• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 471
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde ekonomi ve politika arasındaki etkileşimi incelemektir

Dersin İçeriği: 

Uluslararası Ekonomi Politik teorik yaklaşımları, uluslararası ekonominin tarihsel gelişimi, Finans ve üretimin uluslararasılaşması, küreselleşmenin devlet üzerindeki etkileri dersin başlıca konularıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrencilere uluslararası ekonomi politika kavramlarını tanıtır.

 

1,2,3

A,C

2) Uluslararası Ekonomik ve politik entegrasyon süreci algısını analiz eder.

 

1,2,3

A,C

3) Uluslararası ekonomi politikadaki değişimin kaynaklarını inceler

 

1,2,3

A,C

4) Uluslararası ekonomik ilişkilerde devletlerin ve uluslararası kuruluşların rollerini açıklar.

 

 

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ:ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE EKONOMİ FAKTÖRÜ

 

2

ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK PERSPEKTİFLERİ

 

3

MERKANTiLİZM VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK

 

4

LİBERALİZM VE NEO-LİBERALİZM

 

5

ULUSLARARASI TİCARET SİSTEMİ

 

6

GATT, DTÖ VE ÜRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI

 

7

ARA SINAV

 

8

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DIŞ YATIRIM

 

9

ULUSLARARASI FİNANS VE PARA SİSTEMİ

 

10

BRETTON WOODS SİSTEMİ VE ÇÖKÜŞÜ

 

11

İMF VE ULUSLARARASI BORÇ KRİZİ

 

12

FİNANSAL KRİZLER

 

13

GÜNÜMÜZDE DEVLET VE PİYASA İLİŞKİLERİ

 

14

ULUSLARARASI GELİŞME

 

15

GELİŞME SORUNLARI VE SONUÇ: ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKADA MEVCUT SORUNLAR

 

16

FİNAL SINAVI

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Chavagneux C. 2004 Économie politique internationale, La Découverte.

 

Jacques Adda, La mondialisation de l’économie, La Découverte, Paris, 2006.

 

Stéphane Paquin, Economie politique internationale Montchrestien, Paris, 2005.

Diğer Kaynaklar

Chavagneux, C. 1998 « Peut-on maîtriser la mondialisation? Une introduction aux approches d’économie politique internationale», Économies et Sociétés, Relations économiques internationales, série P-4, avril.

 

Kebabdjian, G. 1999 Les Théories de l’Économie politique internationale, Paris, Seuil.

 

Paquin, S. 2008 La Nouvelle Économie politique internationale, Paris, Armand Colin, Intro., chap. 1 et 2.

 

Pierre Berthaud et Gérard Kébabdjian, La question politique en économie internationale, La Découverte, Paris, 2006.

 

R.O’Brien, M.Williams, Global Political Economy : Evolution and Dynamics, Palgrave, 2007.

 

Robert Gilpin, Global Political Economy : Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, Princeton, 2003.

 

Roe Goddard, Patrick Cronin et Kishore Dash (dir.) International Political Economy : State-Market relations in a changing  global order, Boulder, 2003.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

0

0

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.

 

 

 

 

 

 

2

Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

 

 

 

 

 

 

3

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

4

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

 

 

 

 

5

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

 

 

 

 

 

6

Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

 

 

 

 

 

7

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

8

Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.

 

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

11

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

12

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

13

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

14

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

 

 

15

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

8

8

Kısa Sınav

0

0

      0

Ödev

1

6

6

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

    104

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4