Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR105
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Canlıların yaşama ve gelişmesi için ihtiyaç duydukları çevre faktörlerini tanımlamak, canlılar ve çevre faktörleri arasındaki ilişkileri izah etmek ve çevre faktörlerinin rolünü bitkisel üretim açısından değerlendirebilmek.

Dersin İçeriği: 
Ekolojik teoriler. Tarımsal ekoloji. Kaynakları koruyan tarım sistemlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Çevrenin ve doğal kaynaklarının önemini kavrayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Tarımsal ekoloji ve ekosistemle ilgili temel kavramlarını anlayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Tarım ekosistemlerindeki çevre koşulları hakkında bilgi edinebilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Doğal ve tarımsal ekosistem farklarının anlayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Ekosistemde verimliliği değerlendirebilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Bitkisel üretimin temel özelliklerini açıklayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Biyoteknolojinin tarımda kullanımını açıklayabilir ve yeni teknolojilerin kazanılmasının önemini algılayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

Biyoteknolojik yaklaşımların ekolojiye faydalarını açıklayabilir.

4,10,11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ekolojinin tanımlanması ve sınıflandırılması, temel ekolojik kavramlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Ekosistem kavramı, ekosistemlerde enerji akışı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Ekosistemlerde biyokimyasal döngüler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Tarım ve Çevre

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Biyoteknoljinin tarımsal alanda kullanımı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Küresel iklim değişikliği ve stress kşullarının ekolojiye etkisi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Çevre faktörleri-Işık ve Sıcaklık

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Genel tekrar-Arasınav

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Çevre faktörleri- Hava ve hava hareketleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Çevre faktörleri-Su

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Çevre faktörleri-Biyoçeşitlik

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Çevre faktörleri-Toprak

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Biyolojik faktörler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Karbon ayak izi 

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Ders Notu

Fundamentals of Ecology and Environment 2018,  Pranav Kumar  Usha MinaPathfinder Publication New Delhi, India

Essentials of Ecology 2009 G. TYLER MILLER, JR. SCOTT E. SPOOLMANLibrary of Congress Control Number: 2008933001 ISBN-13: 978-0-495-55795-1 ISBN-10: 0-495-55795-1 Brooks/Cole 10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3098 USA

Diğer Kaynaklar

Taban S., Turan, M. (2012). Plant Nutrition in Organic Farming. Chapter 5 (p 475-555). Plant Nutrition. Editor, M. Rüstü Kararaman, Dumat Ofset Ltd. Bahçekapı Mh. 2477 sok. No:6. Şaşmaz /Yenimah. Anakara. ISBN978-605-87103-2-0.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

X

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

1

10

Ödev

3

15

45

Sunum, Seminer hazırlama

1

10

10

Ara sınavlara hazırlık

1

7

7

Ara sınavlar

1

2

2

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık

1

10

10

Yarıyıl sonu sınavı

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1