Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Bulutlar F., & Öz, Ü. E. (2010). Kurumdan ayrılma niyetini etkileyen unsurlar: İşe bağlılık ve kurumla özdeşleşme. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(2), 77-87. doi: Kurumdan Ayrılma Niyetini Etkileyen Unsurlar: İşe Bağlılık ve Kurumla Özdeşleşme. doi: 10.4026/1303-2860.2010.0144.x

Bulutlar F. and Öz, Ü. E. (2009): “The Effects of Ethical Climates on Bullying Behaviour in the Workplace”, Journal of Business Ethics, DOI: 10.1007/s10551-008-9847-4, Vol. 86, 273–295.

Güler, F. and Taşkın, E. (2010): “Statistical Analysis Through Customer Relations in Ironmongery Business”, International Journal of Emerging and Transition Economies, Vol 3, Number 2, (2010) : 209-224.

Kamaşak, Rıfat and Bulutlar, Fusun. (2010). The Influence of Knowledge Sharing on Innovation. European Business Review. Vol. 22 No. 3,. pp. 306-317.

O'Neil, Mary Lou and Fazil Güler (2010): "Strangers to and Producers of Their Own Culture:  American Popular Culture and Turkish Young People."  Comparative American Studies.  Vol. 8/3 (2010): 194-207.

O'Neil, Mary Lou and Fazil Güler (2009):  “The Not So New Turkish Woman: A Statistical Look at Women in Two Istanbul Neighborhoods”  Journal of International Women’s Studies Vol. 11 #2 November 2009 sf.157-174

 Oztürk,L., Tufan,Y. and Guler ,F. (2002) “Self-reported Traffic Accidents and Sleepiness in a Professional Group of Turkish Drivers”  Sleep and Hypnosis  4:3, 2002, sf.106-110.

Öztürk, Tülay Y. and Zahide Ayyıldız (2008): “The Effects of Economic Policies and Export Promotion on Export Revenues in Developing Countries”, Marmara University, Journal of Naval Science and Engineering, Vol. 4, No: 1, Tuzla Istanbul, December 2008.

Tanyer, A. Begüm, “Tax Planning, Cash Management, and Firm’s Scale: the Case of Turkish Manufacturing Industries”

Yarbaşı, Engin, Globalization and Financial Reporting in Turkey,

Yarbaşı, Engin The Experience of SMEs in Turkey: A Compulsive Process Through EU Membership,

Yay. Turan, Gülsün G. Yay and Tolga Aksoy (2018): "Impact of Institutions on Entrepreneurship: A Panel Data Analysis", Eurasian Economic Review, 8(1), April, 131-160, (DOI 10.1007/s40822-017-0082-0), (ESCI / SCOPUS-q2) 

Yay, Turan ve Hüseyin Taştan (2010):  “Invisible Hand in the Process of Making Economics or On the Method and Scope of Economics” Panoeconomicus, LVI(1), 61-83, (SSCI)

Yay, Turan (2010): “The Role of the State in Adam’s Smith’s Thought System and Modern Public Finance Theory: A Comparative Evaluation”,International Journal of Economics and Finance Studies,   2010, Vol.2, No.2, pp.87-98. (JEL Index)

Yay, Turan ve Hüseyin Taştan (2009): “Growth of Public Expenditures in Turkey During the 1950-2004 Period: An Econometric Analysis”, Romanian Journal of Economic Forecasting, 12(4), 101-118  (SSCI)

Yay, Turan, Gülsün G. Yay ve Hüseyin Taştan (2002): "The Impact of Budget Deficits on Output and Inflation in Turkey During the Period 1967-1999", Yapı Kredi Economic Review, 2002, December, 13(2), (JEL Index)

Yay, Turan, Gülsün G. Yay ve E. Yılmaz (2001): "Financial Regulation and Financial Crises, Yapı Kredi Economic Review, 2001, December, 12(1), (JEL Index)

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Yay, Turan (2018): "The Method and Scope in Economics: An Evaluation of Joseph A. Schumpeter's Economic Thought System", 14th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 20-21 April 2018, Istanbul, Turkey.

