Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, lisans programında son sınıfa gelmiş olan öğrencilere 4 yıl boyunca edindikleri bilgileri kullanarak, seçtikleri bir konuda akademik bir çalışma şeklinde sunmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, öğrenci bilimsel araştırma yaparak seçtiği bir konuyu akademik yılın farklı dönemlerinde danışmanın gözetiminde inceler ve dönem sonunda bu çalışmayı tez halinde bölüm jürisine sunar ve tabi tutulduğu sözlü sınav ve teslim ettiği yazılı dosya sonucunda öğrencinin çalışması değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bilimsel araştırma yapmayı öğrenir.

1,2,3

A,C

2) Akademik yazı üslubunu öğrenir.

1,2,3

A,C

3) Okumalar ve araştırmalar sayesinde öğrencinin bilgi birikimi genişler.

1,2,3

A,C

4) Sözlü sunum yapmayı öğrenir.

1,2,3

A,C

5) Fransızca yazımı ve sözlü ifadesi gelişir.

1,2,3

A,C

6) Akademik birikimlerini tez çalışmasında kullanabilir.

1,2,3

A,C

7) Yüksek Lisans için hazırlık olur.

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

TEZ KONUSUNUN DANIŞMAN ONAYI İLE BELİRLENMESİ

 

2

TEZ KONUSUNUN SORUNSALLARININ VE HİPOTEZLERİNİN DANIŞMANA TESLİMİ

 

3

TEZ KONUSUNUN PLAN VE ARAŞTIRMA METOTLARININ SUNUMU

 

4

TEZİN GİRİŞ BÖLÜMÜNÜN TESLİMİ

 

5

TEZİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN TESLİMİ

 

6

ARA SINAV: TEZİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜ İÇEREN GİRİŞ KISMI, PLANI, KAYNAKÇASI VE BİRİNCİ BÖLÜMÜN YAZILI OLARAK DANIŞMANA TESLİMİ

 

 

7

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN İÇERİKLERİNİN DANIŞMAN İLE KARARLAŞTIRILMASI

 

8

İKİNCİ BÖLÜMÜN ANA BAŞLIKLARININ DANIŞMAN İLE BELİRLENMESİ

 

9

İKİNCİ BÖLÜMÜN GİRİŞ KISMININ VE KAYNAKÇASININ YAZILMASI

 

10

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ KISMININ TESLİMİ

 

11

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN İKİNCİ KISMININ TESLİMİ

 

12

DANIŞMAN İLE BİREBİR GÖRÜŞME VE ÇALIŞMA

 

13

TEZİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN TÜM KISIMLARININ DÜZELTİLMESİ VE EKSİKLERİN TAMAMLANMASI

 

14

TEZİN TÜM BÖLÜMLERİNİN DANIŞMANA TESLİMİ

 

Kaynaklar

Ders Notu     Her  öğrencinin  tez  konusuna  göre  kaynaklar  tez  danışmanlarıtarafından verilmektedir

Diğer Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

Ödev

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

DERS KATEGORİSİ    Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve isleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.         X
3 Alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.         X
4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için çalışmalarını yönlendirebilir.         X
5 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterir.         X
6 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayarak yorumlayacak düzeyde karşılaştırır.         X
7 Uluslararası kurumsal boyutta, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterirler. Ayrıca Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini de geliştirebilirler.         X
8 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.     X    
9 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj ve bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma bilinç ve becerilerini geliştirir.         X
10 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.         X
11 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılmasının gerekliliğini anladığını gösterebilir.     X    
12 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. Bu sayede niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.         X
13 Analitik ve eleştirel bir bakış̧ açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.         X
14 Sosyal bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X  
15 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.         X
16 Akademik ve profesyonel ortamlarda, Fransızca ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X
17 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde Fransızca yazma, konuşma ve okuduğunu anlama bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X
18 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.       X  
20 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış̧ açısı ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.         X
21 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         X
22 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir.         X
23 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış̧ modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir.         X
24 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.         X
25 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.     X    
26 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına uyar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

8

128

Ara Sınav

1

30

30

Kısa Sınav

Ödev

Final

1

40

40

Toplam İş Yükü

 

 

246

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

9,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10