Ders Kodu: 
BBA 210
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, iş hayatında yaygın bir şekilde yaşanan etik dışı konular üzerinde durarak, iş etiği konusunda farkındalık yaratmaktır
Dersin İçeriği: 

Etik ve etik eğilim, etik ve örgütsel paydaşlar, sosyal sorumluluk politikaları, çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gelişim, işyerinde ayrımcılık ve taciz, örgüt ve sosyal konular, serbest ticaret-adil ticaret, örgüt ve toplum gibi konuların anlaşılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İlerleyen yıllarda çalıştıkları işletmelerde etik değerlerin geçerli olduğu bir çalışma ortamının yaratılmasında, yönetici olarak ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıklarını algılarlar.

5, 11

1,2,3

A,B,C

2) İş hayatında alacakları iş kararlarını "Etik Gözlüğü" ile değerlendirme becerilerini kazanırlar.

5, 11

1,2,3

A,B,C

3) Mesleklerini, etik değerlere uygun olarak ve toplumun yararına olacak şekilde icra ederler

5, 11

1,2,3

A,B,C

4) Sosyal sorumluluk bilincini kazanarak bunu eyleme dönüştürürler

5, 11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İş etiğine giriş ve temel kavramlar

Ders Kitabı

2

Etik değerlere verilen önem ve uyum, İşletmelerde etiğin önemi

Ders Kitabı

3

Etik Zeka nedir? Etik zekanın ilkeleri, Duygusal zeka ve etik zeka

arasındaki farklılıklar

Ders Kitabı

4

Etik karar alma ideolojileri ve felsefeleri

Ders Kitabı

5

Etik davranışın psikolojik kökenleri, Ahlaki karar alma, Ahlaki ikilem

Ders Kitabı

6

İş ahlakını oluşturan temel alanlar (İşletmecilik ahlakı, Meslek

ahlakı, Çalışma ahlakı)

Ders Kitabı

7

İş etiğine yöneticilerin perspektifinden bakış ve Yönetsel ahlak

Ders Kitabı

8

Ara Sınav

 

9

Etik davranışı yönetmek: İşletmelerde etik anlayışın geliştirilmesi

ve etik eğitimi

Ders Kitabı

10

Sosyal sorumluluk, başlıca sosyal sorumluluk alanları ve paydaş

yönetimi

Ders Kitabı

11

İnsan kaynakları etiği

Ders Kitabı

12

Pazarlama etiği ve basın etiği

Ders Kitabı

13

Politikada etik

Ders Kitabı

14

Yurtdışında Görev Yapan Yöneticilerin Yaşayabilecekleri Etik

Sorunlar

Ders Kitabı

15

Vaka analizi (örnek olay analizi)

Ders Notları

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

1. Managing Business Ethics, Straight Talk about How to Do It Right, Linda K. Trevino and Katherine A. Nelson, Pennsylvania State University, USA, 2007.

Diğer Kaynaklar

2. Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success, Doug Lennick and Fred Kiel, 2011.

3. İş ve Meslek ahlakı, Mahmut Arslan, Siyasal Kitabevi, 2005.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Kitabı, Ek okumalar ve Örnek Olaylar

Ödevler

Vaka Analizi

Sınavlar

Ara Sınavı, Dönem Sonu Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Vaka Analizi

1

10

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

X

 

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

 

X

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

 

 

X

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

X

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

X

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

X

 

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

X

 

 

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

X

 

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav için Hazırlık

1

10

10

Ödev

1

15

15

Final için Hazırlık

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5