Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Branş derslerinde temel teşkil edecek olan temel matematik işlemlerini, teoremlerini ve tanımlarını iyi bir şekilde öğrenip branş derslerinde uygulamasını yapabilme ve geliştirebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Doğrusal denklemler, ikinci dereceden denklemler ve uygulamaları. Doğrusal eşitsizlikler. Mutlak değer. Temel fonksiyonlar, bileşkeleri ve kartezyen koordinatlarda grafikleri. Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler ve matrislerle işlemler. Determinant ve bir matrisin tersi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Gerçel sayı kavramı ve bazı özelliklerini tekrar ederek çarpanlarına ayırabilir, doğrusal denklem sistemleri ve doğrusal eşitsizlikler gibi basit cebirsel konuları hatırlayıp ikinci derece denklem, eşitsizlik ve grafiklerini öğrenebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Fonksiyon kavramını, fonksiyonların grafiklerini, fonksiyonlarda bileşke işlemini, ters fonksiyon kavramını ve mutlak değer fonksiyonunu öğrenebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Kartezyen koordinatlarda, simetri, yansıma ve döndürme işlemlerini gösterebilir. Kartezyen koordinatlarda doğrusal denklem sistemlerini, 2.derece fonksiyonların grafiklerini ve uygulamalarını öğrenebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Matris işlemleri ile ters matris kavramını gösterebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Lineer denklem sistemlerini matrislerle çözebilir.

1

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bölüm 0:Cebir Tekrarı

Reel sayılar kümesi, Reel sayılar kümesinin bazı özellikleri, Üstel ve Radikaller

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Cebirsel ifadelerle yapılan işlemler, Çarpanlara Ayırma, Kesirler,

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Doğrusal denklemler, İkinci dereceden denklemler ve uygulamaları,

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Bölüm1: Uygulamalar ve Cebir’in Devamı

Denklemlerin uygulamaları, Doğrusal eşitsizlikler,

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Eşitsizliklerin uygulamaları, Mutlak değer

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Bölüm 2: Fonksiyonlar ve Grafikler

Temel fonksiyonlar, Özel fonksiyonlar, Fonksiyonların bileşkeleri, Ters fonksiyonlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Kartezyen kordinatlarda grafikler, simetri, yansıma ve döndürmeler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Tekrar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Bölüm 3:Doğrular, Paraboller ve Sistemler

Doğrular, Uygulamalar ve Doğrusal Fonksiyonlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Doğrusal Denklem Sistemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Bölüm 6: Matrix Cebri

Matrisler, Matris İşlemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Matris Çarpımı, Denklem Sistemlerini Matrise İndirgeyerek Çözmek

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Denklem Sistemlerini Matrise İndirgeyerek Çözmek (devam)

Matris Tersleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Tekrar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

15

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Introductory Mathematical Analysis, 14th Edition by Ernest Haeussler, Richard S. Paul, Richard Wood, Pearson Prentice Hall

 

Diğer Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

2

6

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

 
Hiçbiri