30

Ödev

0

0

0

Final

1

40

40

Toplam İş Yükü

 

 

166

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7