Din ve Siyaset

Ders Kodu: 
PSIR 405
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu seminerde, dinin Türkiye'deki değişen sosyal şartlar karşısındaki konumu, sosyo-ekonomik farklılaşma sürecindeki ideolojik amaçlar için dini düşüncenin istismar edilmesi, değişime bir tepki olarak dinin politikleşmesi ve ulusal kültürde önemli bir yeri olan dini inanç, semboller ve figürlerin siyasal olarak kullanılması incelenmektedir. Bu semineri takip eden öğrencilerden, belirli bir araştırma konusuna odaklanarak, bulgularını bir araştırma ödevinde sunmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Derste Türkiye’de sekülarizmin gelişimi, dini eğitim, cemaatler, köktendinciliğin ekonomi politiği ve siyasal İslam konuları ele alınacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,314 1,2,3 A,C
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre yorumlar 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Din sosyolojisi, sekülarizm, siyasal İslam, İslami canlanmanın ekonomi politiği 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır 1,2,314 1,2,3 A,C
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri ilişkilendirir 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Türkiye’deki laikliği diğer sekülarizm modelleriyle karşılaştırma. 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişini disiplinler arası karşılaştırmalı bir çerçeveden inceleme. 1,2,3,14 1,2,3 A,C
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir 1,2,3,14 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Geleneksel ve Sanayileşmiş Toplumlarda Sosyal yapı Yücekök (1971)
3 Sanayileşme Çağında Din ve Siyaset  Webber (1930)

 

4 Sanayileşme Çağında Din ve Siyaset Yücekök(1971)
5 Osmanlı İmparatorluğu’nda İslam, 1299-1838 Yücekök (1971)
6 Osmanlı İmparatorluğu’nda İslam, 1839-1918 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

7 Ara Sınav  
8 Tek Parti Döneminde İslam, 1923-1946 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

9 Çok Partili Dönemde İslam, 1946-1970 Yücekök (1971)

Mardin (1991)

10 Siyasal İslam ve Partiler, 1970-1980 Toprak (1981)

Geyikdağı (1984)

11 Siyasal İslam ve Partiler, 1980-2002 Ayata (1996)

Öniş (1997)

12 Siyasal İslam ve Partiler, 2002-  Mecham (2004)

Öniş (2012)

13 Final  
 
   
   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak Yücekök, Ahmet (1971) Türkiye'de Örgütlenmiş Dinin Sosyo-Ekonomik Tabanı: 1946-1968 (Ankara:  AÜ SBF Yayınları).

Weber, Max (2001) [1930] Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism (London: Routledge). 

Mardin, Şerif (1991) Türkiye’de Din ve Siyaset(İstanbul: İletişim).

Toprak, Binnaz (1981) Islam and Political Development in Turkey (Leiden: Brill).

Geyikdağı, Yaşar (1984) Political Parties in Turkey: The Role of Islam (New York: Preager). 

Diğer Kaynaklar Ayata, Sencer (1996) “Patronage, Party and State: The Politicization of Islam in Turkey,” Middle East Journal, 50 (1): 

Öniş, Ziya (1997) “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of Welfare Party in Perspective”, Third World Quarterly, 18 (4): 743-766.

Mecham, R. Q. (2004) “From the ashes of virtue, a promise of light: The transformation of political Islam in Turkey”, Third World Quarterly, 25 (2): 339-358.

Öniş, Ziya (2012) “The Triumph of Conservative Globalism: The Political Economy of the AKP Era,“ Turkish Studies, 13 (2): 135-152.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kütüphanenin rezerv kısmında mevcuttur.
Ödevler  
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı    
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.           X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.         X  
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.        X    
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.        X    
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.        X    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.        X    
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.        X    
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.       X    
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.         X  
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.       X    
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.        X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5