Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dünyada ve Türkiye’de tarım sektöründeki fiyatlandırma durumunu tartışmak, tarım sektöründe uygulanan fiyatlandırma politikalarını incelemek ve tarımsal fiyatlandırma politikalarını geliştirme yetisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Tarımsal üretim fonksiyonu. Temel üretim faktörleri. Tarım kesiminde üreticilerin yapısı. Tarımsal ürün arzı ve talebi, tarımsal ürün fiyatlarının belirlenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkiye’deki ve Dünya’daki tarımsal fiyatlama özelliklerini tanımlayabilir.

2

1,2,3

A,B,C

Tarımsal fiyatlama yapısını analiz edebilir ve raporlayabilir.

2

1,2,3

A,B,C

Ekonomideki tarımsal fiyatlamanın önemini açıklayabilir.

2

1,2,3

A,B,C

Türkiye’deki tarımsal fiyatlama konusundaki sorunları tartışabilir.

2

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarımsal fiyatlama ile ilgili genel bilgiler, temel kavramlar, bazı temel iktisat bilgileri, tarımın işlevleri.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Tarımsal fiyatlama fonksiyonu ve özellikleri.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Üretim fonksiyonu olanakları, verimlilik.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Tarımsal işletmelerin yapısı, ürettiği ürünlerin fiyatlandırma politikaları.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Tarımsal ürün arzı, arz kararının alınması, kısa dönem – uzun dönem kavramları, ürün arz esnekliği, üretim faktörlerinin arz esnekliği, tersine dönen arz eğrisi.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Sektörde aracıların rolü, işlevi, fiyat oluşumu üzerine etkileri.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Maksimum fayda – maksimum kar, optimal ürün bileşimleri, üretim ölçeği, değişken girdilerin fayda ve kar maksimizasyonu üzerindeki etkileri.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Arasınav

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Tarımsal fiyatlandırma politikalarının Türkiye’deki durumu.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki tarımsal fiyatlandırma politikalarının karşılaştırılması.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Tarımsal üretimin ve tarımsal fiyatlandırmanın önemi ve  ülke ekonomisindeki yeri.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Tarımsal ürün fiyatlama istikrarsızlığı. Tarımsal üründe yıllık değişmeler ve ürün fiyatlarında dalgalanmalar.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Örümcek Ağı Teoremi, konjektürel dalgalanmalar.

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Tekrar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

2

6

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri