• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SPRI 418
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Fransızca
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemleri kuramından hareket ile sahadaki güncel uygulama örneklerini inceleyerek tartışmak, bu araştırma yöntemlerini derste uygulamaktır (literatür taraması, kaynakça oluşturma, anket hazırlama, vaka çalışması, transkripsiyon, veri analizi, etik inceleme ve intihal vs.).

Dersin İçeriği: 

Sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma uygulamalarında başvurulan çeşitli programlar üzerinde durulacaktır (Proquest, LaTeX, Mendeley, EndNote, Survey Monkey, Qualtrics logiciel, NVivo, Théorie ancrée, Turnitin, iThenticate vs.) ve bu programlar derste uygulamalı olarak işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birbirinden ayırt edebilecektir  1,2,3 1,3,12 A,C
2) Öğrenci, nitel ve nicel araştırma uygulamaları ile analitik bir yaklaşım edinecektir  1,2,3 1,3,12 A,C
3) Öğrenci, nitel ve nicel araştırma için gerekli olan programları kullanabilecektir 1,2,3,9,12 1,3,12 A,C
4) Öğrenci kendi araştırma projesini tasarlayarak, uygulamalı olarak nitel veya nicel bir araştırma yapabilecektir 1,2,3,9,12 1,3,12 A,C
5) Öğrenci, araştırma projesinde uyguladığı nitel veya nicel yöntemler ile verileri inceleyip projesini sonuçlandırabilecektir 1,2,3,9,12 1,3,12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etude littéraire (Proquest, Google Scholar, Yeditepe Bilgi Merkezi, theses.fr, UlusalTezMer., Cairn, Persee, Isodore)  
2 Sommaire et Table des matières (LaTeX)  
3 Bibliographie et Citations (Mendeley, EndNote)  
4 Méthodologie de recherche quantitative I - Questionnaire (Google Forms)  
5 Méthodologie de recherche quantitative II - Questionnaire (Survey Monkey)  
6 Méthodologie de recherche quantitative III - Questionnaire (Qualtrics)  
7 ARA SINAV   
8 Méthodologie de recherche qualitative I (Théorie ancrée)  
9 Méthodologie de recherche qualitative II (Théorie ancrée)  
10 Analyse de contenu et de discours I (NVivo)  
11 Analyse de contenu et de discours II (NVivo)  
12 Présentation des données et élaboration de tableaux I  
13 Ethique de recherche et publication I (Turnitin)  
14 Ethique de recherche et publication II (iThenticate)  
15 Conclusion et Discussion  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Nitel ve Nicel Araştırma Uygulamaları Kılavuzu
Diğer Kaynaklar BARDIN L. (1999), L’analyse de contenu, (1e éd.1977), PUF, Paris

BEAUD M. (2006), L’art de la thèse : Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, La Découverte, Paris

BECKER H., (2002), Les ficelles du métier : comment conduire sa recherche en sciences sociales, La Découverte (Repères), Paris

BLANCHET A. et GOTMAN A. (1992), L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Nathan, Paris

De SINGLY F. (1992), L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan, Paris

MOSCOVICI S. et BUSCHINI F. (2003), Les méthodes des sciences humaines, PUF, Paris
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Nitel ve Nicel Araştırma Uygulamaları Kılavuzu, Programlar
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav, Dönem Sonu Sınavları 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 30
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ Seçmeli

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde, Fransızca ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü ifade becerisi kazanır.          x
2 Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yapısını öğrenip, uluslararası sistem içindeki konumu ve önemi üzerine görüşlerini savunur.         x
3 Iş birliği ve grup çalışmalarına dayalı, yaratıcı ve analitik düşünme ve araştırma yapma becerilerini geliştirir.        x  
4 Alanının etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarını anlar ve kullanır.       x  
5 Sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerine katılır ve toplumsal problemlere ilişkin farkındalık kazanır.     x    
6 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel düşünme becerisini kavrar, sözlü sunum yapar ve bitirme tezi yazar.       x  
7 Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini değerlendirir ve mesleki gelişime açık olur.          x
8 Ulusal, uluslararası  kurumların yapısını bilir,  işleyişlerini kavrar, ve  alanının kavram ve kuramlarını kullanarak problemlere çözümler üretir.          x
9 Sosyal adalet ve hukukun evrenselliği kavramlarını içselleştirir, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabetin önemini kavrar ve siyasal sistemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder.          x

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 3 45
Ara Sınav   1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   10 1 10
Final   1 20 20
Toplam İş Yükü       130
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5,2
Dersin AKTS Kredisi       5