Türk Düşünce Tarihi

Ders Kodu: 
PSIR 441
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilere Osmanlı’dan günümüze düşünsel akımların bir çerçevesini sunmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin belli başlı düşünce akımları tarihsel arka plandan yola çıkarak kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve aralarında bağlantı kurar 1,3,4 1,2,3 A,B,C
Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre yorumlar 1,2,7 1,2,3 A,B,C
Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır 1,2 1,2,3 A,B,C
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri ilişkilendirir 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular 1,2,3,7 1,2,3 A,B,C
Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin ardındaki nedenleri kavramaya, açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir 1,2,3,7,9 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Niyazi Berkes Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, (Montreal: McGill University Press, 1960)
3 Şerif Mardin Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, (İstanbul: İletişim, 2008)Ali Erkul. "Prens Sabahattin," Emre Kongar (der.), Türk Toplumbilimcileri I, (Istanbul: Remzi, 1982)
4 Prens Sabahattin Ali Erkul. "Prens Sabahattin," Emre Kongar (der.), Türk Toplumbilimcileri I, (Istanbul: Remzi, 1982)
5 Yusuf Akçura Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, (Ankara: Kilit Yayınları, 2011)
6 Ziya Gökalp Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, (Ankara: Salkımsöğüt, 2010)
7 Konu tekrarı  
8 Bernard Lewis- Feroz Ahmad-Erik J. Zürcher Bernard Lewis The Emergence of Modern Turkey, London: Oxford University Press, 1963)

Zürcher Eric J., Turkey: A Modern History, (London: I.B. Tauris, 2001)

9 Ahmet Emin Yalman Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihimizde Gördüklerim ve Geçirdiklerim I, II, III, IV, (İstanbul: Yenilik Basımevi, 1970) 
10 Necip Fazıl Kısakürek Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2011)
11 Doğan Avcıoğlu Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni I, (İstanbul: Tekin Yayınevi, 1998)
12 İdris Küçükömer İdris Küçükömer, Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması, (İstanbul: Profil Yayıncılık, 2009)
13 Konu Tekrarı  
 
   
   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Serisi – İletişim Yayınları
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Kaynaklar kütüphanenin rezerv bölümünde bulunmaktadır
Ödevler  
Sınavlar Sınıfta yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   70
Dönem içi Çalışmaların Başarıya Oranı    
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.           X  
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.        X    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.       X    
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.      X      
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.      X      
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.        X    
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.          X  
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.       X    
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.        X    
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.            
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.       X    
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.       X    
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.       X    
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.        X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5