Siyaset Bilimine Giriş

Ders Kodu: 
PSIR 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders Siyaset Bilimi’nin temel kavramlarını tanıtmayı amaçlar. Siyasal Kurumlar’ın ön-koşul bir dersidir. Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri daha iyi kavramak için Siyaset Bilimi’nin temel kavramlarını ve sınıflandırmalarını tanıtmak için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Dönem boyunca, aşağıda sıralanan konularda esnek bir program yürütülmektedir. Ara-sınavın yanı sıra, dönem boyunca 2-3 habersiz kısa sınav yapılmaktadır. Üniversitemiz kuralları gereğince dönem-sonu sınavına katılma hakkını elde etmek için, her öğrenci dönem boyunca en az %80 oranında derse devam etmelidir. Dersler ağırlıklı olarak İngilizce yürütülmektedir. Ancak, özellikle diğer bölümlerden gelen öğrenciler için, kavramların Türkçe karşı­lık­ları da verilmektedir. Derse devamın yanısıra etkin katılım büyük ölçüde tavsiye edilir ve değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve aralarında bağlantı kurar

 

1,2,3

A,C

Temel siyasal deyimleri ayırt eder

 

1,2,3

A,C

Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre yorumlar

 

1,2,3

A,C

Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder

 

1,2,3

A,C

Siyasal gelişmeleri sınıflandırır

 

1,2,3

A,C

Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri ilişkilendirir

 

1,2,3

A,C

Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular

 

1,2,3

A,C

Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin ardındaki nedenleri kavramaya, açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar

 

1,2,3

A,C

Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

Siyaset Bilimi Nedir?

Neden Bu Ders: Bu Derse Kim Neden Gereksinme Duyar?

Ders kitabının ilgili bölümleri

2

GİRİŞ (Devam)

Genel/Toplumsal Kararları Vermek Bakımından Siyaset,

Erk Kullanımı Bakımından Siyaset,

Dolaylı ve Doğrudan Erk

Ders kitabının ilgili bölümleri

3

Devlet ve Kamu Siyaseti (I)

Devletin Kökeni ve İlk Devletin Ortaya Çıkışı

Çağdaş Devletin Gelişimi

Ulus ile Ulus-Devlet Kavramları

Ders kitabının ilgili bölümleri ile İlk Devlet Kuramları hkk. okumalar

4

Devlet ve Kamu Siyaseti (II) (Devam)

Ulus ile Ulus-Devlet Kavramları

Devlete Karşı Meydan Okumalar

Bazı Olası Seçenekler

Batı, Doğu ve Üçüncü Dünya

Ders kitabının ilgili bölümleri ile Ulus/Ulus-Devlet’e ilişkin ek okumalar

5

Çağdaş İdeolojiler ile Siyasal Felsefe (I)

Çağlar Boyunca Siyasal Felsefe

Amerikan İdeolojileri

Liberalizm

Muhafazakâr Tepki

Toplumcu Seçenek

Ders kitabının ilgili bölümleri

6

Çağdaş İdeolojiler ve Siyasal Felsefe (II) (Devam)

Sosyalizm ile Komünizm

Faşizm

20. Yüzyılın Sonlarındaki Önemli İdeolojiler

Ders kitabının ilgili bölümleri

7

ARA SINAV

Ders kitabının ilgili bölümleri

8

Ara Sınavın Değerlendirmesi

Devlet Siyasetleri

Hükümetler Ne Yapar?

Savunma Siyaseti

Eğitim

Araştırma ve Geliştirme

Sağlık ve Toplumsal Refah

Gelirin Yeniden Dağıtılması

Siyaset Çözümlemesinde Gücün Yeri

Ders kitabının ilgili bölümleri

9

Siyasal Tercihler: Hakkaniyet ve Etkinlik Sorunları

Hakkaniyet ve Adalet Sorunu

Hakkaniyetin Diğer Görünümleri

Etkinlik

Karar Verme Yöntemleri: Artımlı Yönteme Karşı Radikal Yöntem

Karar Verme Yöntemleri: Yetkiye Karşı Pazar

Ders kitabının ilgili bölümleri

10

‘Yurttaş’ ile ‘Yönetim Biçimi’/’Düzen’

Meşruiyet ile Yetki kavramları

Meşruiyetin Kaynakları

“Demokratik Yurttaş”

Siyasal Ekin (Culture)

Siyasal Toplumsallaşma

Ders kitabının ilgili bölümleri

11

Demokrasi ve Onun Dünyadaki Yeni Konumu

Demokrasiye Yöneliş

Olası Açıklamalar

Ders kitabının ilgili bölümleri

12

“Tarihin Sonu”na Karşı “Uygarlıklar Çatışması”

Ne Öğrendik?

Ders kitabının ilgili bölümleri

13

Demokratik Olmayan Yönetim Biçimleri

Askerî Hükümet

Neden Dünyada Daha Çok Askerî Yönetim Yok?

Tek-Parti Düzenleri

“Divan Siyaseti”

Ders kitabının ilgili bölümleri

14

Konuları Gözden Geçirme

Son Sınav için Hazırlık

Ders kitabının ilgili bölümleri

15

Konuları Gözden Geçirme

Son Sınav için Hazırlık

Ders kitabının ilgili bölümleri

16

Son Sınav

Ders kitabının ilgili bölümleri

 

Kaynaklar

Temel Kaynak

W. Philips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science, McGraw Hill, 11th Edition, 2008

Diğer Kaynaklar

E. J. Hobsbawm, 1992, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Ernest Gellner, 1983 Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell Publishers.

Benedict Anderson, 2006,  Imagined Communities, London / New York: Verso.

Carter Bentley, “Ethnicity and Practice,” Comparative Studies in Society and History, Cambridge Journal, Volume 29, Issue 01, January 1987, pp. 24-55.

Raymond Williams, 1983, Keywords, Oxford: Oxford Univ. Press.

Thomas Hobbes, 2012, Leviathan, (Çev. Semih Lim), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/

Jean-Jacques Rousseau, “Discourse on the Origins of Inequality...,” http://www.fordham.edu/halsall/mod/Rousseau-inequality2.asp

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav / Son Sınav

1

% 40

Kısa Sınav

2

% 10

Ödev

1

%   5

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 45

Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı

 

% 55

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir. 

       

X

 

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

   

X

     

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

       

X

 

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

         

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

         

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

       

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

       

X

 

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

   

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

X

 

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

   

X

     

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

     

X

   

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

   

X

     

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

   

X

     

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

       

X

 

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

       

X

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

       

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

10

10

Ödev

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

174

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.98

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7