Siyasal Kurumlar

Ders Kodu: 
PSIR 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Siyasal Kurumlar dersi devlet yönetiminin temel işleyişini, kurum¬larını ve örgütlerini tanıtmayı amaçlar. Dünya çapındaki belli başlı siyasal yapılar ile düzenleri tanıtmayı, ayırt etmeyi hedefle¬mek¬tedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin dünyada varolan siyasal yönetimler ile yaşanan süreçlerin altında yatan temel ilkeler ile kaygıları kavramaları beklenir.
Dersin İçeriği: 

Dönem boyunca, aşağıda sıralanan konular ile esnek bir program yürütülmektedir. Ara sınavın yanı sıra, dönem boyunca 2-3 haber­siz kısa-sınav yapılmaktadır. Kurumumuz kuralları gereğince, dönem-sonu sınavına katılma hakkını elde etmek için, her öğ­ren­ci dönem boyunca en az % 80 oranında derse devam etmelidir. Dersler ağırlıklı olarak İngilizce yürütülmektedir. Ancak, özellikle diğer bölümlerden gelen öğrenciler için, her kavramın Türkçe karşı­lıkları da verilmektedir. Derse etkin katılım büyük ölçüde tavsiye edilir ve değerlendirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel kurumları ve örgütleri tanımlamak ve aralarında bağlantı kurar

 

1,2,3

A,C

Temel siyasal düzenleri tanır

 

1,2,3

A,C

Temel kurumların ve işlevlerin oluşumunu kavrar ve yorumlar

 

1,2,3

A,C

Siyasal yönetimleri ayırt eder

 

1,2,3

A,C

Yasal siyasal düzenleri sınıflandırır

 

1,2,3

A,C

Farklı seviyelerdeki bağlantısız gibi görünen kurumları ilişkilendirir

 

1,2,3

A,C

Belirli siyasal işleyişlerin bağlamını ve gerekliliğini sorgulamaya başlar

 

1,2,3

A,C

Çeşitli siyasal kurumların ardındaki nedenleri algılamaya, açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar

 

1,2,3

A,C

Egemen yönetimlerdeki yenilik çabalarını ve mevcut siyasal değişiklikleri değerlendirir

 

1,2,3

A,C

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Şimdiye dek ne öğrendik?

Geçen Dönemi Gözden Geçirme

Ders kitabının ilgili bölümleri

2

Yönetimin Aygıtları

Anayasalar ile Hükümet Tasarımı

Anayasadaki Biçimsel Farklılıklar

Belirsizliğin Erdemi

Anayasal Tasarımın Öbür İlkeleri

Güdü-Uyumluluğunun Önemi

Erkin Coğrafi Özekliği

“Federal” ve “Üniter” (Tekçil) Devletler

“Üniter” ve “Merkezî” Devletler Arasındaki Fark

Anayasalcılık

Ders kitabının ilgili bölümleri

3

Seçimler

Destek İnşa Etmenin Bir Aracı Olarak Seçimler

Siyasetleri ve Önderleri Seçmenin Bir Aracı Olarak Seçimler

Seçim Sistemleri

Halkoylamaları

Seçimlere Katılım

Katılım İkilemi

Seçimlerdeki Tercihin Temelleri

Ders kitabının ilgili bölümleri

4

Partiler: Siyasetteki Bağlayıcı ve Önder İşlevler

Siyasal Parti

Siyasal Partiler ve Kitlelerin Devingenliği

Siyasal Partiler ve Önderlerin Toplumsallaşması

Siyasal Kimlik Olarak Siyasal Partiler

Denetimin Bir Aracı Olarak Siyasal Partiler

Partinin Örgütlenmesi

Partinin Maliyesi

Siyasal Parti Sistemleri

Ders kitabının ilgili bölümleri

5

Yapısallaşmış Çatışma: Çıkar Kümeleri ve Siyaset

Çıkar Kümeleri ve Temsil

Çıkar Kümeleri Türleri

Çıkar Kümelerinin Yöntemleri

Çıkar-Kümesi Eylem Kalıpları

Çoğulculuk

Yeni-Korporatizm

Ders kitabının ilgili bölümleri

6

ARA-SINAV

Ders kitabının ilgili bölümleri

7

Ara Sınavın Değerlendirilmesi

 

Ulusal Karar Verici Kurumlar: Parlamenter Yönetim

Bakanlar Kurulu Denetimi

Meclis Ne Yapar?

