Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere temel ekonomik prensiplerin anlam ve uygulamalarını tanıtmak.

Dersin İçeriği: 

Bireyler, haneler, firmalar ve hükümetler tarafından karşılaşılan ekonomik kararlar. Piyasalar ve teşvikler bağlamında fiyatların analizi ve çıktıların belirlenmesi. Piyasa yapıları, rekabet politikası ve genel ekonomi üzerindeki etkileri. Piyasa mekanizmasının güçlü ve zayıf yönleri ve kamu politikasının rolü ve makroekonomideki güncel ekonomik konuların ekonomik analizi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tüketici ve firmayı analiz ederek bir dizi soruna cevap verebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Çeşitli durumlar için rekabetçi davranış modellerini  uygulayabilir.

1

1,2,3

A,B,C

Pazar çıktılarının etkilerini ve devletin bunları nasıl etkilediğini değerlendirebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Temel makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri çözümleyebilir.

1

1,2,3

A,B,C

Makroekonomik çıktılarının etkilerini ve devletin bunları nasıl etkileyebileceğini değerlendirebilir.

1,2

1,2,3

A,B,C

Ekonominin yazılı, şematik ve matematiksel araçlarını kullanarak, ekonomik fikirlerle etkili iletişim kurabilir.

1

1,2,3

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ekonomi: Tanım, Kıtlık, Kaynaklar ve Fırsat Maliyeti. Ekonomik Modeller: Dairesel Akış ve Üretim Olanağı Sınırı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

2

Ticaretten Karşılaştırmalı Avantaj Kazançları Teorisi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

3

Talep, Arz ve Piyasa Dengesi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

4

Elastikiyet

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

5

Refah Ekonomisi

 

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

6

Vergiler ve Net Ağırlıklı Kayıplar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

7

Dışsal Ekonomi

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

8

Üretim süreci; Üretim maliyeti

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

9

Rekabetçi Piyasalardaki Firmalar

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

10

Tekel Satıcı

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

11

Makroekonomi: GSYİH Ölçümü, Enflasyon

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

12

Büyüme: Üretim Fonksiyonu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

13

Teknolojik ilerleme; Tasarruf ve Yatırım

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

14

Maliye Politikası Bütçe Açığı Kamu Borcu

Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu             

Çeşitli yayınlar ve ders notları

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders Notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Ödev

 

20

Sunum

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

 

X

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

 

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar,  hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

2

6

Sunum

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1