Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ders Kodu: 
RSCH 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, araştırma yapmanın keyfini ortaya koymak için tasarlanmıştır. Öğrencilerin mevcut literatürü eleştirel bir yaklaşım ile değerlendirebilmeleri için, siyaset bilimi metodlarına aşina olmalarını amaçlamaktadır. Dersin bir diğer amacı, alternatif metodların üstünde durararak, öğrenciye ilgilendiği araştırma konusuna uygun olan metodu seçmesi yönünde olanak vermektir.
Dersin İçeriği: 

Siyaset biliminin nasıl yapıldığı üzerine genel bir giriş ile başladıktan sonra araştırma sorusu meselesine, literatür taramasına, veri toplama ve veri analizine değinilecektir. Araştırma tekniklerinin uygulanışı, gerçek bir araştırma projesi yapacağımız zaman dersin merkezini oluşturacaktır. Ayrıca, bu ders öğrencinin yeni müfredat programına göre tebliğ etmek zorunda oldukları mezuniyet projeleri için, kendi araştırma konularını geliştirebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Ögrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
(1) Araştırma yönteminin temel aşamalarını ana hatları ile ortaya koyabileceklerdir. 6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(2) Teorotik savlar ve hipotezler içeren araştırma sorularını formüle edebileceklerdir. 6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(3) Araştırma konuları ile ilgili olan kavram ve teoriler üzerine  bir ön literatür taraması yapabileceklerdir.  6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(4) Etnografi, katılımcı gözlem, mülakat, anket ve arşiv çalışması gibi nitel ve nicel verilerin kaynaklarını tanımlayabilecektir. 6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(5) deneysel araştırma, karşılaştırmalı araştırma, metin analizi ve istatistiksel analiz çerçevesinde nicel ve nitel verileri sunup sınıflandırabilecektir. 6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(6) Ön hazırlık yaparken araştırmalarının sınırlarını ve çıkarımlarını yorumlayabilecektir. 6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(7) Küçük bir araştırma önerisi hazırlayabilecektir. 4 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D
(8) Araştırma süreci boyunca uygun etik standartları kullanabilecek donanıma sahip olacaktır. 6 1, 2, 3, 9, 12 A, C, D

Dersin Akışı

 

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset Bilimi Araştıması’nda Kurumlar Malici and Smith (2013): 1-12.

Erozan and Turan (2004).

2 Siyaset Bilimi’nde Araştırma Yapılanması Malici and Smith (2013):13-24.
3 Olay Çalışması ve Karşılaştırmalı Yöntem Malici and Smith (2013): 25-40.

Lijphart, (1971).

4 Alan Araştırması Malici and Smith (2013): 41-56.
5 Grup Mülakatı Malici and Smith (2013): 57-75.
6 Ara Sınav  
7 İstatistiksel Araştırma Malici and Smith (2013): 76-92.
8 Anket Üzerine Araştırma Malici and Smith (2013): 93-110.

Çarkoğlu and Toprak (2006).

9 İkincil Veri Analizi Malici and Smith (2013): 111-132.
10 İçerik Analizi Malici and Smith (2013): 133-148.
11 Ara Sınav  
12 Tecrübi/Deneysel Araştırma Malici and Smith (2013): 149-167.
13 Biçimsel Örnekleme Malici and Smith (2013): 168-187.
14 Araştırma Etiği Malici and Smith (2013): 188-200.
15 Özet  
16 Final  

Kaynaklar

Ders Notu Malici, Akan and Elizabeth S. Smith (eds.) (2013) Political Science Research in Practice, (New York: Routledge).
Diğer Kaynaklar Erozan, Boğaç and İlter Turan (2004) “The Development of Political Science in Turkey,” Political Science and Politics, 37 (2): 359-63.

Lijphart, Arend (1971) “Comparative Politics and Comparative Method,” American Political Science Review, 65 (3): 682-93.

Çarkoğlu, Ali and Binnaz Toprak (2006) Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset[Religion, Society andPolitics in Turkey], (İstanbul: TESEV). 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Kaynaklar, Kütüphane’nin Rezerv Bölümü’nde ve Kitapçı’da bulunmaktadır.
Ödevler Ödevleri açıklayan bildiriler derste verilecektir.
Sınavlar Sınavlar dersteyapılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
1. Ara Sınav 1 .15
2. Ara Sınav 1 .15
Araştırma Sorusu Ödevi 1 .05
Literatür Tarama Ödevi 1 .15
Veri Toplama Ödevi 1 .15
Veri Analizi Ödevi 1 .15
Derse Devam ve Katılım 1 .10 (bonus)
Final 1 .20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   20
Yıl içinin Başarıya Oranı   80
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.         X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.       X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.       X    
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.       X    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.       X    
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.         X  
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X  
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.         X  
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.           X
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.         X  
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.         X  
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 2 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4