Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR326
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Sürdürülebilirlik stratejilerinin tanımlanmasına ilişkin iç görü kazandırmak; sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri ile ilgili bilgi vermek; sürdürülebilir kaynakların nasıl geliştirileceğini açıklamak; değer zincirlerinde tarımsal hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi için gerekli çerçeveyi anlatmak; hammaddeye ilişkin sürdürülebilirlik zorlukları ve riskleri konusunda farkındalık yaratmak.

Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirliğin temelleri. Sürdürülebilirliğin yönleri. Sürdürülebilir tarımsal hammadde tedariğini gerçekleştirmek için ilkeler, kriterler ve uygulamalar. Hammaddelerin sürdürülebilirlik şemaları. Tedarik zincirlerinde şeffaflık ve izlenebilirlik. Pazarlama ve iletişim. Sürdürülebilirlik raporlaması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sürdürülebilirliğin temellerini açıklayabilir.

3,4,10,11

1,2,3,5

A,B,C

Sürdürülebilirlik ilke ve kriterlerini tarımsal hammadde tedariğine uygulayabilir.

3,4,10

1,2,3,5

A,B,C

Güvence programlarını açıklayabilir ve uygulayabilir.

3,4,10

1,2,3

A,B,C

Tedarik zincirlerinin, pazarlama ve iletişimin nasıl şeffaf ve izlenebilir yönetilebileceğini açıklayabilir.

3,4

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri

 

Ders notu

2

Biyoçeşitlilik, koruma ve arazi kullanımı

Ders notu

3

Su yönetimi, hava kalitesi yönetimi

Ders notu

4

İnsana saygılı çalışma koşulları

Ders notu

5

Hayvan refahı

Ders notu

6

Vaka çalışması ve sunumlar

Ders notu

7

Rejeneratif ve organik tarım

Ders notu

8

Ara Sınav

 

9

Geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemeler

Ders notu

10

Güvence programı: Protokoller oluşturma, uyumluluk ve sürekli iyileştirme

Ders notu

11

Tarımsal tedarik zincirlerinde şeffaflık ve izlenebilirlik, gözetim zinciri, arz ve talebin birbirine bağlanması

Ders notu

12

Pazarlama ve iletişim malzemeleri

Ders notu

13

Sürdürülebilirlik raporlaması

Ders notu

14

Tekrar

Ders notu

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.

Diğer Kaynaklar

Tavsiye ders kitapları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Sunum

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

X

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

X

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

X

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav (Çalışma süresi ve sınav süresi)

1

12

12

Ödev

1

5

5

Sunum (Hazırlanma süresi ve sunum süresi)

1

10

10

Final (Çalışma süresi ve sınav süresi)

1

12

22

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri