Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlene Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine eşdeğerde olup başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge sahipleri KOSGEB’in sunduğu 30.000 TL hibe ve 70.000 TL’ye kadar olan desteklerden faydalanması sağlanabilecektir.

Dersin İçeriği: 

Girişimcilik temelleri; Girişimcilik süreci; iş planı kavramı ögeleri ; iş planı hazırlamaya yönelik atölye çalışmaları; iş planı yaGirişimci ve girişimcilik konularında bilgilendirmek, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini tanıtmak, kendi girişimcilik potansiyellerinin farkına varmak, girişimcilik için gerekli becerileri kazandırmak, başarılı birer girişimci olmalarına destek olmak, iş planı hazırlatmakzılımı; iş planı sunumu

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi; 2. Örnek Olay Yöntemi; 3. Tartışma Yöntemi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav; B. Proje; C. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Girişimci ve girişimcilik kavramını açıklar 

7

1,2,3

A

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini bilir

7,10

1,3

A

İş fikri geliştirme sürecini bilir

15,16,3

1,2,3

A,B,C

İş kurma sürecini bilir

15,16,3

1,3

A,B,C

İş planı hazırlamayı bilir

10,18

1,3

A,B,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Girişimcilik ve Girişimci Kavramları

Bölüm 1

2

Girişimciliğin Doğası ve Önemi

Bölüm 3

3

Türkiye’deki Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

Bölüm 4

4

Girişimciliğin Temel Fonksiyonları

Bölüm 5

5

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları

Bölüm 6

6

Girişimciliğin Türleri

Bölüm 7

7

Yeni bir iş Kurmada Başarı Şartları

Bölüm 8

8

İş Kurma Sürecinin Temel Adımları

Bölüm 9

9

Ara sınav

 

10

İş Planı Kavramı ve Ögeleri: Sektör ve Pazar Araştırması, Pazarlama

Bölüm 10

11

İş Planı Kavramı ve Ögeleri: Üretim ve Yönetim

Bölüm 11

12

İş Planı Kavramı ve Ögeleri: Finansal Plan

Bölüm 12

13

İş Planı Atölye Çalışmaları

 

Bölüm 13

14

 İş Planı Yazılması ve Sunumda dikkat edilecek hususlar

Bölüm 17

15

İş planı Sunumları

Bölüm 18

16

Final

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Entrepreneurship, Bygrave and Zackaris

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

2 sunum; 2 proje

Sınavlar

1 ara sınav, 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

2

10, 25

Ara Sınav

1

30

Final Sınav

1

35

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

 

 

X

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

X

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

X

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

 

 

X

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

x

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

X

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

X

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

X

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

X

 

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

x

 

 

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

x

 

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

x

 

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ödev

2

12

24

Ara Sınav

1

3

3

Final Sınavı

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

158

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

Hiçbiri