Uluslararası İlişkiler Tarihi II

Ders Kodu: 
PSIR 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, siyasi, dinsel, entellektüel çatışmaları Modern Avrupa’nın kurumlarını gelişimlerini ve insan toplulukları üzerindeki etkisini Modern Avrupa Tarihi çerçevesinde anlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders Modern Avrupa tarihini mutlakiyet çağından başlayarak 2012 Nato Libya operasyonuna kadar inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Fransız Devriminden sonra Monarşi rejimindeki değişimleri tanır.

1

1,2,3

A,C

Avrupa güç dengesindeki değişim ve sonuç olarak ortaya çıkan 2. Sanayi Devrimini açıklar.

1

1,2,3

A,C

Milliyetçiliğin siyasi hayatı nasıl geliştirdiği ve Avrupa Emperyalizmindeki değişimle oluşan ekonomik siyasi ve sosyal hayatın 20. yy. başlangıcındaki durumunu tanımlayabilir.

1,2,10

1,2,3

A,C

I. Dünya Savaşı’nın arkasında yatan etmenler ve Rus ekonomik siyasi devrimleri ile Avrupa’da oluşan Faşist hareketleri inceler.

1,10

1,2,3

A,C

2. Dünya Savaşı sonrası süreç ve Komunizmin çöküşünü inceler.

1,10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Liberalizm çağında dominant güçler

 

Avrupa dominant güçleri güçler dengesi Büyük Britanya, Rusya, Fransa ve Almanya, ikinci sanayi devrimi, artan üretim, şehirleşme ve sosyal yaşam, Kırım savaşı ve Rus ordusunun yenilmesi, Britanya’nın güçlenmesi

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 684-741

2

Avrupa emperyalizmi çağı

 

Kolonicilikten emperyalizme, yeni emperyalizm ve Afrika’nın paylaşılması, Asya’daki Avrupa güçleri, yerel halkların hegemonyası sosyal Darvinizm, Avrupa emperyalizmin hedefleri, “medenileştirme görevi”

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 819-859

3

Büyük savaşın sebepleri

 

Karmaşık ittifaklar, ittifak sistemi, 11. Fas Krizi, iki silahlı kamp olarak Avrupa, 1908 Bosna krizi, 2. Fas krizi, Balkan savaşları, 1. Dünya Savaşı sebeplerinin dengelenmesi, son kriz, savaşın patlaması, savaşın değişen koşulları, savaşın hızlanması, savaşın son sahneleri

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 863-926

4

Rusya Devrimi ve Sovyetler Birliği

 

Savaş ve devrim, Lenin’in dönüşü, Ekim devrimi 1917, Brest-Litovsk barışı, iç savaş, Sovyetler Birliği ve demokratik merkezileşme

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 927-954

5

1920’lerde istikrar arayışı

 

Savaşın sonlanması, Versay anlaşması, Doğu Avrupa’nın yatışması, milli ve etnik çatışmalar, ekonomik ve toplumsal istikrarsızlık faşizmin doğuşu

 

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 955-992

6

Avrupa krizi ve diktatörlük

 

Krizdeki ekonomiler, büyük ekonomik kriz, faşist hareketler, Almanya’da nasyonalist sosyalizm, Weimar Cumhuriyeti’nin yıkılışı, Nazi totaliterliği, Hitler ve Mussolini, İspanya iç savaşı, yaklaşan 2. Dünya Savaşı

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 993-1046

7

ARA SINAV

 

8

İkinci Dünya Savaşı

 

Avrupa’da savaş başlıyor, Almanya’nın Polonya işgali, Küresel Savaş, topyekün savaş, Almanya’nın Rusya işgali, Hitler Avrupası, Nazi “ Yeni Avrupa Düzeni”, dengeler değişiyor, müttefik zaferi

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 1049-1108

9

Bölünen Avrupa’nın yeniden inşası

 

Savaş sonrası Avrupa, Postdam konferansı, BM ve Soğuk Savaş, ittifaklar, siyasi yeni ittifaklar, bölünen Almanya, Doğu Avrupa ve Sovyet Gölgesi, dekolonizasyon, Süveyş krizi, Fransız dekolonizasyon, ekonomik ve sosyal değişimler, Soğuk Savaş krizi, Kore savaşı, Sovyet – ABD gerilimi, Brezhnev dönemi 

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 1109-1146

10

Soğuk Savaş ve Avrupa imparatorluklarının sonu

 

Soğuk savaş, Kore Savaşı (1950-1953), Sovyet – ABD gerilimi, Brezhnev dönemi , Nükleer Silahlar ve Süper güç gerilimi, dekolonizasyon, Süveyş krizi

 

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 1147-1175

 

11

Çağdaş Avrupa’nın oluşumu ve komünizmin çöküşü

 

Değişen Batı hayatında değişimler, ekonomik büyüme ve sınırları, barışa karşı tehditler, komünizmin çöküşü

 

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 1176-1218

12

Küresel değişiklikler “ Avrupa Kalesi” Avrupa işbirliği ve Yeni dönemin belirsizlikleri

 

Avrupa’ya göç, Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği, Küreselleşmeye direnç, terör tehdidi, Amerika Birleşik İmparatorluğu? ABD politikalarına Avrupa tepkileri

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon s. 1219-1239

 

13

11 Eylül

 

İkiz Kulelere Saldırı, Afganistan operasyonu teorisi

İrfan Polat, 11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARI VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN  AFGANİSTAN MÜDAHALESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ s.36-84, s. 93-152

14

2008 Rusya-Gürcistan Savaşı, 2012 NATO Libya Operasyonu

 

Rusya’nın Gürcistan saldırısı, Afganistan operasyonu ve teorisi

Ahmet Öztürk, The Russian-Georgian Crisis: A Local Conflict and Its Global Repercussions, Journal of Central Asian and Caucasian Studies (07/2009)

15

Genel Tekrar

Ders kitabının ilgili bölümleri

16

Son Sınav

Ders kitabının ilgili bölümleri

 

Kaynaklar

Ders Notu

John Merriman, A History of Modern Europe – Volume I: From the Renaissance to the Age of Napoleon

Diğer Kaynaklar

Edward Whiting Fox, The Emergence of the Modern European World

R. R. Joel Colton, A History of Modern World

Shepard B. Clough, A History of the Western World

Fahir Armaoğlu, 19.yy Siyasi Tarih

 

Baskın Oran, Siyasi Tarih I

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

% 40

Son Sınav

1

% 50

Sınıf İçi Katılım

1

% 10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

% 50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

       

x

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

 

x

     

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

   

x

   

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

x

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

x

       

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

     

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

x

       

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

 

x

     

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

x

     

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

     

x

 

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

   

x

   

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

x

       

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

x

       

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

   

x

   

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

x

       

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

x

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

3

8

24

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6