• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 416
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, sosyal bilimlerin farklı alanlarında, var olan haritalardaki veri ve bilgilerin okunması ve analiz edilmesi becerisinin arttırılması ile yeni veri toplanması ve bu verilerin, uygun kartografya programları (ArcGIS, MapInfo) kullanımıyla haritalandırılması ile ilgili temel bilgileri sunmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin birinci bölümünde Qgis programında coğrafi kodlama ve projeksiyonlarla çalışma ile ileri seviyede Coğrafi Bilgi Sistemlerine dair bilgiler verildikten sonra tematik harita çalışmaları farklı semboller ve farklı dizaynlar ile uygulanacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise, sosyal bilimlerde farklı tematik harita çeşitleri ile ilgili temel kazanımlar edinildikten sonra verilerin kartografya prensiplerine uygun biçimde haritalandırılması becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kartografya programlarının temel özelliklerinin kullanılması becerisinin geliştirilmesi  5,12,14,18,20 1,2,12 A,C
2. Coğrafi kodlama ve projeksiyon becerisinin geliştirilmesi  5,12,14,18,20 1,2,12 A,C
3. Sosyal Bilimlerde ileri düzeyde haritalandırma becerisinin öğrenilmesi 5,12,14,18,20 1,2,12 A,C
4. Sosyal bilimler alanında farklı konularda tematik harita üretme kapasitesinin geliştirlmesi 5,12,14,18,20 1,2,12 A,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Coğrafi Kodlama   
2 Projeksiyonlarla çalışma  
3 Choropleth haritaları  
4 Nokta yoğunluğu haritaları  
5 Sosyal Bilimlerde Tematik harita oluşturulması-1 (Uygulamalar)  
6 Sosyal Bilimlerde Tematik harita oluşturulması-2 (Uygulamalar)  
7 ARA SINAV   
8 Oransal ve derecelendirilmiş sembol haritaları   
9  Topoğrafik haritalar  
10 Değer akış haritaları  
11 Çok değişkenli haritalandırma  
12 Dinamik animasyonlu haritalar - I  
13 Dinamik animasyonlu haritalar - II  
14 Sosyal Bilimlerde Tematik harita oluşturulması-3 (Uygulamalar)  
15 Sosyal Bilimlerde Tematik harita oluşturulması-4 (Uygulamalar)  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar Monmonier, Mark. 1993. Mapping it Out: Expository Cartography for the Humanities and Social Sciences.Chicago, IL: University of Chicago Press. Rodney W., (1984) The mapping of the world: early printed world maps, 1472-1700, London
-Slocum, T. et al. (2010). Thematic Cartography and Geovisualization, 3rd ed., Upper Saddle River, NJ
-Robinson, A.H.M. et al., (1995) Elements of Cartography, (6 Edition), New York
-Crampton, J.W. (2010) Mapping: a Critical Introduction to Cartography and GIS. Oxford.
-Dent, B.D. (2009) Cartography: Thematic Map Design. (6th edition). New York .
-Imhof E., (1982) Cartographic Relief Presentation, Walter de Gruyter, Berlin – New York
-Corner, J. “The Agency of Mapping” in R22Cosgrove, D. Mappings. London: Reaktion, 1999. p.213-252.D18
-Harley, JB. The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
-Wood, D. Rethinking the Power of Maps. New York: Guildford Press, 2010

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders ile ilgili dökümanlar dönem boyunca öğrencilerle paylaşılacaktır.
Ödevler Ders ile ilgili ödev konuları ve hazırlama yöntemleri dönem boyunca öğrencilerle paylaşılacaktır.
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 10 20
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Seçmeli

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.          x
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve isleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.      x    
3 Alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir.      x    
4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için çalışmalarını yönlendirebilir.        x  
5 Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterir.       x  
6 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayarak yorumlayacak düzeyde karşılaştırır.         x
7 Uluslararası kurumsal boyutta, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterirler. Ayrıca Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini de geliştirebilirler.          x
8 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir.          x
9 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj ve bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma bilinç ve becerilerini geliştirir.      x    
10 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar.          x
11 Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılmasının gerekliliğini anladığını gösterebilir.          x
12 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, bitirme tezi gibi yöntemler öğrencinin araştırma yapabilme, analitik düşünebilme ayrıca, sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir. Bu sayede niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.     x    
13 Analitik ve eleştirel bir bakış̧ açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      x    
14 Sosyal bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.     x    
15 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.      x    
16 Akademik ve profesyonel ortamlarda, Fransızca ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.         x
17 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde Fransızca yazma, konuşma ve okuduğunu anlama bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.          x
18 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.     x    
19 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir.      x    
20 Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış̧ açısı ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir.        x  
21 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         x
22 Türkiye’nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye’de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir.        x  
23 Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış̧ modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir.       x  
24 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış̧ açısının önemini anladığını gösterebilir.         x
25 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.       x  
26 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına uyar.         x

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   10 1 10
Final   1 20 20
Toplam İş Yükü       130
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5,2
Dersin AKTS Kredisi       5