Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Tarımsal Küçük Aile İşletmeciliği ile ilgili bilgileri edindirerek, kavramları özümletmek, üretim faaliyetlerini, sorunlarını ve çözüm yollarını öğretmek.

Dersin İçeriği: 

Tarımsal Küçük Aile İşletmeciliğinin tanımı ve kapsamı. Türkiye’deki tarımsal küçük aile işletmecilerinin yapısı, yıllık faaliyet raporları ve bu raporların analizi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tarımsal Küçük Aile İşletmeciliğini tanımlayabilir, özelliklerini sıralayabilir.

1

1,2,3

A,B,C

Üretim faaliyetlerini, temel unsurlarını açıklayabilir.

1

1,2,3

A,B,C

Tarımsal Küçük Aile İşletmeciliğinin önemini ve katkısını açıklayabilir.

1

1,2,3

A,B,C

Tarımsal yapının eksikliklerini ve yarattığı sorunları görüp, bunlara çözüm üretebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Tarımsal politikanın araçlarını öğrenip, bu araçları dikkate alarak karar verebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Kaynakların en uygun kullanımı ile maksimum gelire ulaşmanın yöntemlerini öğrenip, seçenekler yaratıp bu seçeneklerden en iyisini seçebilir.

1

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarımsal Küçük Aile İşletmeciliği tanımı, özellikleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Tarımın önemi açıklanırken tarımsal küçük aile işletmelerinin yeri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Tarımsal işletmelerin yapısal unsurları, özellikleri ve dağılımları

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Küçük Aile İşletmelerinde sermaye yapısı, düzeyi ve önemi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesine dair kararların uygulanması ve önemi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Tarımsal Küçük Aile İşletmesi desteği, finansman ve ödemelerin durumu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) yönetmeliği

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Tarımsal ürünlerin arz ve talep özellikleri, tarım ürünlerinin piyasaları ve fiyat oluşumu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Tarımsal aile işletmecilik üretim faaliyetlerinin belirlenmesi, yıl sonu kısmi ve tam bütçe yöntemine göre maliyet analizi, işletmenin mali yapısını saptama

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

 İşletmelerin finans kaynağını yaratma geliştirme, kredi koşulları, ödeme planları yapma

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Tarımsal Aile İşletmelerinin sorunları ve geçirdiği değişimleri açıklama

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Tarım politikası ile ilgili genel bilgiler, amaçları ve araçları, uygulama sonuçları, politika değişimleri

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Türkiyedeki tarımsal küçük aile işletmelerinin incelenmesi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Genel ders tekrarı ile bilgilerini hatırlar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

Çeşitli yayınlar ve ders notları

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

2

2

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Hiçbiri