Change Management

Course Code: 
BBA 302
Course Type: 
Area Elective
P: 
3
Application: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Yetkinlik bazılı sistemlerin oluşturulması ve uygulaması, eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması ve eğitim programlarının organizasyonu vaka çalışmaları ve proje çalışmaları ile desteklenerek işlenecektir.
Course Content: 

Örgütsel değişimin temel bileşenleri; örgütsel gelişimin evrimi; değişimin doğası; değişimin planlanıp uygulanması; değişimi gerçekleştiren, yöneten ve etkilenen yöneticilere, değişim ajanlarının örgütlerde değişimi nasıl etkili şekilde yönetip hayata geçirebilecekleri önerilmektedir.

Course Methodology: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Uygulamalı Çalışmalar, 12. Örnek Olay
Course Evaluation Methods: 
A: Sınav, B: Performans, C: Ödev

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Değişim yönetimi kavramını, önemini, amaçlarını tanımlar

2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Örgütsel değişim kavramını, türlerini ve örgütleri değişime iten faktörleri analiz eder.

2, 3

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Planlı değişim ve oluşturmacı değişim yaklaşımlarını, özelliklerini, dayandığı kuramları, modellerini ve başarı koşullarını değerlendirir.

2, 3, 17

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Bir değişim ajanı olarak, örgütlerdeki sorunları tahlil edip uygun araçları belirler ve uygular.

18,19

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

Değişime direnç ve değişime yatkınlık kavramlarını tanımlar, değişime direncin azaltılması ve yatkınlığın artırılması için yapılması gerekenleri belirler.

11

1, 2, 3, 9, 12

A, B, C

 

Course Flow

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve Dersin Tanıtımı

 

2

Değişim yönetimi kavramı, önemi, amaçları, ilgilendiği konular

Ders Kitabı

3

Örnek olaylar, uygulamalar ve tartışma

Ders Kitabı

4

Örgütsel değişim kavramı, türleri, örgütleri değişime iten faktörler

Ders Kitabı

5

Örnek olaylar, uygulamalar ve tartışma

Ders Kitabı

6

Planlı değişim yaklaşımı, özellikleri, dayandığı kuramlar, planlı değişim modelleri, başarı koşulları, değişim ajanı

Ders Kitabı

7

Örnek olaylar, uygulamalar ve tartışma

Ders Kitabı

8

Ara Sınav

 

9

Oluşturmacı değişim yaklaşımı: Özellikleri, değerleri, dayandığı kuramlar, modeller, başarı koşulları

Ders Kitabı

10

Örnek olaylar, uygulamalar ve tartışma

Ders Kitabı

11

Değişim liderliği, değişime liderlik eden birey özellikleri, dönüşümcü liderlik

Ders Kitabı

12

Değişime direnç ve değişime yatkınlık kavramları; önemi, aralarındaki farklılıklar ve ilişkiler, direncin azaltılması, yatkınlığın artırılması

Ders Kitabı

13

Örnek olaylar ve tartışma

Ek Okumalar

14

Örnek olaylar ve tartışma

Ek Okumalar

15

Sunumlar

 

16

Final sınavı

 
 

Recommended Sources

Ders Notu

Managing Change, Bernard Burnes, 2004

Diğer Kaynaklar

Organizational Change, Barbara Senior, Stephen Swailes, 2010
Ders ile ilgili her tür bilimsel kaynak

 

Material Sharing

Dokümanlar

Ders kitabı ve yardımcı dökümanlar

Ödevler

Proje, Sunum

Sınavlar

Bir ara sınav, bir final sınavı

 

Assessment

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Proje

1

30

Ara sınav

1

50

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Course’s Contribution to Program

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

x

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

X

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

X

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

X

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

x

 

 

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Proje

1

15

15

sunum

1

5

5

Final Sınavı Çalışma Süresi

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6