Bir Meclis Üyesinin Yaşamı

Meclis Kurulları

Meclisin Üstünlüğünün İstisnaları

Demokratik Olmayan Yönetimlerdeki Meclisler

Ders kitabının ilgili bölümleri

8

Ulusal Karar Verici Kurumlar: Başkanlık Yönetimi

Başkanlık ve Parlamenter Yönetimlerin Karşılaştırılması

Yönetimin Sorumluluğu

Başkanlık Yönetimleri ve Kapsayıcı Siyaset

Yürütme Önderlerinin Belirlenmesi

Yürütmenin Denetimi ve Yenilenmesi

Başkanlık Yönetimlerinde Yürütmenin Bölünmesi

Neden Bütün Demokrasiler Parlamenter Yönetim Değildir?

Erklerin Ayrılması ile Anayasal Denetim

Ders kitabının ilgili bölümleri

9

Bürokrasi ve Kamu Alanı

Siyasal Bir Sorun Olarak Kamu Yönetimi

İyi Bir Kamu Yönetiminin Özellikleri

Bürokrasi: Son Yüzyılın Bulgusu (mu)

Bürokrasi ile Esneklik

Korunan Yetersizlik Sorunu

Bürokrasiye Uygulanan Ayarlamalar

Kamu Yönetiminin Toplumsal Temsili

Yozlaşma

Ders kitabının ilgili bölümleri

10

Hukuk ve Mahkemeler

Anglo-Sakson Dava Hukuku

Kıta Avrupası Hukuku

Dinî Hukuk: Şeriat

“Dava” Hukuku ile “Kod” Hukukunu Harmanlamak

Mahkemeler

Ders kitabının ilgili bölümleri

11

Devletler-Arası Siyaset (I)

İkinci Dünya Savaşı’ndan İtibaren Uluslararası Düzenin Evrimi

Yeni Dünya Düzeni

Ders kitabının ilgili bölümleri

12

Uluslararası Siyaset (II)

Merkezî Yetke Eksikliği

Vekalet Temelli Siyasal Roller ve Uluslararası Ahlak

Uluslararası İletişime Yönelik Engeller

Erk ile Uluslararası Siyaset

Uluslararası Siyasette Erk ile Tercih

Ders kitabının ilgili bölümleri

13

“Tarihin Sonu” ve “Uygarlıklar Çatışması” Yaklaşımlarındaki Mevcut Durum

Ders kitabının ilgili bölümleri

14

Gözden Geçirme: Son Sınav İçin Hazırlık

Ders kitabının ilgili bölümleri

15

Gözden Geçirme: Son Sınav İçin Hazırlık

Ders kitabının ilgili bölümleri

16

Son Sınav

Ders kitabının ilgili bölümleri

 

Kaynaklar

Ders Notu

W. Philips Shively, 2008, Power & Choice: An Introduction to Political Science, McGraw Hill, 11th Edition.

Diğer Kaynaklar

-

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

-

Ödevler

“Merkezileşmenin en iyi düzeyi nedir?”

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav / Son sınav

1

% 40 / % 45

Kısa Sınav

2

% 10

Ödev

1

%   5

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 45

Dönem İçi Çalışmaların Başarıya Oranı

 

% 55

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir. 

       

X

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

     

X

 

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

     

X

 

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

X

       

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

   

X

   

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

   

X

   

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

     

X

 

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

X

       

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

       

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

X

       

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

       

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

       

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

   

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

121

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5