• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 427
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Dersin amacı temel siyasal iletişim teorilerini ve siyasal iletişimin siyasetteki önemini anlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Derste temel siyasal iletişim teorileri, propaganda ve siyasi söylem şekilleri, kamuoyu yoklamaları ve kamusal alan oluşumu ve siyasal iletişimin temel araçları olan siyasal reklam ve pazarlama konuları incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Siyasal iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla Fransızca dilinde tartışabilir ve yorumlayabilir

3,5,13

1,2,3

A,C

Geleneksel ve yeni Kitle iletişim araçlarının çeşitleri ve kullanımı hakkında genel bir bilgiye sahip olur

3,4,5

1,2,3

A,C

Egemen ideolojilerin dünyada ve Türkiye’de iletişim stratejilerini nasıl şekillendirdiğini anlar

1,3,4,5,13,14

1,2,3

A,C

dünyada ve Türkiye’de iletişim stratejilerinin kamu oyunu şekillendirmedeki rolünü anlar

 

1,3,4,5,13,14

1,2,3

A,C

Siyasal partilerin seçmenleri ikna çalışmalarında kullandıkları iletişim stratejilerini analiz edebilir.

1,3,4,13,14

1,2,3

A,C

 

 

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve tanımlar

 

2

Siyasal İletişim teorileri

 

3

Siyasal İletişim çalışmalarında uygulanan metod ve teknikler

 

4

Siyasal söylem ve kitle propagandası

 

5

Kamuoyu ve kamuoyu yoklamaları

 

6

Siyasal reklam ve pazarlama

 

7

Türkiye’de medya-siyaset ilişkileri

 

8

Vize sınavı

 

9

Siyasal partiler ve siyasal iletişim I

 

10

Siyasal partiler ve siyasal iletişim II

 

11

Türkiye’de seçim kampanyaları I (1950-1980)

 

12

Türkiye’de seçim kampanyaları II (1980-2015)

 

13

Siyasal iletişim üzerine öğrenci sunumları 

 

14

Değerlendirme ve tekrar 

 

15

Değerlendirme ve tekrar

 

16        

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Gerstlé, Jacques, La Communication politique, Paris, Armand Colin, 2007.
 

 

Diğer Kaynaklar

Çaha, Ömer & Guida, Michelnagelo, Türkiye’de Seçim Kampanyaları, Istanbul: Orion Kitapevi, 2011.

Brian McNair,  An Introduction to Political Communication, Routledge, London, 2003

John Keane, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı yay., İstanbul, 1993

La Communication Politique, Les essentiels d’Hermes, CNRS Editions, Paris, 2008

Judith Lazar, L'opinion publique, Paris, Dalloz-Sirey, 1995


Georges Balandier, Le pouvoir sur scène, Paris, Balland, 1980


 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

20

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

3

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

5

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

3

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

3

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

3

 

 

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

3

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

0

0

     0

Ödev

1

5

     5

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5