• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 423
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı Türk toplumbilimcilerini, geliştirdikleri teorileri anlamak ve Türkiye’nin toplumsal yapısını analiz edebilmektir

Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında, Türk toplumbiliminin kurucuları ve temel teorileri incelenecek ve güncel sorunlar teoriler ve araştırmalar ışığında yorumlanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Güncel sosyoloji akım ve düşüncelerini açıklar.

 

5,9,13

1,2,3

A

2) Toplumsal değerleri, ilkeleri ve toplumun etik yapısını açıklar.

 

3,7,9,10,13

1,2,3

A

4) Bireyselliği ve bireyselliğin günümüz toplumsal yapısındaki önemini, bireysel değer ve etik değerleri açıklar.

 

9,10,11,13

1,2,3

A

5) Günümüz toplum yapıları çerçevesinde sosyal olgu ve olayları açıklar.

 

3,7,9,10,11

1,2,3

A

6) Moderniteyi, toplumların modernleşme sürecinde karşılaştıkları değişimleri ve çok kültürlülügü açıklar.

 

3,7,13

1,2,3

A

7) Toplumu ve toplumsal değerleri yorumlama ve eleştirme becerisi kazandırır.

 

3,11,13

1,2,3

A

8) Türk toplumbilimcileri ve fikirlerini tanıtır.

 

5,9,13

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Türkiye’nin toplumsal yapısı: tarihsel bir değerlendirme

 

3

Türk toplumbiliminin kurucu düşünürleri: Ziya Gökalp-Prens Sabahattin

“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak”: Ziya Gökalp (2007) [yayına hazırlayan: Sabri Koz]. Ziya Gökalp, Kitaplar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.41-88.

4

Türk toplumbiliminin kurucu düşünürleri: Mehmet İzzet-Hilmi Ziya Ülken

“Ruh ve Beden Meselesi”: Hilmi Ziya Ülken (1981). Aşk Ahlâkı, Ülken Yayınları, İstanbul, ss. 15-43

5

Türk toplumbiliminin kurucu düşünürleri: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu-İbrahim Yasa

“Hayatiyat ve İçtimaiyat”: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1947). İçtimaiyat, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, ss.57-81

“Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Sınflar”: İbrahim Yasa (1973). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, TODAİE Yayınları, Ankara, ss.163-181

6

Türk toplumbiliminin kurucu düşünürleri: Niyazi Berkes-Şerif Mardin

Büyük Tartışma”: Niyazi Berkes (1983). Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, ss.419-462

7

Tekrar ve değerlendirme

 

8

Ara sınav

 

9

Behice Boran- Mübeccel Kıray: değişmenin sosyoloğu

Behice Sadık Boran (1943). “Sosyal Evrim Meselesi”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt:1, sayı:2, ss.59-65

Behice Sadık Boran (1945). “İş Bölümü ve Kadının Sosyal Mevkii”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt:3, sayı:3, ss. 301-310

18. “Köylerin Şehirleşmesi: Ova Köyleri”: Behice Boran (1992). Toplumsal Yapı Araştırmaları (İki Köy Çeşidinin Mukayeseli Tetkiki), Sarmal Yayınevi, İstanbul, ss.219-248

“Toplumsal Değişme ve Türkiye” ve “Türk Toplumunda Yapısal Değişme”: Mübeccel B. Kıray (1999). Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.312-341

10

Sunumlar: Kentleşme-Gecekondulaşma

Yoksulluk Halleri. Türkiye’de Kent yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, Necmi Erdoğan (ed.), İletişim, İstanbul, 2007.

11

Sunumlar: Toplumsal yapı ve kültür

Rıfat Bali, Yeni Aristokratlar Köşe Yazarları, Birikim, 1999.

12

Sunumlar: Toplumsal yapı ve Aile

 

 

13

Sunumlar: Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik

 

14

Değerlendirme ve tekrar

 

15       

Değerlendirme ve tekrar

 

16      

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

“Toplumsal Değişme ve Türkiye” ve “Türk Toplumunda Yapısal Değişme”: Mübeccel B. Kıray (1999). Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Bağlam Yayınları, İstanbul, ss.312-341

“Büyük Tartışma”: Niyazi Berkes (1983). Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, ss.419-462

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

20

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

X

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

X

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

X

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

X

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

X

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

X

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav

0

0

0

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

148

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.9

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6