• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 472
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders; iktisadi faaliyetlerin ülkeler ve bölgeler arasında dağılımını mevki ve mekan bazında örgütlenme açısından incelemektedir. Dersin amacı, bölgesel kalkınmanın gerekliliğini ve bölgesel kalkınma anlayışının bölgesel gelişme farklılıklarını gidermede ne derece etkili olduğunu ortaya koymaktır. Diğer bir amaç da, ulusal kalkınma planlarında hedeflenen politikaların yerel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve yerel eylemlere dönüştürülmesinde yerel yönetimlere düşen görev ve sorumlulukları tespit etmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste işlenecek konular arasında coğrafya, ticaret ve iktisat teorisi arasındaki ilişki, bölge kavramı ve bölge çeşitleri, ekonomik gelişmişlik derecelerine göre bölge ayrımları, bölgesel gelişme politikalarının kurumsal yapısı, bölgesel planlama modelleri, bölgeler arası dengesizlikler, bölgesel kalkınma yöntemleri, bölgesel kalkınma ajansları ve kalkınmada oynadıklerı rol, AB’ye uyum sürecinde bölge politikaları, yerel yönetimler ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişki bulunmaktadır.     

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bölgesel dengesizlikleri giderici politikalar hakkında bilgi sahibi olur. 1,4,5,9 1,2,3,9,12 A,C
2) Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde bölgesel sorunların çözümünde kullanılan politikaların amaçları anlayabilme; uygulanacak araçların seçimini yapabilme ve hangi sorun için ne tür araçların kullanılacağını tanımlama kabiliyeti kazanır. 1,4,5,9 1,2,3,9,12 A,C
3) Bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirmede yerel yönetimlerin ne gibi katkıları olabileceği konusunda fikir sahibi olur. 1,4,5,9 1,2,3,9,12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Coğrafya, ticaret ve kalkınma  
2 Bölge kavramı ve bölge çeşitleri  
3 Coğrafya ve iktisat teorisi, ekonomik alan ve üç bölge kavramı  
4 Coğrafya ve iktisat teorisi, ekonomik gelişmişlik derecelerine göre bölge ayrımları  
5 Kalkınmanın coğrafi dinamikleri ve bölgesel kalkınma politikalarının kurumsal yapısı  
6 Ekonomik faaliyetin mekansal dağılımı, bölgesel planlama ve kalkınma  
7 ARA SINAV  
8 Bölgesel planlama modeli; Tarım, sanayi ve hizmetler   
9 Bölgeler arası dengesizlikler  
10 Bölge kalkınma yöntemleri; ulaşım ve haberleşme gelişimi  
11 Kalkınma ajansları ve bölgesel kalkınmada oynadıkları rol  
12 Türkiye’de bölgesel planlama ve kalkınma  
13 Yerel yönetim ve bölgesel kalkınma ilişkisi, kaynakların kullanımı ve dağılımı  
14 ULUSLARARASI GELİŞMEYerel yönetimlerin kalkınmaya yönelik uygulamaları, kaynakların kullanımı ve dağılımı  
15 Sonuç  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

Ders Kitabı Gales P. & Lequesne C. (1998) Regions in Europe: The Paradox of Power, London and New York: Routledge.
S. Brakman, H. Garretsen, C. Marrewijk, The New Introduction to Geographical Economics, Cambridge University Press; 2009 (2rd edition). 
P. Knox, J. Agnew, L. McCarthy, The Geography of the World Economy, Hodder Education, 2008 (5th edition).
Dinler, Zeynel (2013), Bölgesel İktisat, Ekin Basım Yayın, Bursa.

Gündüz, Ali Yılmaz (2013), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Basım Yayın, Bursa.

Keleş, Ruşen & Mengi, Ayşegül (2013), Avrupa Birliğinin Bölge Politikaları, Cem Yayınevi, Ankara.

Diğer Kaynaklar D. Mackinnon, A. Cumbers, An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development and Place, Pearson Education Limited; 2007.  F. P. Stutz, B. Warf, The World Economy: Resources, Location, trade, and Development, Pearson Education, Inc. 2007 (5th edition). 
Keating, M. (1998) “Is there a regional level of government in Europe?” in P. LeGales and C. Lequesne (eds) Regions in Europe, London and New York: Routledge: 11-29.
 
Benz, A. and B. Eberlein (1999) “The Europeanization of regional policies: patternsof multilevel governance”, Journal of European Public Policy 6 (2): 1350–1763.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Konularla ilgili çeşitli makale paylaşımları
Ödevler  
Sınavlar Ders notları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   70
Yıl İçinin Başarıya Oranı   30
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.          X
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve isleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X
3 Alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.          X
4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için çalışmalarını yönlendirebilir.          X
5 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterir.         X
6 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayarak yorumlayacak düzeyde karşılaştırır.         X
7 Uluslararası kurumsal boyutta, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterirler. Ayrıca Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini de geliştirebilirler.          X
8 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.          X
9 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj ve bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma bilinç ve becerilerini geliştirir.          X
10 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.        X  
11 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılmasının gerekliliğini anladığını gösterebilir.        X  
12 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. Bu sayede niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.         X
13 Analitik ve eleştirel bir bakış̧ açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X
14 Sosyal bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X  
15 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.          X
16 Akademik ve profesyonel ortamlarda, Fransızca ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         X
17 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde Fransızca yazma, konuşma ve okuduğunu anlama bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.          X
18 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.        X  
20 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış̧ açısı ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.          X
21 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         X
22 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir.          X
23 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış̧ modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir.         X
24 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.         X
25 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.       X  
26 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına uyar.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   10 3 30
Ara Sınav   1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 30 30
Toplam İş Yükü       125
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5
Dersin AKTS Kredisi       5