Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Toprakta bozulan düzen ve dengenin yeniden kurulması ve farklı kullanım koruma altında bulunan toprakların mevcut potansiyelleri dahilinde sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik her türlü teknik ve kültürel girdilerin aktarılmasını sağlamak.

Dersin İçeriği: 

Toprakların yönetimi ve bu yönetimde atıkların yeniden kullanımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Toprak degradasyonuna yol açan faktör, süreç ve olayları kavrayabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Toprak verimliliği ve üretkenliği arasındaki ilişkileri analiz edebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Farklı toprak sorunlarına alternatifli çözüm önerileri sunabilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanım prensiplerini değerlendirebilir ve izleyebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Etkin toprak yönetim uygulamaları yapabilir, plan ve program geliştirebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Bitki-toprak yönetimi interaksiyonunu değerlendirebilir.

4,8,9

1,2,3

A,B,C,D

Atıkların yeniden doğaya dönüşmesi ve biyoçeşitliliğin sağlanmasını açıklayabilir.

4,10

1,2,3

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik yönetiminin temelleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Sürdürülebilir toprak yönetim ilkeleri, toprak verimliliği-toprak üretkenliği arasındaki ilişki ve etkileşimler

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Toprak bozulması, faktör ve süreçler, atıklar ve atık prosesleme yöntemleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Çoraklaşma; tuzlu ve alkali toprakların oluşumu, ıslah ve yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Remedisyon teknikleri ve toprak kirliliğin uzaklaştırılması

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Toprak asitleşmesi; asit toprakların oluşumu, ıslah ve yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Ara sınavı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Kaymak tabakası ve toprak sıkışması sorunu (oluşumu, kontrolü ve yönetimi)

 

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Toprak kirliliği, kirlilik kaynakları, ıslah ve yönetimi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Yıkanma ve organik maddenin kaybı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Toprak korumaya yönelik toprak işleme yöntemleri, toprak organik maddesinin idaresi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Toprak kalitesi ve sağlığı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Karbon ayak izi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Tarımsal ve endüstriyel atıkların değerlendirilmesi

 

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Ders Notu

Turan, M., Kıtır, N., Güneş, A., Topçuoğlu, B., Alkaya, Ü., Erçelik, F., Nikerel, E. 2016. Plant Growth Promoting Rhizobacteria’s (PGPR) Enzyme Dynamics In Soil Remediation. Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions Edited by Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski, ISBN 978-953-51-2816-8, Print ISBN 978-953-51-2815-1, 354 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 21, 2016 under CC BY 3.0 license Edited Volume Chapter:11, p:209-231

Diğer Kaynaklar

Environmental Remediation Technologies for Metal-Contaminated Soils 2016

Editors: Hasegawa, Hiroshi, M. M. Rahman, Ismail, Rahman, Mohammad Azizur (Eds.) Springer, DOI. 10.1007/978-4-431-55759-3-5

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum , Proje

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

X

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

10

30

Sunum

1

15

15

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri