Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AGR218
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, tarım ve gıda pazarlamasının ilkelerini tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu derste, öğrencilere tarım ve gıda pazarlaması hakkında bilgi verilecektir. Tarım ve gıda pazarı, temel pazarlama kavramları ve pazarlama unsurları ele alınacaktır. Tarımsal emtia pazarlaması, yeşil pazarlama, sürdürülebilir pazarlama, dijital pazarlama, tarım ve gıda reklamcılığı, tarımsal halkla ilişkiler (PR), kişisel satış ve satış promosyonu konuları açıklanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Temel pazarlama kavramlarını anlar; pazarlama ve pazarlama sürecini tanımlar.

2,3,8,9,10,11

1,2,3

A,B,C

Tarım ve gıda pazarlaması hakkında bilgi ve anlayış geliştirir.

2,3,8,9,10,11

1,2,3,4,5

A,B,C

Pazarı ve müşterileri anlar; beş temel pazaryeri kavramını tanımlar.

2,3,8,9,10,11

1,2,3,4,5

A,B,C

Tarım, gıda, doğal kaynaklar, çevre sistemleri ve kırsal konuları etkileyen reklamcılık veya halkla ilişkiler gibi pazarlama iletişimi faaliyetlerine ilişkin anlayış geliştirir.

2,3,8,9,10,11

1,2,3,4,5

A,B,C

Pazarlama teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.

2,3,8,9,10,11

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tarım ve gıda pazarlamasına giriş

 

2

Tarım ve gıda pazarlamasının tanımlanması

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

3

Tarım ve gıda pazarı & pazarlama çevresi

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

4

Pazarlama stratejisi ve pazarlama karması

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

5

Pazar araştırması

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

6

Tüketici davranışı

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

7

Tarımsal emtia pazarlaması

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

8

Yeşil pazarlama & Sürdürülebilir pazarlama

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

9

Ara Sınav

 

10

Bütünleşik pazarlama iletişimi

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

11

Tarım ve gıda reklamcılığı

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

12

Tarımsal halkla ilişkiler (PR)

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

13

Kişisel satış & Satış promosyonu

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

14

Dijital pazarlama

 

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Crawford, I. M., & Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1997). Agricultural and food marketing management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

 

Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2018). Principles of marketing. Pearson Education.

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

1

10

Final Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme; ekonomi uygulamaları için mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama; ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını çözümleme; ileriye yönelik doğru karar alabilme; projeye dayalı çözümler üretebilme; çağdaş teknikler ile uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme; ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine etkilerini tahmin edebilme, bunları yorumlama ve karar alma becerisi.

 

 

X

 

 

 

3

Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması; pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.

 

 

 

 

X

 

4

Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç, yöntem ve donanımları tanıma; bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini ve modellerini uygulama; tarla bitkileri alanında bitki yetiştiriciliği, bitki ıslahı, tohumluk üretimi, genetik, fizyoloji, ekoloji, biyoteknoloji, bitki gen kaynakları, organik tarım ve çayır-mera yönetimi ve ıslahı ile ilgili bilgileri pratik ve teorik olarak kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim sistemleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme; bilişim sistemlerinde edinmiş olduğu bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma; bilişim sistemlerindeki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olma; ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilme; hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlama; disiplinler arası analiz yetisine sahip olma becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Örgüt/kurum için amaç ve hedef belirleme becerisi; proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 

 

 

 

 

8

İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

10

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili konularda toplumu bilgilendirme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

11

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

2

2

Sunum

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

118

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1