Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders kapsamında, öğrencilerin akademik ve teknik rapor yazma ve düzenleme, akademik ve teknik makaleleri etkin bir şekilde sunma konusunda yetkinlik kazanmaları beklenir. Literatür taraması, araştırmaları için eleştirel düşünmeyi gerçekleştirmede gereken planlama ve yönetim becerilerini kazanma, zaman yönetimi, bilimsel araştırma sürecinde sorulması gereken soruları, cevapların bulunmasına dair nitel ve nicel yaklaşımların neler olduğunu ve nasıl kullanacağını öğretmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği: 

Öğrencilere, literatür taramasının nasıl yapılacağı ve sağlayacağı faydalar ile tanıştırmak, Araştırmaları için eleştirel düşünmeyi gerçekleştirmek için gereken planlama ve yönetim becerilerinin farkındalığını sağlamak; Nitelikli soru sorma becerisini kazandırmak ve araştırma önerisinin ana hatlarının oluşturulmasını sağlamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: …

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Detaylı Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırmanın temellerini anlama ve uygulama becerisi 6c, 7a,7b, 7c, 7d, 1, 2,8 A, E, G, F
Bilimsel ve teknik rapor yazabilme 6a, 6c, 7a,7b, 7c, 7d, 1, 2,8 A, E, G, F
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilme

 

8a, 9a 1, 2,8 A, E, G, F
Araştırma projesi yazım aşamaları, literatür derlemesi yazma, proje ödevi raporlayabilme 3a, 4a, 4b, 5b, 6a, 6c, 7a-d, 8a, 8b, 9a, 10a, 10b 1, 2,8 A, E, G, F
Analiz verilerin istatistiksel analiz edebilme (SPSS programı ile) ve sonuçlarını yorumlayabilme 4b, 5b, 6c, 7b, 7c 1, 2,8 A, E, G, F

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular Çalışma Malzemeleri
Araştırmaya giriş ve iyi bir araştırma sorusunun nasıl oluşturulacağı Ders Notları
Literatür ve patent taraması; Bilgi kaynakları Ders Notları
Araştırma önerisi bileşenleri, bilimsel makale incelemesi Ders Notları
Gıda mühendisliği ve mesleki etik, intihal önleme yolları Ders Notları
Rapor yazma, rapor hazırlarken ve verileri yorumlarken kullanılabilecek istatistiksel programlar (excel, spss) Ders Notları
Sunumlar; içerik, dil, tarz (sunumların) hakkında geri bildirim Ders Notları

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar Açık ders kaynakları

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar YULEARNT
Ödevler YULEARNT/Turnitin
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 30
Ödevler 3 30
Final sınavı (Proje ve Raporu) 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları

koyunuz

1a Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;  
1b Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.  
2a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;  
2b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.  
3a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;

 

3b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;

 

4b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

5a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi,  
5b Deney yapma,  veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 

6a Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;

 

6b Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;  
6c Bireysel çalışma becerisi.
7a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
7b En az bir yabancı dil bilgisi;
7c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi, 
7d Etkin sunum yapabilme becerisi,
7e Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  
8a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
8b Bilgiye erişebilme becerisi.
9a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
9b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.  
10a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi.

 

 

10b

Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.

 

10c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.  
11a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi,  
11b Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.  
11c Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara sınav 1 24 24
Ödev 3 12 36
Proje Raporu 1 15 15
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri