• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 117
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 

Türk Anayasa Hukukuna ilişkin kavram ve kurumları gerek teorik gerekse uygulama düzeyinde ele alarak, Türkiye’nin anayasal işleyişini bilimsel metotlarla incelemek.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, Osmanlı-­‐Türk anayasal gelişmeleri ve 1921, 1924, 1961 Anayasaları ve genel özellikleri anlatılır. Ayrıca 1982 Anayasası’nda Cumhuriyetin nitelikleri ile temel hak ve özgürlükler ile sınırlandırılması kavramları üzerinde durulur. Nihayet, 1982 Anayasası’nda yasama-­‐ yürütme-­‐yargı kavramları anlatılarak, Anayasa’nın kabul ettiği siyasal rejim  tespit edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-­‐Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Osmanlı-­‐Türk anayasal gelişmelerini açıklar.   1,2,3 A,C
2) Devletin anayasal temellerini ve ilkelerini belirler.   1,2,3 A
3) Devletin yasama-­‐yürütme ve yargı işlevini açıklar.   1,2,3 A
4) Temel hak ve özgürlükler ile sınırlandırılması rejimini açıklar.   1,2,3 A
5) Anayasal gelişmeler ekseninde siyasal rejimleri tespit eder.   1,2,3 A

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
 
1
Osmanlı-­‐Türk Anayasal Gelişmelerinin Başlangıcı III. Selim’den II. Mahmut’a Gelişmeler-­‐Sened-­‐i İttifak: Dinamikleri-­‐ Hukuki Niteliği-­‐ Bugüne Etkileri ve Magna Carta Libertatum     Karşılaştırması Anayasal Gelişmeler
 
2
Tanzimat Fermanı: Dinamikleri-­‐Hukuki Niteliği-­‐Bugüne Etkileri-­‐ Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Karşılaştırması-­‐ Adalet ve Islahat Fermanları Tanzimat Fermanı
 
3
I. ve II. Meşrutiyet 1876 Kanun’u Esasi-­‐si ve 1909 Anayasa Değişiklikleri 1921 Anayasası: Özellikleri Kuvvet Ayrılığı Çerçevesinde Öngörülen  Siyasal Rejim 1876 Kanun’u Esasi (Anayasası)
4 1924 Anayasası-­‐ Tek ve Çok Partili Dönem-­‐ Dinamikler-­‐ Demokrasi Anlayışı-­‐ İktidarın Sınırlanması-­‐ Özgürlük Anlayışı ve Siyasal Rejim 1924 Anayasası
 
5
1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlık süreçleri Geçiş Dönemleri ve 1961 Anayasasının özgürlük anlayışı, Yasama-­‐Yürütme Yargı ve Anayasa  Değişiklikleri  Genel  Değerlendirme 1961 ve 1982

Anayasalarının Genel Özellikleri

6 1982 Anayasasının Temel Özellikleri Başlangıç-­‐ Değiştirilemez Maddeler Değiştirilemez Maddeler
7 ARA SINAV  
8 Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet-­‐ Demokratik Devlet-­‐ Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet-­‐ Hukuk Devleti Cumhuriyetin Nitelikleri
9 Laik Devlet -­‐Sosyal Devlet Laiklik-­‐Sosyal Devlet
10 1982 Anayasasında Özgürlükler Rejimi Tanınması-­‐ Sınırlanması ve Güvenceleri Temel Hak ve Özgürlükler
11 1982 Anayasasında Yasama Yasama
12 1982 Anayasasında Yürütme Yürütme
13 1982 Anayasasında Yargı -­‐2010 Anayasa Değişiklikleri-­‐ Yeni Anayasa Çalışmaları Yargı
14 1982 Anayasasında Kuvvetler Ayrılığı Çerçevesinde Öngörülen Siyasal Rejim-­‐ Özellikleri-­‐ 2007 Anayasa Değişikliklerinin Etkileri Siyasal Rejim
15 Genel Tekrar  
16 Dönem Sonu Sınavı  

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 13. Baskı, Ekim

Ders Notu 2012.

Bülent Tanör, Osmanlı-­‐Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY Yay., İstanbul, 2012.

 

Materyal Paylaşımı

 

Dokümanlar Mahkeme kararları, resmi gazete, kanunlar
Ödevler-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
Sınavlar Vize /Final/Bütünleme

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 
No  Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1   2   3   4  5
 
Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma

1 yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma X hazırlayabilir.

2 Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir. X
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip

3 olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, X eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam

boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel

4 hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler X üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir

Öğrenciler,uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim

5 kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini

geliştirebilirler.

6 Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma

 

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini

7 anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.

8 Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir.
Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin

9 davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu

anlar.

   
X
 
Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel,

10 toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması

gerekliliğini anladığını gösterebilir.

     
X
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal

11 adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

     
X
Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin;

12 profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve

kurallarının önemini anladığını gösterebilir.

Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri,

13 disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma,

yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.

     
X
Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek,

14 Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir

     
X
Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya

15 çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir.

 
X
   

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 
Etkinlik
 
SAYISI
 
Süresi (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat)

 

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5