• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 432
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, çeşitli tarihsel, teorik ve estetik perspektifler kullanarak Sanat ve Siyaset arasındaki ilişkinin niteliğini incelemektir. Bu dersin amacı, sanat ve siyaset arasındaki, özellikle çeşitli sanat ve iktidar arasındaki güçlü ilişkinin, tarihsel çağlar ve kültürler boyunca gerçekleştiğini anlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders içeriğinde tarihsel yörüngeleri keser ve Sanat, Siyaset ve bunların arasındaki ilişkilerin merkezi olan temalara odaklanır. Bu temaların altında, her ders kendi konusu kapsamında, belirli estetik-politik teoriler ve uygulamaların daha geniş sosyo-politik rejimleri ve yapıları etkilemesinin mümkün olup olmadığını ve / veya nasıl mümkün olduğunu sorar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sanatın siyasallaştırılmasını açıklar. 10,13 1,2,3 A
Temel sanat kavramlarını açıklar. 3,5,13,14 1,2,3 A
Sanat-güç ilişkisini inceler. 13,14,15 1,2,3 A
Sanat tarihindeki temel özelliklerin evrimini analiz eder. 13,14,15 1,2,3 A
Devletin gelişimini, faaliter ve fonksiyonlarını inceler. 10,13,15 1,2,3 A
Siyasal iktidar ve sanat arasındaki işilkiyi analiz eder. 7, 13,15 1,2,3 A
Sanat ve devlet arasındaki yapısal ve etik mekanizmaları analiz eder.  9,15 1,2,3 A
   
   

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ: Sanat siyasal olabilir mi?  
2 Siyaset güçle mi ilişkilidir?  
3 Siyasal bir araç olarak sanat  
4 Modern sanat siyaseti  
5 Modern zamanda alternatif kavramsal arayışlar  
6 Edebiyat  
7 ARA SINAV  
8 Resim  
9 Heykel  
10 Mimari  
11 Müzik  
12 Tiyatro  
13 Dans  
14 Sinema  
15   Fotografçılık  
16   FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Adorno, Theodor, W., (2003). “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”, Cogito, Sayı. 36, s. 76-78.
Ahmad, F., (2002). Modern Türkiye’nin Oluşumu, Doruk Yayınevi, Ankara.
Fischer, E., (1993). Sanatın Gerekliliği, Cevat Çapan (çev.), V Yayınları, İstanbul.

Foster, H., (2008). “Çağdaş Sanatta Siyasal Kavramı”, Sanat/Siyaset, ed. Ali Artun, İletişim Yayınları, İstanbul, s. 131-154., I. Ergüden-F Keskin-O. Akınhay (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Foucault, M., (1994). Dostluğa Dair, Cemal Ener (çev.), Hil Yayın, İstanbul.
Foucault, M., (2000). Entelektüelin Siyasi İşleviI, Ergüden-F Keskin-O. Akınhay (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 

Diğer Kaynaklar Ashton, D., (der.), (2001). Picasso Konuşuyor, Mehmet Yılmaz ve Ayşe Nahide Yılmaz (çev.), Ütopya Yayınevi, Ankara.
Greenberg, C., (1997). “Modernist Resim”, Modernizmin Serüveni, haz. Enis Batur, YKY, İstanbul, s. 357-363.
Hardt, M. ve Antonio N., (2001). İmparatorluk, Abdullah Yılmaz (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Kagan, M., (1982). Güzellik Bilimi Olarak Estetik, Aziz Çalışlar (çev.), Altın Kitaplar, İstanbul.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders notları 
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.    x      
2 Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir. x        
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       x  
4 Sanat ve siyaset ilişkisini çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için disiplinlerarası esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir     x    
5 Öğrenciler, uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.          x
6 Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.          
7 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.    x      
8 Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.       x  
9 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.      x    
10 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.      x    
11 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.     x    
12 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.          
13 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.         x
14 Sanatın nasıl siyasallaştırıldığını öğrenerek, dünyadaki siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir         x
15 Sanatın siyasallaştırılmasında ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.       x  
             
             

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)   16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   16 3 48
Ara Sınav   1 12 12
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 20 20
Toplam İş Yükü       150
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5,5