Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin temel amacı mikro teoriyi ve onun ekonomik analize uygulanmasını tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders, ekonomik sorunun özü olarak kıtlığı vurgulayarak başlayacaktır; ekonomik bir sistemin karşı karşıya olduğu temel görevleri ve bu görevleri yerine getirirken fiyat sisteminin rolünü sıralar. Bunu, fırsat maliyeti kavramı ve üretim olasılığı sınırı tartışacak. Marjinal maliyet ve marjinal fayda, etkin kaynak tahsisinin temeli olarak vurgulanacak, arz ve talep kanunları, talep ve arz esnekliği, tüketici teorisi, üretim teorileri ve üretim teorileri gibi standart mikroekonomide standart konuların yolunu açacaktır. maliyet. Dersin son bölümünde, rakip firmaların ve tekellerin birbiriyle çelişen piyasa yapıları olarak kısa vadede kâr maksimize eden davranışları incelenecek ve refah etkileri incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, Q: Sınav Dikey Sekmeler Dersin Öğrenme Ç

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Temel iktisadi kavramları anlamak 1,4,5,7 1, 2, 3 AC
Güncel ekonomik sorunları ve sorunları analiz eder 1,5,7,10 1, 2, 3 AC
Arz-talep ilkeleri ve fiyat belirleme. 4,5,7 1, 2, 3 AC
Farklı tüketici seçimi teorilerini tanımlamak, 1,4,5,7 1, 2, 3 AC
Firma davranışı teorisini ve farklı pazar yapılarındaki olası alternatifleri açıklar 1,4,5,7,10,15,16 1, 2, 3 AC

Dersin Akışı

Hafta Başlıklar Çalışma materyalleri
1 Ekonominin kapsamı ve yöntemi  
2 Ekonomik sorun: kıtlık ve seçim  
3 Talep, arz ve piyasa dengesi  
4 Talep ve arz uygulaması  
5 elastikiyet  
6 Hanehalkı davranışı ve tüketici seçimi  
7 Üretim süreci: kâr maksimizasyonu yapan firmanın davranışı  
8 Kısa dönem maliyetleri ve çıktı kararları  
9 Uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları  
10 Girdi talebi   
11 Tekel  
12 Oligopol  
13 Tekelci rekabet  
14 Revizyon

Kaynaklar

ders kitabı KE Case & R.C Fuarı, SM & Oster, İktisat İlkeleri, Pearson. 2012 
Ek kaynaklar Günlük gazeteler (basılı veya çevrimiçi) veya Economist ve Capital gibi haftalık dergiler

Materyal Paylaşımı

evraklar Ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

Dönem Araştırmaları Numara Yüzde
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınavlar 0 0
Ödevler 5 60
  Toplam 100
Final Sınavının Genel Notlara Katkısı   60
Dönem içi çalışmaların genel sınıfa katkısı   40
  Toplam 100
Ders Kategorisi    

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Hayır Program Öğrenme Çıktıları katkı
    1 2 3 4 5
1 Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilmeli ve Türk ekonomisinin bu değişimlerden nasıl etkilendiğini inceleyebilmelidir.     X    
2 Öğrenciler ekonomik düşüncenin büyümesini ve birikimini incelemeli ve eleştirel olarak değerlendirmelidir.          
3 Öğrenciler uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz etmelidir.          
4 Çağdaş ekonomik problemleri çözmek için öğrenciler farklı iktisat teorilerini test etmek için nitel ve nicel bilgi ve tekniklere sahip olmalıdır.     X    
5 Öğrenciler ekonomik sorunları analitik olarak değerlendirmeli ve mantıklı kalıpları, varsayımları ve farklı bakış açılarının sonuçlarını açıklamalıdır.     X    
6 İstatistik ve ekonometrik analiz programlarını kullanabilmelidir.           
7 Öğrenciler bağımsız çalışma / proje / araştırma ve kapsamlı bir araştırma ve / veya proje raporu yürütebilmek için yeterli bilgi, disiplin ve sorumluluğa sahip olmalıdır.    X      
8 Öğrenciler, işletmelerdeki ekiplerde ve projelerde sorumluluklarını yerine getirebilmeli, aynı zamanda lider olarak hareket edebilmeli ve yapabilmelidir.          
9 Öğrenciler, organizasyonel amaç ve hedeflere ulaşmak ve / veya organizasyonel performansı geliştirmek için projeler tasarlayabilmeli ve planlayabilmelidir.          
10 Öğrenciler hızla değişen ekonomi alanında bilgi kütlesini eleştirel olarak değerlendirebilmeli, kendi kendine yetkinliği değerlendirebilmeli ve kendi kendine öğrenme çabalarını buna göre yönlendirebilmelidir.     X    
11 Öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimlerini sürdürmek için yaşam boyu öğrenmenin ve öz değerlendirmenin önemini anlamalıdır.          
12 Öğrenciler, hızla gelişen ulusal ve küresel ortam dinamiklerinin esnek düşünme, uyarlanabilirlik ve başarılı bir kariyer için yenilikçi çözümler formüle etme becerisi gerektirdiğini anlamalıdır.          
13 Öğrenciler yazılı veya sözlü İngilizce olarak farklı geçmişlere sahip insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve ekonomi alanını şekillendiren küresel dinamikleri takip edebilecek ve yorumlayabilecek İngilizce yeterliliğine sahip olmalıdır.          
14 Öğrenciler, ilgili verilerle desteklenen bilgi, fikir, araştırma ve sonuçlarını Türkçe / İngilizce olarak ulusal / uluslararası disiplinlerarası akademik ve mesleki ortamlarda açık ve etkili bir şekilde aktarabilmelidir.          
15 Öğrenciler, bireysel ve kültürel çeşitliliğe saygı göstermenin önemini anlamalı ve sosyal ve mesleki ortamlarda farklı kültürel geçmişlere sahip bireylerle empatik olarak etkileşime girebilmelidir. X        
16 Öğrenciler, ekonomide yaygın olarak kullanılan bilgisayar, iletişim ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmelidir. X        
17 Öğrenciler kişisel, mesleki ve sosyal etik standartlarını anlamalı, işletme alanı ile ilgili çeşitli uygulamaların etik sonuçlarını değerlendirmeli ve topluma değer katmada etik davranışların önemi konusunda farkındalığa sahip olmalıdır.          
18 Öğrenciler sosyal sorumluluğun kişisel, sosyal ve ekolojik boyutlarını anlamalı ve sosyal sorumluluk sahibi olmanın her bireyin aktif vatandaşlık görevi olduğunun bilincinde olmalıdır.          
19 Öğrenciler, sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adaletin çağdaş toplumun temel bileşenleri olduğunu ve sosyal ilerlemenin ve küresel rekabetçiliğin korunması için temel ön şart olan bilimsel düşüncenin olduğunu bilmelidir.          
20 Öğrenciler, organizasyonel sürdürülebilirliğin sağlanmasında kalite, güvenlik ve sağlık yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, kişisel, mesleki ve kültürler arası saygı ve mesleki etiğin önemini anlamalıdır.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Faaliyetler Miktar Süre(Saat) Toplam İş Yükü ( Saat)
Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama)
 
15 3 45
Ara Sınav 1 20 20
Kısa sınavlar (devam, sunum vb.) 0 0 0
Ödevler 5 4 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25(s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1