Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR407
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bitki besleme, koruma ve biyolojik mücadele ile ilgili teknik ve teknolojileri aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Bitki beslenmesi, bitki büyüme ve gelişimi, bitki morfolojisi, bitkinin kimyasal bileşimi, noksanlık ve toksite belirtileri, bitkisel üretim, kantite ve kalite üzerindeki kompleks etkiler, gübreler ve gübre çeşitleri, gübre kullanım etkinliğine etki eden faktörler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bitkisel üretimde verim ve kalite üzerine faktörleri açıklayabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Biyolojik mücadelenin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Bitkilerde besin elementlerinin fonksiyonunu öğrenerek bitki besin elementleri ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Gözlemsel ve analitik teknikler kullanarak bitki hastalıkları ve gerekli müdahale yöntemlerini yorumlayabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Kimyasal ve biyolojik koruma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek en uygun gübre uygulama yöntemine karar verebilir.

4, 10

1,2,3

A,B,C

Bitkisel üretimde hastalıkların giderime karşı çözüm üretebilir.

4, 10

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bitki beslemede mücadele yöntemlerinin tanımı, fonksiyonları ve sınıflandırılması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Bitki hastalıklarının tanımı, neden-sonuç ilişkileri, kavramlar ve bitki hastalıkları ile biyolojik mücadele mekanizmaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Biyolojik Savaş Elemanlarının Elde Edilme Süreçleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Bitki korumada ekolojik koşulların yarattığı stres koşulları ve yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Bitkilerde hastalıklara bağlı belirtiler ve bu hastalıkların yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Vize Sınavı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Doğal düşmanlarda bulunması istenen özellikler ve onların faaliyetlerini etkileyen faktörler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Biyolojik mücadele etmenleri (Predatörler, Entomopatojenler, Parasitoids)

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Biyolojik mücadele etmenlerinin açık sah ve seralarda uygulama teknikleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Kimyasal mücadeleye bağlı kalıntı ve değerlendirmeleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Depo muhafaza

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Entegra biyolojik mücadele yöntemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Tarımsal işletmelerde mücadele yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Tarımsal işletmelerde yöntemler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Ders Notu

Agrios, G. 2005. Plant Pathology, 5. Edition Elsevier Academic Press

Diğer Kaynaklar

Debach, P., David R.,1991. Biological control by natural enemies.Cambridge University Press,Cambridge,New York,439 pp

Bora, T., Özaktan, H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş, Prizma Matbaası, İzmir.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ödev

2

10

20

Sunum / Seminer Hazırlama

2

12

24

Ara sınavlara hazırlık

1

5

5

Ara sınavlar

1

1

1

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık

1

8

8

Yarıyıl sonu sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri