Bitirme Projesi

Ders Kodu: 
ECON401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
13
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, lisans programında son sınıfa gelmiş olan öğrencilere 4 yıl boyunca edindikleri bilgileri kullanarak, seçtikleri bir konuda akademik bir çalışma şeklinde sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, öğrenci bilimsel araştırma yaparak seçtiği bir konuyu  danışmanın gözetiminde inceler ve dönem sonunda bu çalışmayı tez halinde bölüm jürisine sunar ve tabi tutulduğu sözlü sınav ve teslim ettiği yazılı dosya sonucunda öğrencinin çalışması değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. 6,7,8,10,16 1,2 A, C
2) Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. 7,1 1,2 A, C
3) Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. 8,9 1,2 A, C
4) Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. 7,8,14 1,2 A, C
5) Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. 17 1,2 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tez konusunun araştırılması ve danışman onayı ile belirlenmesi  
2 Tez konusunun araştırılması ve danışman onayı ile belirlenmesi  
3 Tez konusunun sorunsallarının danışmana teslimi  
4 Tez konusunun sorunsallarının danışmana teslimi  
5 Tez konusunun plan ve araştırma metodlarının sunumu  
6 Danışman ile birebir görüşme ve çalışma  
7 Tezin giriş bölümünün teslimi  
8 Tezin, giriş, plan, alt başlıklar ve referanslarını içeren birinci bölümünün hazırlanması  
9 Tezin, giriş, plan, alt başlıklar ve referanslarını içeren birinci bölümünün hazırlanması  
10 Tezin, veri, metodoloji ve sonuçlarını içeren ikinci bölümünün hazırlanması  
11 Tezin, veri, metodoloji ve sonuçlarını içeren ikinci bölümünün hazırlanması  
12 Danışman ile birebir görüşme ve çalışma  
13 Düzeltmeler ve eksiklerin tamamlanması  
14 Tezin yazılı olarak teslimi ve Sözlü final sınavı ile değerlendirilmesi  

Kaynaklar

Ders Kitabı  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir.          
2 İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir.       X  
3 Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder.       X  
4 Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.     X    
5 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümler.     X    
6 İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir.       X  
7 İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir.          X
8 Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir.       X  
9 Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir.        X  
10 İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir.       X  
11 Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.       X  
12 Uluslarası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.     X    
13 Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.       X  
14 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X  
15 Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.     X    
16 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X  
17 Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir, bu  ilkelere uygun davranmanın topluma  değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir.     X    
18 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          
19 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.           
20 Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.           

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 18 270
Ara Sınav   1 5 5
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0 0
Ödev   0 0 0
Final   1 5 5
Toplam İş Yükü       325
Toplam İş Yükü / 25 (s)       13
Dersin AKTS Kredisi       13