Nas, Berat ve Turan Yay (2017): " The Effects of Arab Spring on Turkish Foreign Trade: A Case Study", 23rd EBES Conference, 27 - 29 September 2017, Madrid, Spain

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2017): “The Impact of Joseph A. Schumpeter on the Developments in Economic Theory”, 83rd Atlantic Economic Conference, 22-25 March, Berlin, Germany

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2016): “Joseph a. Schumpeter and Neo-Schumpeterian Paradigm on the Dynamics of Capitalism: Entrepreneur, Innovation, Growth and Trade” International Conference of Management, Economy and Policy, 26-27 November, İstanbul, Turkey.

Yay, Turan, Gülsün G. Yay ve Tolga Aksoy (2016): "Do Institutions Matter for Entrepreneurship?", International Atlantic Economic Society, 81st Atlantic Economic Conference, 16-19 March 2016, Lisbon, Portugal

Yay, Turan (2011):  "Austrian School, Competition and Firm Theory", Competition, Innovation and Rivalry, 15th Annual Meeting of the European Society for the History of Economic Thought, Bogazici University, 19-21 May 2011, Istanbul, Turkey.

Kama, Özge ve Turan Yay (2011): "Institutional Quality and Property Rights in MENA Countries: An Empirical Analysis", Competition, Innovation and Rivalry, 15th Annual Meeting of the European Society for the History of Economic Thought, Bogazici University, 19-21 May 2011, Istanbul, Turkey.  

Yay, Turan (2010) : "Küreselleşmenin Politik İktisadı" (Political Economy of Globalization), (Keynote Speech), International 8th Knowledge, Economy & Management Congress, October, 28th -31st, 2010, Istanbul, Turkey.

Geyik, Ertuğrul Üstün ve Turan Yay (2010): "Asimetrik Merkez Bankası Tercihleri Altında Yeni Bir Enflasyon Yanlılığı Modeli (A New Inflation Bias Model Under Asymmetric Central Bank Preferences), International 8th Knowledge, Economy & Management Congress, October 28th - 31st, 2010, Istanbul, Turkey.

Yay, Turan (2010): “The Role of the State in Adam’s Smith’s Thought System and Modern Public Finance Theory: A Comparative Evaluation”,Third International Conference on Social Sciences, Social Sciences Research Society, 8-9 October 2010, Kusadasi, İzmir.  

Yay, Turan (2009):  "Adam Smith'in Düşünce Sisteminde Devletin Rolü ve Önemi Üzerine" International Conference of Political Economy: Adam Smith Conference in Turkey, 1-4 October 2009, Kocaeli University& Çanakkale University.

Boz, C ve T. Yay (2009): “From the Quantity to the Quality of Employment: An Application of Capability Approach to the Istanbul Labour Market”, Edts.: A. Balcı, C.C. Aktan and F. Savasan. Turkey in Transition Politics, Economics and Society, Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences Vol.4, Social Sciences research Society, 10-11 September 2009, İzmir, Turkey, 197-205

Yay, Turan ve Hüseyin Taştan (2009):  "Invisible Hand in the Process of Making Economics or On the Borders of Economics", European Society for the History of Economic Thought, 13th Annual Conference, 23-26 April 2009, Thessaloniki, GREECE.

Yay, Turan ve Hüseyin Taştan (2008): “On The Validity of Three Hypotheses on Public Expenditures in Turkey: 1950-2004”, 3rd International Symposium on Economic Theory, Policy and Application, Athens Institute for Education and Research, 4-7 August, 2008, Athens, GREECE.

Yay, Turan, Gülsün G. Yay ve E. Yılmaz (2001):   "Financial Regulation in the Context of Financial Crises", Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change  in the Global Environment, Global Business and Technology Association,   International Conference, 2001, July 11-15, İstanbul.

Yay, T., G.G. Yay ve E. Yılmaz (2001):   "Finansal Krizlerden Kaçınmak: Finansal Regülasyon" METU International Economics Congress V, Ankara 10-13 Eylül, 2001 (Financial Crises and Financial Regulation)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Bulutlar. F., Başkaya, N. (2015). The Role of Supervisor Support in Relationship between Emotional Labour and Job Satisfaction and Burnout. “iş, Güç” Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi. Vol: 17 (4), pp: 85-112.

Öz, U. E., & Bulutlar, F. (2010). Kurumdan Ayrılma Niyetini Etkileyen Unsurlar: İşe Bağlılık ve Kurumla Özdeşleşme (Factors affecting intention to leave: Commitment and identification). “iş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(2), doi: 10.4026/1303-2860.2010.144.x

Tanyer, A. Begüm, Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Bakış

Yarbaşı, Engin, Şeffaflık, Gelişmişlik Kavramları ve Yeni Türk Ticaret Kanunundan Beklentiler,

Öztürk, Tülay Y. ve Mine Aksoy (2013): “Konut Kredileri, Yapı Ruhsat İzinleri ve Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2013 Cilt : 50 Sayı:578.

Yarbaşı, Engin, Otofatura Ekonomik ve Teknolojik Gelişmeler Doğrultusunda Ticari Faturanın Yeni Bir Uygulaması,

Yarbaşı, Engin Türkiye Muhasebe Standartları ve Müşteri Sadakati Programları Kapsamında Verilen Promosyon Ürünlerinin Muhasebe Uygulaması,

Yarbaşı, Engin Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Nazım Hesapların Önemi ve Dış Ticaret İşlemlerindeki Yeri,

Yarbaşı, Engin Türkiye Muhasebe Standartlarının Hizmet Sektörü ile İlgili Olarak Tekdüzen Muhasebe Sistemine Etkisi,

Yarbaşı, Engin Yabancı Dilde Eğitim Yapan Üniversitelerde Muhasebe Eğitimi,

Yarbaşı, Engin Teknolojik Yenilenmenin Üretim Maliyetlerine Etkisi,

Yay, Turan (2019): " Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Devralınan Miras", İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, 3(1), 77-113

Yay, Turan (2010): "Avusturya Okulu Mikroiktisadı: Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci Olarak Piyasa", Liberal Düşünce Dergisi, 2010 Yaz-Güz, Sayı 59-60.

Yay, Turan (2010): "Küreselleşme Karşısında Piyasa ve Devlet", Ekonomi Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, 2009, 1(1), 1-11.

Yay, Turan ve Ö. Kama (2010): “Anayasanın İktisadi Temelleri”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2009, 59(1).

Yay, Turan (2009): "Bilim Felsefesi, Karl Popper, Eleştiri ve İktisat", Ekonomik Yaklaşım, 20(70). 1-29.

Yay, Turan (2005): “İktisatta Kapsam ve Yöntem”, Ekonomik Yaklaşım Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi, 16(57), 1-33.

Yay, Turan, G. G. Yay ve E. Yılmaz (2004): "Finansal Krizler, Finansal Regülasyon ve Türkiye", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart, Sayı:30, 101-130

Yay, Turan (2003): "Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme", İktisat Dergisi, Haziran, 483, 16-33. 

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2001) "Yirminci Yüzyılda Yerleşik İktisat", Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3, 5-23.

Yay, Turan (1999): "J.M. Buchanan’da İktisatta Kapsam ve Yöntem”, İktisat Dergisi, 33, Mayıs, 25-36     

Yay, Turan (1997) “İktisat Metodolojisinde Gelişmeler Üzerine Düşünceler", İktisat Dergisi, 365, Mart, 47-55                  

Yay, Turan (1995): ‘'Bütçe Açıkları Sorunu, Ricardocu Denklik Teoremi ve Türkiye Üzerine Bir Test'', İ.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 1995, Temmuz, II(1), 24-38

Yay, Turan (1993): ‘'Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Kamu Harcamaları İlişkisi Üzerine Bir Test'', Dünü ve Bugünü İle Toplum ve Ekonomi, Sayı 4, 95-108. 

Yay, Turan (1991): ‘'Jack Wiseman: Neoklasik Kamu Ekonomisi Teorisine Eleştirel Bir Bakış'', İktisat Dergisi, Mayıs, 51-55.

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (1991): ‘'Keynesgil Monetarist Tartışmasında Maliye Politikasının Rolü: Crowding-out Etkisi'', Katılım, Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (I-II),  113-125.

Yay, Turan (1990): ''1930'lar Türkiyesinde İktisat Politikaları Tartışmaları'', İktisat Dergisi,  Aralık, 33-40 

Yay, Turan (1990):’'Kulüp ve Kulüp Malları Teorisi'', Maliye Araştırma Merkezi Konferansları: Prof. Dr. Orhan Dikmen'e Armağan, 33. Seri, 91-103.

Yay, Turan (1990): ''Kamu Maliyesi ve Kamu Tercihi'', [J.M.Buchanan (1975):''Public Finance and Public  Choice'', National Tax Journal, 28(4), pp.383-394'den çeviri] Maliye Yazıları,  22, 41-57.

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (1989):''J.K. Galbraith ile M. Friedman'da Piyasa, Devlet ve Kamu Politikaları'', Maliye Yazıları, 17-18, ss.45-59.

Yay, Turan (1988): ''İktisat Medolojisindeki Gelişmeler Işığında Avusturya İktisat Okulu: Eskimiş Bir Metod Mu?'' İktisat Dergisi, Şubat, 17-33. 

Yay, Turan (1988): ''Atatürk Döneminde Vergiler ve Vergi Politikası'', Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, IX (1-2), 61-72.

Yay, Turan (1985):’'Keynesgil İktisat Politikaları Üzerine'', Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, VI, (1),  75-82

Ulusal Akademik Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Yay, Turan (2012): "Yeni Anayasa Üzerine", Yeni Anayasa'nın Ekonomik ve Mali Hükümleri (2023'e Doğru Türkiye'nin Ekonomik Modeli) Çalıştayı, 12-13 Nisan 2012 İstanbul Aydın Üniversitesi.

Yay, Turan (2010): “Küreselleşme Çağında Piyasa Süreci ve Girişimcilik Teorisi”, 3. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 9-10 Ekim 2010, Kuşadasi, Izmir. 

Yay, Turan (2009): “Küreselleşme Karşısında Piyasa ve Devlet”, (Davetli Konuşmacı), 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009 İzmir. 

Yay, Turan (2008): “Kurallar ve Kurumlar: Anayasanın İktisadi Temelleri ve Yeni Anayasa Taslağına Eleştirel Bakış”, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi, Sosyal Bilimler Derneği, 11-12 Eylül 2008, İzmir. (with Ö. Kama) 

Yay, Turan (2008): “Bilim, İktisat ve Eleştiri”, I. Bilim ve Eleştiri Kongresi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Eleştiri Dergisi, 8-9 Mayıs 2008, Ankara.

Yay, Turan (2005): “İktisadın Kapsam ve Yöntemi Üzerine”, Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım İktisat İdeolojisi, Kongreler Dizisi IV, 19-21 Ekim 2005, Ankara.

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (1999): “20. Yüzyılda İktisadi Düşünce Akımları”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 1999, 17-19 Kasım, Ankara.

Yay, Turan (1998):” Bir Sosyal Bilim Olarak İktisatta Değer Yargılarının Yeri ve Önemi Üzerine'', E.AKALIN, H.AYDOĞDU, R. SARAOĞLU (der.) Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, Bağlam Yayınları, Araştırma Dizisi, 161-178.

Yay, Turan ve S. Ertaş (1995): "Türkiye'de Liberalizasyon Döneminde Maliye Politikasının Reel Kesimler Üzerindeki Etkileri: Ekonometrik Bir Deneme'', Türkiye'de Liberalizasyon Sürecinde Maliye Politikaları Açısından Kamu Ekonomisinin Özel Ekonomi Üzerindeki Etkileri (XI.Türkiye Maliye Sempozyumu), 4-8 Mayıs 1995, Salamis Bay  Oteli, Gazi Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Yay, Turan (1993): ”Hayek'in İktisat Anlayışı", Yüzyılımızın Büyük Liberal Filozofu Friedrich A. von Hayek'te Serbest Piyasa Ekonomisi ve Özgür Toplum Sempozyumu, 31.3.1993, İstanbul, Büyük Tarabya Oteli ve 3.4.1993, Ankara, DSİ Toplantı Salonu

Kitaplar

Güler, Fazıl (2011, 2008, 2005): İstatistik Metodları ve Uygulaması, Beta Yayınları

Güler Fazıl (2007): Temel İstatistik, Beta Yayınları  

Öztürk, Tülay Y. ve Murat Düzgün (2014): “Uluslararası Ticaret ve Finans El Kitabı “, çeviri “The Handbook of International Trade and Finance “, Nobel Akademik Yayıncılık  Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. ISBN:978-605-133-899-6”

Yarbaşı Engin,, Maliyet Muhasebesi,

Yarbaşı, Engin, Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi,

Yarbaşı, Engin, İhracat Dövizlerinin Yasal Durumu ve Finansal Tablolara Etkisi

Yarbaşı, Engin, Turkish Financial Reporting System,

Yarbaşı, Engin, An Introduction to Financial Accounting,

Yay, Turan ve Coşkun Can Aktan (2019): Avusturya İktisat Okulu: Metodoloji-Politika-Felsefe, Sosyal Bilimler  Araştırmaları Derneği Yayını (e-kitap) (eISBN 978-605-68464-2-7) (co-authored with Coşkun Can Aktan)

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2007): İktisat Yazıları, Ankara: Nobel Kitap Dağıtım

Yay, Turan (vd.) (2005):Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma Projesi ve Kış Olimpiyatlar Araştırması, Istanbul: ITO.

Yay, Turan, G. G. Yay ve E. Yılmaz.(2001): Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Regülasyon, Istanbul: ITO Yayınları.

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2000): İktisat Yazıları, İstanbul: Beta.

Yay, Turan (1993): F. A. Hayek'te İktisadi Düşünce: Hayek- Keynes/Keynesçiler Tartışması, Bursa: Ezgi Kitabevi.

Derleme Kitaplar

Darby, J. (1996) (editör) Japan and the European Periphery, Basingstoke: Macmillan.

Yay, T., A. Balcı, C. C. Aktan ve M. Toprak (2009): Readings in Social Sciences, Selected Proceedings of the Second International Conference on Social Sciences Vol.5, Social Science Research Society, 10-11 September 2009, İzmir-Turkey

Yay, T. ve C. C. Aktan (2009): Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 24-25 Eylül 2009, İzmir.

Kitap Bölümleri

Bulutlar, Fusun and Kamaşak, Rıfat (2013). Complex Adaptive Leadership for Performance. In S. Banjeree and Ş. Ş. Erçetin (eds.) Chaos Complexity and Leadership 2012. Springer; London. Pp. 59-67.

Bulutlar, F. “The Role of Authentic Relationships and Collective Psychological Capital within Difficult Groups”. In Sandor Schuman, The Handbook for Working with Difficult Groups, San Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2010.

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2012): "The Structure and Regulation of Turkish Banking System:2000-2010" in T. Cetin and F. Oguz (edts.) Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, NY: Nova Science Publishers, Inc., pp. 49-92 (co-authored with T. Yay) (ISBN: 978-1-61324-990-1)

Yay, Turan ve H. Taştan (2010): “On the Validity of Three Hypotheses on Public Expenditures in Turkey: 1950-2004”, John Roufagalas (edt.): Economic Themes I, 2010, ATINER, Athens, Greece, pp. 125-140.  (ISBN: 978-960-6672-86-6) 

Yay, T., G. G. Yay ve E. Yılmaz (2001):  "Financial Regulation in the Context of Financial Crises", in: N. DELENER ve C. CHAO (Edts.): Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change  in the Global Environment, Proceedings, Global Business and Technology Association, 2001, USA, ss.967-973.  

