Karar Alma ve Yasama Süreçleri

Ders Kodu: 
PSIR 420
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası meclis kavramları, işlevleri ve tarihçesine hakim olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Yerel, ulusal ve uluslararası meclis kavramları, işlevleri ve tarihçeleri çeşitli örneklerle işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 Meclis kavramını tanımlayacaktır 1,2 1 A
TBMM’nin işleyiş tanıyacaktır 2,10 1 A
TBMM’nin görevlerini listeleyecektir 2,10 1 A
Yerel, ulusal ve uluslararası meclisleri karşılaştıracaktır 10 1,2 A,D
Başka ülkelerin parlamentoları ile TBMM’yi kıyaslayacaktır 3,10,11 1,2,3 A,D

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Yerel, ulusal ve uluslararası meclis kavramları, işlevleri ve tarihçesi  
3 Yürürlükteki Anayasa çerçevesinde Cumhuriyetin temel organlarından yasama organı, TBMM’nin Kuruluşu, görev, yetki ve faaliyetleri  
4 TBMM ile ilgili genel hükümler, tarifler, TBMM’nin kuruluşu, Başkanlık Divanı, siyasi parti grupları ve Danışma kurulu  
5 TBMM’de komisyonlar ve çalışma grubu ve kuralları  
6 TBMM Genel Kurul çalışmaları, kanunların yapılması, özel hükümler  
7 TBMM denetim yolları  
8 Ara sınav  
9 Cumhurbaşkanı, Andiçme töreni, Hükümet için güven istemi, Olağanüstü yönetim usulleri, savaş hali ilanı ve Silahlı Kuvvetlerle ilgili kararlar  
10 Yasama dokunulmazlığı ve üyeliğin düşmesi, devamı ve izni, oylamalar  
11 Meclis tutanakları, disiplin cezalarıi kollukişleri  
12 TBMM’nin içhizmetleri, idari işler, Milletvekilliği ile ilgili belgeler ve işaretler, Mali işler, TBMM kararlarının yayımlanması ve yürürlüğe girmesi   
13 Yerel meclislerin oluşumu, sorumluluk ve yetkileri. İl Genel, Belediye, Büyükşehir Belediyesi Meclisleri, Köy idaresi  
14 Uluslararası Parlamentar Asembleler ve çalışması usul ve esasları  
15 Ülkelerin ulusal parlamentoları arasındaki benzerlik ve farklılıklar seçilmiş önemli ülkelerin parlamentoları ile TBMM’nin karşılaştırılması.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar T.C. Anayasası

TBMM İç Tüzüğü

İl Özel İdaresi, İl Genel ve Belediye Meclisleri

Büyükşehir Belediyeleri ve Meclisleri Çalışma Esas ve Kuralları

Uluslararası Parlamenterler Asamble Tüzükleri

 

Materyal Paylaşımı

içerik ekleneecektir.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.       X    
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.          X  
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.     X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.  X          
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.  X          
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      X      
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X        
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.         X  
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.    X        
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.    X        
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X    
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.        X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5