Başka Kurumdan Ders Alma   

 

Yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alma taleplerinde kullanılacak form. EK: Dersin onaylı içeriği, ONAY: Dersi veren öğretim elemanının dersin içeriğine dair onayı, akademik danışmanın dersin uygunluğuna dair onayı.

 

ÇAP / Yandal Başvuru Dilekçesi   Çift Anadal ve Yandal başvurularında kullanılacak form. EK: ÇAP / Yandal başvuru formu, transkript.
 
ÇAP ve Yandal Başvuru Formu     Çift Anadal ve Yandal başvurularında kullanılacak form.  ONAY: ÇAP / Yandal Koordinatörü'nün onayı, ana lisans ve ÇAP / Yandal için başvurulan bölüm başkanlarının onayı.
 
Çap Derslerinin İntibakı Talebi   Çap Programında ortak ve denk kabul edilen derslerin intibakı için dilekçe.
Dersten Çekilme   

Akademik takvimde belirtilen son günden önce,  bir dersten çekilmek için (withdraw) kullanılan form. EK: Transkript, ONAY: Akademik danışmanın onayı.
 

Fazla Ders Talebi  

Mezun olmak için dokuz dersi kalan öğrencilerin 9. dersi alabilmek için kullanabilecekleri form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi, Ders Raporu (Kayıtlı dersler listesi), ONAY: Akademik Danışmanın onayı.
 

Ek Sınav Başvuru    

Fakülteye 2014 Bahar döneminden önce başlayan ve 14 dönemini tamamlamış olan öğrencilerin, F / FF notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı talep etmek için kullanacakları form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi, ONAY: Akademik danışmanın onayı.
 

İntibak Başvuru  

Her türlü ders intibakı (Erasmus, uluslararası değişim, dikey / yatay geçiş) başvurularında kullanılacak form. EK: Diğer kurumdan alınacak resmi transkript.
 

Kayıt Dondurma / Geçici Ayrılma    

Dönem kaydını dondurmak için kullanılacak form.

Mazeret Sınavı Başvuru   

Geçerli bir mazeretten ötürü kaçırılan ara sınavlara katılabilmek için doldurulması gereken form. EK: Mazeret belgesi (eğer sağlık raporuysa en az 3 günlük olmalı).
 

Not İtiraz   Notlar açıklandıktan sonra yedi iş günü içinde itiraz için kullanılacak form. ONAY: İlgili öğretim elemanın görüşü, EK: Sınav kağıdının fotokopisi.
 
Not Yükseltme Sınavı Başvuru   Fakülteye 2014 Bahar döneminden önce başlayan ve tüm kredilerini tamamlamış olmasına rağmen not ortalaması 2.00'ın altında kalan öğrencilerin kullanacakları form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi.
 
Staj Evrakları  

Stajyer Ön Bilgi Formu, Staj Başvuru Formu, Staj Onay Formu, SGK ve genel Taahhütnameleri. ONAY: Staj Başvuru Formu'nda Bölüm Staj Koordinatörü'nün İmzası 
 

Tek Ders Başvuru   Fakülteye 2014 Bahar döneminden önce başlayan ve biri hariç tüm derslerinden başarılı olan öğrencilerin kullanacakları form. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi.
 
Genel Dilekçe   Yukarıdaki konuların kapsamı dışında kalan başvurular için kullanılacak dilekçe. EK: Transkript, Ders Takip Çizelgesi.