Türk Demokrasi Tarihi I

Ders Kodu: 
PA 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı Türk Demokrasisinin temel köklerine giriş yapmak ve siyasi partilerin ve karşılıklı siyasi söylemlerinin arka planının incelemektir
Dersin İçeriği: 

Bu derste, Türk Siyasi Hayatı Osmanlı Dönemi siyasetinin, Kurtuluş savaşı döneminin, Cumhuriyetin ilk yılllarının ve Tek Parti iktidarı döneminin etrafında incelencektir.

Devamında, Türk Siyasi hayatındaki dfemokratikleşmenin kilometre taşlarında birisi olan çok partili döneme geçiş ve Türk demokrasisini sekteye uğratan askeri darbeler dönemi incelencektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin genel siyasi süreci ve özelliklerini anlayacaklardır.

1,10,13

1,2,3

A

Öğrenciler siyaseti analiz etme kabiliyeti geliştireceklerdir.

5

1,2,3

A

Öğrenciler temel demokratik konuları bilecek anlayacak ve değerlendireceklerdir.

1,5,10,13

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse genel giriş

 

2

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son dönemi –Jön Türkler- I. Ve II. Meşrutiyet –İttihat ve Terakki-

 

3

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin Kuruluşu

 

4

Tek Parti Dönemi

 

5

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Şeyh Said İsyanı

İstiklal Mahkemeleri

 

6

Serbest Cumhuriyet Fırkası

 

7

Çok partili sisteme geçiş ve 1946 seçimleri

 

8

VİZE

 

9

İktidar değişimi: Demokrat Parti

 

10

1960 Askeri Darbesi ve 1961 Anayasası

 

11

1961-1965-1969 Seçimleri

 

12

1971 Muhtırası

 

13

1973, 1977 Seçimleri

 

14

1980 Askeri Darbesi ve 1982 Anayasası

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Türkiye’de Siyasal Partiler, Tarık Zafer Tunaya Cilt 1,2, İletişim Yayınları

Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi 1908-1960, Mehmet Kabasakal, Tekin Yayınevi

T.C.’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Mete Tuçay, Yurt Yayınları

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Feroz Ahmad, Hil Yayın

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1950 den Günümüze), Tevfik Çavdar, İmge Kitabevi 
Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Sina Aşkın, İmaj Yayıncılık
Modern Türkiye’nin Oluşumu, Feroz Ahmad, Doruk Yayınları

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

       

X

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

     

X

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

x

     

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

     

X

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

     

X

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

       

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

   

X

   

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

   

X

   

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

X

     

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

     

X

 

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

 

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

 

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5