Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı  ülkelerin uluslararası ticarette uyguladıkları ekonomi politikalarını incelemektir

Dersin İçeriği: 

Ulusal sektörlerin küresel alanda rekabet gücünü yakalama stratejileri incelerken korumacılık ve serbest ticaret politikalarını kapsamlı olarak analiz etmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uluslararası ticaret politikalarının önemi kavranabilir

2

1,2,3

A,B,C

Uluslararası ekonominin teorilerine dayalı olarak günümüz politikaları hakkında yorum yeteneği sahibi olunabilir

1,2

1,2,3

A,B,C

Ulusal ekonomilerin rekabet gücüne ilişkin olarak geliştirdikleri politikaları karşılaştırabilir

2

1,2,3

A,B,C

Karşıt görüşlerin tartışmalarını yaparak analiz ve sentezleme yeteneğini geliştirebilir

1,2,9

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası ekonomiye giriş

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Korumacılık ve serbest ticaret kavramları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Uluslararası ekonomi politiğinin teorileri

Serbest ticaret

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Uluslararası ekonomi politiğinin teorileri

Korumacılık

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Uluslararası ticaret politikasının araçları

Vergiler ve diğerleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Ülkelerin tarım ticareti politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Ulusal refah, gelir dağılımı ve ticaret politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Ara sınav

 

9

Gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Gelişmiş ülkelerin stratejik ticaret politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Sanayi tarım ve hizmetler sektörlerinin ticaret politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Ekonomik kriz dönemlerindeki ekonomi ve ticaret politikaları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Rekabet politikası analizi

İlgili makaleler ve ders notları

14

Konulara ilişkin münazaralar

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

International Economics ;theory and policy,  P.Krugman; M.Obstfeld ;Addıson Wesley

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞıMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

5

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

X

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

x

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

7

98

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

5

6

40

Sunum

1

10

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

195

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8

 
4