Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bitki beslemenin temel süreçlerini ve ilişkilerini bilimsel olarak açıklamak, besin elementlerinin (makro-mikro elementler) tanımlamak, sınıflandırılmak, bitki yetiştirme ortamı olarak toprağın fiziksel- kimyasal özellikleri, besin elementlerinin taşınımı, bitki besin noksanlık belirtileri ve bunların giderim yolları, organik ve mineral gübreleri sınıflandırılmak ve özelliklerini karşılaştırılmak, bitkilerin gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gübre ve sulama uygulama yöntemleri ile gübre ve su kullanım etkinliğinin önemini ortaya koymak.

Dersin İçeriği: 

Bitki beslenmesi, bitki büyüme- gelişmesi, morfolojisi, kimyasal bileşim, noksanlık ve toksite belirtileri, bitkisel üretim, kantite ve kalite üzerindeki kompleks etkileri, gübreler ve gübre çeşitleri ile gübre kullanım etkinliğine etki eden sulama ve diğer faktörleri incelemesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bitkisel verim ve kalite üzerine bitki beslenme fizyolojisi ile besin elementlerinin fonksiyonunun etkisini açıklayabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Besin elementlerinin yarayışlılığını etkileyen biyolojik ve kimyasal süreçleri açıklayabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Tarla bitkilerinde yaygın beslenmesel bozuklukları teşhis edebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Bitkilerde besin elementlerinin fonksiyonunu öğrenerek bitki besin elementleri ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkiyi koyabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Gözlemsel ve analitik teknikler kullanarak beslenme dengesizliklerini yorumlayabilir. Su ihtiyacını belirleyebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Gübre ve gübre çeşitlerini açıklayabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Gübre ve su uygulama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek en uygun gübre uygulama yöntemine karar verebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Tarımsal üretimde gübre ve su ihtiyacını belirleyebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Gübre denemeleri kurabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Gübrelerin etkin kullanımı ile etkin ve optimum gübre uygulama dozlarını belirleyebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bitki beslemenin tarihçesi, bitki besin elementleri, tanımı, fonksiyonları ve sınıflandırılması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Bitki besleme açısından toprağın önemi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, Kök biyolojisi, rizosfer bölgesi ve bitki besin alımı arasındaki ilişkiler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Bitki beslemede yer alan teori ve yasalar, Bitki besin elementlerinin alım yolları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Bitki besin elementlerinin alımını etkileyen faktörler, bitkilerde stres ve stres koşulları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Bitki besin elementleri yarayışlılık dilimleri, bitkideki hareketlilikleri ve genel noksanlık semptomları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Bitki besin elementleri fonksiyonları ve noksanlık belirtileri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Sulama suyu kalitesi ve sulama çeşitleri ile su kullanım etkinliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Vize Sınavı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Gübrelerin tanımı ve sınıflandırılması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Organik gübreler ve organik gübrelerin özellikleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Kimyasal gübreler ve kimyasal gübrelerin sınıflandırılması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Kompoze gübrelerin özellikleri ve kullanım amaçları ile gübre uygulama yöntemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gübre denemelerinin kurulması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Gübre uygulama miktarlarının hesaplanması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Ders Notu

Guy Sela, 2014. Essentials of Fertilization and Irrigation Management- Turan M, Horoz, A. (2012). BasicPrensible of Plant NutritionPlant Nutrition. Editor, M. Rüstü Kararaman, Dumat Ofset Ltd. Bahçekapı Mh. 2477 sok. No:6. Şaşmaz /Yenimah. Anakara. ISBN978-605-87103-2-0

Diğer Kaynaklar

Handbook of Plant Nutrition, Allen N. Barker and David J. Pilbeam CRC Press, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487‑2742 © 2007 by Taylor & Francis Group, LLC, CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum, proje

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum , Proje

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ödev

4

10

40

Ara sınavlara hazırlık

1

3

3

Ara sınavlar

1

1

1

Proje / yarıyıl ödevi

1

12

12

Arazi çalışması

8

4

32

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık

2

10

20

Yarıyıl sonu sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

180

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 
Hiçbiri