Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, iktisadın temel prensipleri ve iktisadi düşünme biçimini öğrencilere vermektir. Dersin hedefleri öğrencilere milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme gibi makroekonomik koşulları, para politikasının ve maliye politikasının kısa vadeli ve uzun vadeli makroekonomik koşulları etkilemek için nasıl kullanılabileceğini değerlendirmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilere makroekonominin temel araçlarını öğretecek ve bunları gerçek dünya ekonomi politikasına uygulayacaktır. Derste güncel sorunlar bağlamında makroekonomi tanıtılmaktadır. Milli gelir analizi, para ve bankacılık, ekonomik büyüme ve istikrar, işsizlik, enflasyon ve hükümetin rolü başlıca konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
GSYİH ve Yaşam Standardını anlayabilecektir 1, 10 1-2-3 AC
TÜFE ve Yaşam Maliyeti tanımlayabilecektir   1-2-3 AC
İş ve işsizliği açıklayabilecektir 1 1-2-3 AC
Potansiyel GSYİH ve işgücü piyasalarını anlayabilecektir 1, 10 1-2-3 AC
Para sistemini ve enflasyonu tanımlayabilecektir. 10 1-2-3 AC
Maliye ve para politikalarının etkileri hakkında düşünebilecektir 1, 10 1-2-3 AC
İktisadi Büyümenin temellerini, kaynaklarını ve teorilerini anlayabilecektir.   1-2-3 AC

Dersin Akışı

Hafta Başlıklar Çalışma materyalleri
1 Dairesel Akışlar ve Küresel Ekonomi Bade & parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 1 (Pearson, altıncı Baskı)
2 GSYİH ve Yaşam Standardı Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 21 (Pearson, Altıncı Baskı)
3 TÜFE ve Yaşam Maliyeti Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 22 (Pearson, Altıncı Baskı)
4 İş ve İşsizlik Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 23 (Pearson, Altıncı Baskı)
5 Potansiyel GSYİH ve Doğal İşsizlik Oranı Bade & parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 24 (Pearson, altıncı Baskı)
6 Ara SINAV  
7 Ekonomik büyüme Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 25 (Pearson, Altıncı Baskı)
8 Yatırım, Tasarruf ve Müdahale Oranı Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 26 (Pearson, Altıncı Baskı)
9 Para Sistemi Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 27 (Pearson, Altıncı Baskı)
10  Para, İnterst ve Enflasyon Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 28 (Pearson, Altıncı Baskı)
11 AS-AD ve İşletme Silindirleri Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 29 (Pearson, Altıncı Baskı)
12 Toplam Harcama Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 30 (Pearson, Altıncı Baskı)
13 Hort-run Politika Takas Bade & Parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm 31 (Pearson, Altıncı Baskı)
14 , Maliye ve Para Politikası Bade & parkin Ekonominin Temelleri, Bölüm32-33 (Pearson, altıncı Baskı)

Kaynaklar

ders kitabı Vaka ve Fuar, İktisat İlkeleri 8. Baskı, Pearson
Ek kaynaklar Bade & parkin Ekonominin Temelleri, (Pearson, altıncı Baskı

 

Materyal Paylaşımı

evraklar  
Ödevler Her hafta öğretmen tarafından yeni bir ödev hazırlanır ve öğrencilere verilir
Sınavlar Test bankası öğrencilere verilir

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM ARAŞTIRMALARI NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 50
Sınavlar 2 20
Görev 10 30
Toplam   100
GENEL SINIFA NİHAİ İNCELEME KATKISI   40
DÖNEM ARAŞTIRMALARININ GENEL SINIFA KATKISI   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Program Öğrenme Çıktıları katkı
1 2 3 4 5  
Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'in temel kavram ve teorileri ile Hukuk, Ekonomi ve Sosyoloji gibi diğer ilgili disiplinler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.     X      
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kavram ve kuramlarını kullanarak ulusal, uluslararası ve uluslarüstü varlıkların yapısını, kurumlarını ve işleyişini yorumlayacak ve gerektiğinde bu tür kurumların sorunlarına olası çözümleri içeren proje raporları oluşturacaklardır. X          
Öğrenciler, insan toplumları ve siyasal sistemler karşısında karşılaştırmalı, analitik ve disiplinler arası bir yaklaşım geliştirdiklerini göstereceklerdir.   X        
Öğrenciler grup veya bağımsız araştırma projeleri yürüterek, staj yaparak ve mezuniyet tezlerini üreterek kişisel sorumluluk ve ekip üyeliği becerilerini ve farkındalıklarını geliştirmiş olacaklardır. X          
Öğrenciler nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinde yeterliliği göstereceklerdir. X          
Öğrenciler, ulusal ve küresel ortamların hızla gelişen dinamikleri anlamalarını, sürekli öz değerlendirme, yaşam boyu öğrenme ve kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürmek için yenilikçi çözümler formüle etme becerisi gerektireceklerini kanıtlayacaklardır.   X        
Öğrenciler siyaset bilimindeki bilgi kütlesini eleştirel olarak değerlendirebilmeli, kendi yeterliliğini değerlendirebilmeli ve kendi kendine öğrenme çabalarını buna göre yönlendirebilmelidir. x          
İngilizce ve Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerilerini akademik ve mesleki ortamlarda uygular.   X        
Öğrenciler yazılı, sözlü ve okuma becerilerini İngilizcede hem uluslararası kurumsal ortamlarda etkin bir şekilde gösterebilmeli hem de Uluslararası İlişkiler disiplininin küresel dinamiklerini takip edebilmeli ve yorumlayabilmelidir.   X        
Öğrenciler, kamu ya da özel kuruluşların ya da akademinin gerektirdiği sosyal beceri ve deneyimlerini göstereceklerdir.         X  
Öğrenciler, kendi dışındaki toplumlara empati ve saygı göstereceklerdir. X          
Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bilgisayar ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmelidir. X          
Öğrenciler, uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle iletişim kurarak ileri düzeyde bilgi ve yeterlilik kazanmış olarak yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri yorumlayacak ve görüşlerini ifade edeceklerdir. X          
Öğrenciler kişisel, sosyal ve akademik etik normlara saygı göstereceklerdir.       X    
Öğrenciler sosyal sorumluluğun kişisel, sosyal ve ekolojik boyutlarını anlamalı ve aktif ve küresel vatandaşlığın görevlerini göstermelidir. X          
Öğrenciler, sosyal-politik ve yasal hakların evrenselliği ve sosyal adaletin çağdaş toplumun temel bileşenleri olduğunu ve bilimsel düşüncenin sosyal ilerlemenin ve küresel rekabetçiliğin sürdürülmesi için temel bir ön koşul olduğunu bilmelidir. x          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

faaliyetler miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 10 2 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     167
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.68
Dersin AKTS Kredisi     7
1