Ders Kodu: 
BBA 245
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Muhasebeye Giriş dersinin devamı olan Finansal Muhasebe dersi muhasebe teorilerini ve uygulamalarını kapsar. Finansal varlıkların analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Pasifler, öz sermaye, duran varlıklar ve amortismanları incelenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Amortisman metodları, Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Duran Varlılar,kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklari, kapsamlı kar zarar tablosu; sınıflandırılmış bilanço- mali tablolar, nakit akım tablosu; finansal yönetim değerlendirmesi; finansal tablo analizi ve paranın zaman değeri.  incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Muhasebe kavramını açıklar. Muhasebe türlerini açıklamak. Muhasebe işlemlerinin işletmeler ve kişiler için önemini anlatmak. 1,3 1,2,3 1,2,3
2)  Aktif, pasif hesapların, bilanço, ve gelir tablosunun işlevlerini anlatmak. 1,16 1,2,3 1,2,3
3)  Muhasebe sisteminin temel dinamiklerini anlatmak. İşletme sürecinde muhasebenin rolünü anlatmak. 18 1,2,3 1,2,3
4)  İşletmenin kuruluşunda ve sonunda gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek. 4 1,2,3 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Muhasebe 1 ‘e  Genel Bakış  
2 Alacakların Muhasebeleştirilmesi  
3 Kısa Vadeli Borçlar  
4 Yatırımlar ve Uluslarası Operasyonlar  
5 Stoklar ve Satışların Maliyeti  
6 Stoklar ve Satışların Maliyeti  
7 Stoklar ve Satışların Maliyeti  
8 Ara Sınav            
9 Duran Varlıklar, Doğal Kaynaklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
10 Duran Varlıklar, Doğal Kaynaklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
11 Nakit Akım Tablosu  
12 Nakit Akım Tablosu  
13 Tekrar  
14 Final Sınavı   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Principles of Accounting (19th Edition) Wild, Shaw, Chiappetta
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 40
Ara Ödev 4 40
Final Ödevi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi ve kavramları (muhasabe, finans, ekonomi, satış-pazarlama, yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim) ileri düzeyde kavradığını gösterebilmelidir.       X  
2 İşletme yönetimi alanındaki bilgi ve kavramları kullanarak, kültürel ve etik değerleri de dikkate alarak, strateji belirleme, örgütsel kararlar alma ve bu kararların uygulaması için gerekli adımları belirleme yetkinliğine sahip olduğunu  gösterebilmelidir.       X  
3 Küresel ölçekte  işletmelerin çalışma koşul ve dinamiklerini  kavradığını, değişimleri ve gelişmeleri takip edebildiğini, hızla değişen küresel iş dünyasında rekabetçilik için esnekliğin ve yaratıcılığın önemini anladığını gösterebilmelidir.       X  
4 Küresel iş ortamını şekillendiren ekonomik, hukuksal, ve sosyal bilimleri temel düzeyde kavradığını ve bu bilgiler doğrultusunda genel bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
5 Disiplinlerarası bakış açısına sahip oldugunu, farklı disiplinlerden bireyler ile iletişim kurabildiğini ve uyum içinde çalışma yetkinliğine sahip oldugunu gösterebilmelidir.       X  
6 Küresel iş dünyasında ve içinde bulunduğu iş ortamında etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
7 Farklı kültürlerden bireylerin yer aldığı ortamlarda, takım çalışmalarında etkin bir biçimde yer alabildiğini ve katkıda bulunabildiğini gösterebilmelidir.         X
8 İş dünyasında kullanılması gerekli belli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabildiğini ya da bunlar hakkında ön bilgiye sahip olduğunu gösterebilmelidir.   X      
9 İş süreçleri ve işletme yönetimi sürecinde oluşabilecek problemleri tanıma ve tanımlama,  gerekli  verileri toplama, verileri analiz etmek için gerekli yöntemleri seçme ve kullanma, sonuçları değerlendirme ve çıkan sonuçlara dayalı olarak  gerekli uygulamaları/değişiklikleri belirleme ve fikirlerini iş çevresinde etkin bir biçimde aktarma becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir.       X  
10 İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı  sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve  liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilmelidir.       X  
11 İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olduğunu, bu konularda aktif rol almaya istekli olduğunu, kültürel çeşitliliğe ve değerlere saygılı olduğunu gösterebilmelidir.   X      
12 Güncel olayları ve meslek alanıyla ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası çalışma ortamında mesleki ve kişisel düşüncelerini paylaşmak için gerekli İngilizce  düzeyine sahip olduğunu gösterebilmelidir.     X    
13 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kendini ve çevresini değerlendirebildiğini, sürekli iyileştirmenin önemini anladığını, bu çerçevede öğretimin önemini kavradığını ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsediğini gösterebilmelidir.       X  
14 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli disiplin ve sorumluluğa sahip olduğunu gösterebilmelidir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Vize Sınavı 2 3 6
Ödev 2 5 10
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi     5