• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği: 

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) ) Bilgilendirici ve kurgusal metinlerde konuyu, konuya bakış açısını ve ana düşünceyi anlamayı sağlamak,

7,11

1

1

2) Türkçenin anlatım olanaklarını kavramalarını sağlamak,

7,11

1

1

3) Bilgilendirici ve kurgusal metinleri anlama, yorumlama ve uygulama becerilerini geliştirmek,

7,11

1

1

4) Dilekçe, özgeçmiş, rapor, tutanak, iş mektuplarının yazışma kurallarını öğrenmelerini sağlamak,

7,11

1

1

5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

7,11

1

1

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi

İlgili okumalar

2

Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana fikir

İlgili okumalar

3

Sözcük türleri, paragraf, anlatım biçimleri

İlgili okumalar

4

Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama

İlgili okumalar

5

Yazılı anlatım türleri: anı, gezi, günlük, mektup

İlgili okumalar

6

Yazılı anlatım türleri: Makale, deneme, köşe yazısı, eleştiri

İlgili okumalar

7

Rapor, tutanak

İlgili okumalar

8

Ara sınav.

İlgili okumalar

9

Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları

İlgili okumalar

10

Türkçenin sözvarlığı (yerli ve yabancı sözcükler, deyimler)

İlgili okumalar

11

Türkçenin sözvarlığı (atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler…)

İlgili okumalar

12

Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri

İlgili okumalar

13

Kurgusal anlatım türleri (roman, öykü, tiyatro)

İlgili okumalar

14

Sözlü anlatım türleri

İlgili okumalar

 

Kaynaklar

Kaynaklar

Aksan, Doğan (1999), Anlambilim, Ankara, Engin yayınevi

Aksan, Doğan(1987), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim,3 cilt , Ankara

Aksan, Doğan(1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara, Engin Yayınevi

Aksan, Doğan (2000), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi yayınevi

Atay, Falih Rıfkı (2004), Çankaya, İstanbul, Pozitif yayınları

Atay, Oğuz (2012), Bir Bilim Adamının Romanı Mustafa İnan,36.b., İstanbul,İletişim Yay.

Atay, Oğuz(2013), Günlük,16. b., İstanbul, İletişim Yay.

Boysan, Aydın(1997), Yollarda, Dünyadan Gezi Yazıları, 2. b., Ankara, Bilgi Yayınevi

Çotuksöken, Yusuf (2007), Uygulamalı Türk Dili, İstanbul,Papatya Yayıncılık

Kongar, Emre (2008), Kızlarıma Mektuplar Yaşamdan Satırbaşları, 45.b., İstanbul, Remzi Kitabevi

Korkmaz, Zeynep ve diğerleri (1995), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara,           Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası

Özdemir, Emin (2008), Sözlü Yazılı Anlatım Sanatı Kompozisyon, İstanbul, Remzi Kitabevi

Özdemir, Emin (1994), Yazınsal Türler, 2. b.,Ankara, Ümit Yayıncılık

Tanpınar, Ahmet Hamdi (2004), Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul, Dergah Yayınları

Türkçe Ders Notları -TKL 202    (Haz. Bedri Selimhocaoğlu)

Türk Dili,Yazılı Anlatım-Sözlü Anlatım (2009), (Ed.Nurettin Demir, Emine Yılmaz),Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, 11. b., Ankara

Yazım Kılavuzu (2009), Türk Dil Kurumu Yayınları, 26. b., Ankara

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

50

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

       
 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

 

 

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

 

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

 

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

 

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

 

 

 

x

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

 

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

 

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

x

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

1

1

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2