Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR107
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

En önemli doğal kaynaklardan biri olan toprağın önemini, oluşumunu, sınıflandırılmasını, teşhis ve karakterizasyonunu en genel ve basit anlatımla sunmak.

Dersin İçeriği: 

Toprak bilimi. Toprakların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, haritalanmasını, sınıflandırılmasını ve toprak karakterizasyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Toprağın önemini algılayabilir. Toprak oluşum faktörleri ve süreçlerini açıklayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Farklı ana materyal, iklim, topoğrafya vb faktörler altında ortaya çıkabilecek toprak tipleri ile ilgili tahminler yapabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Toprağın morfolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini açıklayabilir. Bu özelliklerin analizlerini yapabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Bitkisel üretim ortamı olarak farklı toprak tiplerinin potansiyel değerlerini açıklayabilir.

4

1,2,3

A,B,C

Sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Alanı ile ilgili konularda arazi ve laboratuvar çalışmaları yapabilir, veri toplayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Disiplinlerarası çalışabilir, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir.

9

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Toprağın tanımı ve genel yapısı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Toprak ana materyali

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Toprak oluşumunda fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışma süreçleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Toprak oluşum faktörleri ve toprak verimlik ve üretkenliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Toprakların sınıflandırılması ve toprak yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Toprak su bitki ilişkileri ve arazi yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Ara sınavı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Toprak strüktürü; tanımı ve teşhisi toprak ıslahı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Toprak rengi ve sıcaklığı ve bitki yetiştiriciliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Toprak suyu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Toprağın koloidal yapısı ve katyon değişimi ve toprak pH’sı ve tamponlama

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Bitki besin elementleri ve verimlilik

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Toprak canlıları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Organik Madde

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

Kaynaklar

Ders Notu

Elements of the Nature and Properties of Soils  2009. by Nyle C. Brady Emeritus Professor, Raymond R. Weil ISBN-13:

9780135014332 Publisher: Pearson Publication date: 07/01/2009 Series: Agribooks the Pearson Custom Publishing Program for Agriculture Series

/ Edition 3

Diğer Kaynaklar

Ergene, A., 1995. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 586, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 267, Ders Kitapları Serisi No; 42, Erzurum. Akalan, İ. 1988. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1058. Ders Kitapları Serisi No; 309, Ankara

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

6

84

Araştırma, Ödev, Sunum

3

3

9

Ara Sınav

1

2

2

Final Sınavı

1

2

2

Proje

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

142

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
1