• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 123
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin Türk hukukunun temellerini pratik ve teoride öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı hukuk başlangıcı dersinin konusunu oluşturmaktadır. Ders, hukuk metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde bir girişle desteklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bu ders, sosyal düzenin kurallarını ve sosyal kuralların karşılaştırmasını yapar.

 

1,2,3

A,C

2) Bu ders, hak kavramını ve hukukta yaptırım olgusunu belirler.

 

1,2,3

A

3) Bu ders, kamu ve özel hukuk ayırımı yapar.

 

1,2,3

A

4) Bu ders, hakkın öznesini açıklar.

 

1,2,3

A

5) Bu ders, hakların devlet eliyle ve hak sahipleri vasıtası ile nasıl korunacağını açıklar.

 

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

SOSYAL DÜZEN KURALLARI, SOSYAL KURAL TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL DÜZEN KURALLARI

 

2

 

HUKUK KURALLARININ ANALİZİ, HUKUKTA YAPTIRIM

HUKUK KURALLARININ ANALİZİ

 

3

ÖRF ve ADET HUKUKU, YAZILI HUKUK-­‐UYGULAMA BAKIMINDAN YAZILI HUKUK KURALLARI, ANAYASA, MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER, KANUN

ÖRF-­‐ADET HUKUKU VE YAZILI HUKUK

4

KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, İDARENİN İŞLEMLERİ, İÇTİHAT HUKUKU

KANUNLAŞTIRMA

5

ÖZEL HUKUK, KAMU HUKUKU

ÖZEL-­‐KAMU HUKUKU  AYIRIMI

 

6

KAMU HUKUKU –ÖZEL HUKUK AYRIMININ ÖLÇÜTÜ HUKUKUN TEMELİ, KANUNLARIN UYGULANMASI, ÖĞRETİ

ÖZEL-­‐KAMU HUKUKU AYIRIMI ÖLÇÜTÜ

7

ARA SINAV

 

8

HUKUKSAL İLİŞKİ VE HAK KAVRAMI, HAKLARIN TÜRLERİ, HAK SAHİBİ

HUKUKİ İLİŞKİ VE HAK KAVRAMI

9

TÜZEL KİŞİLERİN NİTELİKLERİ VE DOĞUŞLARI-­‐TÜRLERİ

TÜZEL KİŞİLER

10

HAKKIN KONUSU

HAKLAR

 

11

 

HAKLARIN KAZANILMASI VE YİTİRİLMESİ

HAKLARIN KAZANILMASI VE YİTİRİLMESİ

 

12

 

HUKUKSAL İŞLEM VE EYLEMLER

HUKUKSAL İŞLEMLER VE EYLEMLER

13

HAK SAHİBİ ELİYLE KORUNMA

HAKLARIN KORUNMASI

14

DEVLET ELİYLE KORUNMA

HAKLARIN KORUNMASI

15

GENEL TEKRAR

 

16

DÖNEM SONU SINAVI

 

Kaynaklar

                                    

Ders Notu                     KEMAL GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ KİTABI, EKİN YAYINEVİ, BURSA.

 

Materyal Paylaşımı

 

 

Dokümanlar               Mahkeme kararları, resmi gazete, kanunlar

Ödevler-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐

Sınavlar                        Vize /Final/Bütünleme

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ                                                                                                  Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

N

o      Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1   2   3   4  5

 

 

Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma

1      yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma   x hazırlayabilir.

 

2      Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir.

x

 

 

 

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip

3      olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam

boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

x

 

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel

4      hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

 

 

x

 

 

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim

5      kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler,            x Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini

geliştirebilirler.

 

6      Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler.

 

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini

7      anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

 

8      Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.

 

Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin

9      davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu

anlar.

 

 

 

x

 

 

Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının

10 bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip

çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal

11 adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin;

12 profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin

ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

 

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel

13 araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

x

 

Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek,

14 Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

 

 

 

 

x

 

Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde

15 ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

 

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

6

6

Final

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4