Ders Kodu: 
BBA 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Örgütsel davranış teoremlerini kavranmasını sağlamak. Örgütsel davranış süreçlerini öğrencilere aktarmak. Örgütsel etkililik için motivasyonun temellerini öğrencilere aktarmak. Örgütsel etkililik için çatışma ve stres yönetiminin esaslarını öğretmek. Örgüt kültürü - örgütsel davranış ilişkisini değerlendirebilmek için gerekli bilgileri vermek.
Dersin İçeriği: 

Liderlik, takım çalışması ve grup dinamikleri, kariyer, iş rolleri, iş zenginleştirme, çalışan katılımı, iş ve özel yaşamın dengelenmesi, çatışma, değişim, karar verme gibi örgütlerde çalışanları etkileyen  faktörlerle kişilik, tutum, algı ve motivasyon gibi bireysel faktörlerin sunulması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Örgütsel davranışın/yaşamın anlamını ve önemini bilir.

1, 3

1,2,3

A,B,C

2) Örgüt kültürü/İnançlar/iklim/moral konularının önemini bilir.

11, 19

1,2,3

A,B,C

3) Örgütlerde lider davranışı ve takım yönetiminin ilkelerini bilir. 

2, 19

1,2,3

A,B,C

4) Örgütlerde işe devamsızlık, iş ortamının fiziksel sorunları ve örgütsel stres kavramlarını çözümleyebilir .

11

1,2,3

A,B,C

5) Teknolojik gelişmeleri ve örgütlerin geleceği hakkında yorum yapabilir .

14

1,2,3

A,B,C

6) Büyük değişimlerin Türkiye, kurumlar ve bireyler için ne anlam ifade ettiğini kavrar.

11,19

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş: Örgütsel davranış nedir?

Robbins (2010), Bölüm 1

2

Bireysel Davranışın Temeller

Robbins (2010), Bölüm 2

3

Değerler, Tutumlar ve İş Doyumu

Robbins (2010), Bölüm 3

4

Kişilik ve Duygular

Robbins (2010), Bölüm 4

5

Algılama ve Bireysel Karar Alma

Robbins (2010), Bölüm 5

6

Özendirme Kuramları ve Uygulamaları

Robbins (2010), Bölüm 6

7

Grup Davranışının Temelleri ve Çalışma Takımları

Robbins (2010), Bölüm 9

8

Ara sınav

 

9

Liderlik

Robbins (2010), Bölüm 12

10

Güç, Politika, Çatışma ve Çatışmanın Yönetimi

Robbins (2010), Bölüm 14

11

Örgüt Yapısı, İş Tasarımı ve Teknoloji

Robbins (2010), Bölüm 16

12

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Robbins (2010), Bölüm 18

13

Örgütsel Kültür

Robbins (2010), Bölüm 17

14

Örgütsel Değişim ve Stres Yönetimi

Robbins (2010), Bölüm 19

15

Final Öncesi Genel Tekrar

 

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A., Campbell, Timothy T. (2010). Organizational Behavior.

Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Kitabı, Ek okumalar ve Örnek Olaylar

Ödevler

Örnek Olay Sunumları

Sınavlar

Ara Sınavı, Dönem Sonu Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

33

Sinif ici calismalar ve tartismalara katilim

surekli

17

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

 

X

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

X

 

 

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

X

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

X

 

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

X

 

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

 

 

 

X

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

X

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

X

 

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

20

20

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

14

14

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

118

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5