Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Çevreye karşı duyarlılığı arttırmak ve çevre kirliliğini önlemenin önemini anlatmak, büyük ölçekli tedbirler için ülkelerin nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışmak, etkin bir çevre koruma için kullanılacak yöntem ve metodolojileri açıklamak, çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği: 

Çevre kirliliği. Atık çeşitleri. Su, hava, toprak, gürültü kirliliği. Atık su arıtma; çamur arıtma ve bertarafı. Atık kanunu. Çevresel etik.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Doğanın ve çevrenin korunmasının insan için önemini izah edebilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Doğayı korumak için Türkiye ve diğer ülkelerin iş birlikteliklerinin önemini açıklayabilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Hava kirliliğini ve toprak, su kirliliğini önlemenin önemini açıklayabilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Çevre ile ilgili temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Deneysel tetkiler ile elde edilen sonuçları analiz edip söz konusu sonuçları yorumlayabilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Sorunlar karşısında öğrenmiş olduğu bilgilerin doğrultusunda karar verebilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Herhangi bir ortamda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilir.

4,9,10,11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Çevre ne demektir? Çevre sorunlarından olumlu ve olumsuz olarak etkilenenler kimlerdir?

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Çevre Kirliliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Su kalitesinin tespiti için suyun kirliliğinin ölçümü: Su tedariği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Atık su arıtma; Çamur Arıtma ve Bertarafı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

NPS Su kirliliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Vize Sınavı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Tehlikeli atık, radyoaktif atık

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Katı ve tehlikeli atık kanunu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Hava kirliliği: Meteoroloji ve hava kalitesi, hava kirliliğinin kontrolü

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Hava, toprak ve su kirliliğini kanunu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Gürültü kirliliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Çevresel Etik

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Çevresel Etik

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Ders Notu

Environmental Pollution and Control 1997.  4th Edition by J. Jeffrey Peirce Ph.D. in Civil and Environmental Engineering from the University of Wisconsin at Madison Butterworth-Heinemann; 4 edition (November 25, 1997) Language: English ISBN-10: 0750698993ISBN-13: 978-0750698993

Diğer Kaynaklar

Turan, M., Kıtır, N., Güneş, A., Topçuoğlu, B., Alkaya, Ü., Erçelik, F., Nikerel, E. 2016. Plant Growth Promoting Rhizobacteria’s (PGPR) Enzyme Dynamics In Soil Remediation. Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions Edited by Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski, ISBN 978-953-51-2816-8, Print ISBN 978-953-51-2815-1, 354 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 21, 2016 under CC BY 3.0 license Edited Volume Chapter:11, p:209-231

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ödev

1

5

5

Sunum

1

5

5

Ara sınavlara hazırlık

1

13

13

Ara sınavlar

1

1

1

Yarıyıl sonu sınavına hazırlık

1

16

16

Yarıyıl sonu sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
1