Yay, Turan (1992):  ''A Test on the Relationship Between Budget Deficit and Public Expenditure in Turkey'', Working Papers in Commerce, WPC 1992/09; The University of Birmingham, Faculty of Commerce and Social Sciences (ISBN: 0704412217, 9780704412217)

Türkçe Kitap Bölümleri

Öztürk, Tülay Y. (2015): “Finansal Yönetim” Kitabının 7.Bölümü “Sermaye Maliyeti ve Yapısı” Ekim, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN 978-605-333-465-1

Yay, Turan (2010):” Adam Smith’in Düşünce Sisteminde Devletin Rolü ve Önemi Üzerine", H. Kapucu, M. Aydın, İ. Şiriner (vd.): Politik İktisat ve Adam Smith, Yön Yayınları, 77-91 (2009).

Yay, Turan (2009): “Küreselleşme Karşısında Piyasa ve Devlet”, Edt.: Dilek Dileyici, Özlem Özkıvrak, Serpil Ağcakaya ve Tarık Vural, Küreselleşme Piyasa ve Devlet, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Bildiriler Kitabı Cilt 2, 24-25 Eylül 2009, İzmir. 

Yay, Turan (2008): “Küreselleşme, Kriz, Piyasa ve Devlet", Prof. Dr. Doğan Kargül'e Armağan: Küreselleşme Karşısında Türk Sanayiinin Geleceği, İktisat Fakültesi Sempozyum, İstanbul, Kasım 2008, 113-

Yay, Turan (2007): “Kamu Ekonomisinde Paradigmalar”, İktisat'ın Dama Taşları: Ekoller-Kavramlar - İz Bırakanlar IV, İFMC, İstanbul, 170-190.

Yay, Turan (2004):” Bankacılık Kesiminde Regülasyon", İktisat'ın Dama Taşları: Ekoller-Kavramlar - İz Bırakanlar III, İFMC, İstanbul, 104-123.

Yay, Turan ve Gülsün G. Yay (2002):”20. Yüzyıl Yerleşik İktisadında Gelişmeler", İktisat'ın Dama Taşları: Ekoller-Kavramlar-İz Bırakanlar II, İFMC, 183-201. 

Yay, Turan (2001)   "Avusturya Okulu ve F.A. Hayek", İktisat'ın Dama Taşları: Ekoller-Kavramlar -İz Bırakanlar I, İFMC, 168-178.

Yay, Turan (1998)   "Bir Sosyal Bilim Olarak İktisatta Değer Yargılarının Yeri ve Önemi Üzerine'', E. AKALIN, H. AYDOĞDU, R. SARAOĞLU (der.) Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, Bağlam Yayınları, Araştırma Dizisi, 161-178.

Yay, Turan (1996): “Zorunlu Tasarruf", İşletme ve Finans Ansiklopedisi,  2009-2010, İstanbul.

Yay, Turan (1996): “Ricardocu Denklik Teoremi", İşletme ve Finans Ansiklopedisi, 1342-1348, İstanbul. 

Yay, Turan (1996): ‘'Laffer Eğrisi'', İşletme ve Finans Ansiklopedisi, 1049-1051, İstanbul. 

Yay, Turan (1996): Borç Yükü", İşletme ve Finans Ansiklopedisi, 293-296, İstanbul. 

Yay, Turan (1994): ''F.A. Hayek'in İktisat Anlayışı'', Hayek'te Serbest Piyasa Ekonomisi ve Özgür Toplum, ANAP Bilimsel Yayınlar Dizisi 3 içinde 141-160. 

Yay, Turan (1991): "Kamu Maliyesi ve Kamu Tercihi'', [J.M. Buchanan (1975):''Public Finance and Public Choice'', National Tax Journal, 28(4), pp.383-394'den çeviri] A.Eker ve C.C. Aktan: Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, İzmir, içinde 2-28.

Yay, Turan (1983): ''1929 Dünya Bunalımının Türk Bankacılık Sistemine Etkileri'', Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1, 58-159.