Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FDE317
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda sistemleri kavramı ve çerçevesi, iklim değişimi ve gıda sistemi, eko-etiketleme, gıda sistemi sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, gıda sistemi aşamalarında sürdürülebilirlik.

Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda sistemleri kavramı ve çerçevesi, iklim değişimi ve gıda sistemi, eko-etiketleme, gıda sistemi sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, gıda sistemi aşamalarında sürdürülebilirlik

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Hocanın ders anlatımı, 2: Tartışma ile ders anlatımı, 3: Hocanın sınıfta problem çözmesi, 4: Benzetim kullanma, 5: Problem çözme ödevi, 6: Okuma ödevi, 7: Laboratuvar çalışması, 8: Dönem araştırma ödevi, 9: Konuk konuşmacı sunumu, 10: Örnek proje incel
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli sınav C: Eve verilen kısa sınav, D: Deney Raporu, E: Ödev, F: Proje, G: Öğrencinin sunumu, H: Sınıf içi çalışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Detaylı Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmayı tanımlayabilir.  
10c
 
2, 6, 9
 
A, H
Sürdürülebilir gıda sistemi kavramı ve çerçevesini  açıklayabilir.  
10c
 
2, 6
 
A, H
Mühendislik uygulamalarının sürdürülebilirlik üzerine etkilerini değerlendirebilir.  
11a
2, 6, 9 A, H
Sürdürülebilir gıda sistemlerinin tasarım ve işletilmesinde gıda mühendislerinin rol ve sorumluluklarını analiz edebilir.  
9a, 10c, 11b
2, 9 A, H
Sürdürülebilir gıda ile ilgili bilgileri, durumları ve fikirleri etkin bir şekilde tartışıp aktarabilir.  
11a
1, 2, 3, 4 F, H
Sürdürülebilir gıda sistemlerinde inovasyonun rolünü tartışabilir. 10b 2, 6, 9, 12 F, H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1-2 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmaya giriş
 
Ders notları
3-4 Sürdürülebilir gıda sistemleri – kavram ve çerçeve Ders notları
5 İklim değişikliği ve gıda sistemi
 
Ders notları
6 Gıda sisteminde eko-etiketleme Ders notları
7-8 Gıda sisteminin sürdürülebilirlik değerlendirmesi Ders notları
9 Gıda üretiminde sürdürülebilirlik
 
Ders notları
10 Gıda işlemesi ve sürdürülebilirlik
 
Ders notları
11 Gıda dağıtımı ve sürdürülebilirlik
 
Ders notları
12 Sürdülebilir tüketim Ders notları
13-14 Gıda atıkları
 
Ders notları

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Notu Öğretim üyesince hazırlanan ders notları.
 
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından seçilen çeşitli kaynaklar (raporlar, makaleler, mevzuat)

Materyal Paylaşımı

 
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Moodle
Ödevler Moodle

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sınıf içi çalışması   28,5
Ara sınav 1 43
Proje 1 28,5
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
koyunuz
1a Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;  
1b Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.  
2a Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;  
2b Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.  
3a Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;  
3b Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.  
4a Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;  
4b Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  
5a Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi,  
5b Deney yapma,  veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.  
6a Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;  
6b Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;  
6c Bireysel çalışma becerisi.  
7a Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;  
7b En az bir yabancı dil bilgisi;  
7c Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi,   
7d Etkin sunum yapabilme becerisi,  
7e Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.  
8a Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,  
8b Bilgiye erişebilme becerisi.  
9a Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
9b Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.  
10a Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi.  
 
10b
Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.
10c Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11a Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi,
11b Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
11c Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Proje 1 15 15
Ara sınav 1 15 15
Final sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri